Взірець протоколу про наміри

ПРОТОКОЛ

про наміри

м. Львів                                                 30.03.2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», в особі директора_________ , що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Сторона 1»), з однієї сторони та ____________, (наділі іменується «Сторона 2»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони» , а кожна окремо — «Сторона» уклали цей протокол про наміри (надалі іменується «Протокол») про таке:

1.Сторона 2 має намір орендувати в Сторони 1 нежитлове приміщення за адресою – м.Львів, Пасаж Андріолі, 00/00, для розміщення на ньому закладу ресторанного господарства (далі по тексту – Приміщення).

2.Оренда Приміщення ставитиме не менше 3 (трьох) років, та буде оформлятися договором оренди. Договір оренди буде укладений у формі простого договору, посвідченого підписами уповноважених осіб – представників Сторін, без додаткового нотаріального посвідчення.

3.Договір оренди буде підготовлений та підписаний сторонами до 15 квітня 2016 р.

4.Приміщення має бути передане до 15 квітня 2016 р.

5.Площа Приміщення що передасться в оренду становитиме 100 м.кв. Приміщення розміщене на першому поверсі.

6.За користування Приміщенням Сторона 2 сплачуватиме орендну плату за кожен місяць оренди, в розмірі, що розраховується за наступною формулою:

П= К*Д,

Де:

П – розмір місячної орендної плати,

К – коефіцієнт розрахунку суми орендної плати, який становить:

Перший рік оренди – 2000 (дві тисячі).

Другий рік оренди – 3000 (три тисячі).

Третій рік оренди – 4000 (чотири тисячі).

Д – курс долара США до української гривні станом на день оплати, згідно курсу Національного банку України.

7.Сторона 2 звільняється від оплати орендної плати на 15 днів, з моменту укладення договору оренди.

8.Сума орендної плати вказана в п.6. даного протоколу може бути змінена при зміні курсу гривні до долара США більше ніж на 15% відповідно до курсу станом на день підписання даного договору, але не частіше ніж один раз на рік.

9.Від імені Сторони 2, сторонами за договором оренди виступатимуть 1 (одна) юридична особа, та кілька фізичних осіб-підприємців, що необхідно для правомірного ведення підприємницької діяльності, та належної роботи закладу ресторанного господарства.

10.Цей Протокол складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, на 1 сторінці, та не є попереднім Договором у розумінні ст.635 Цивільного кодексу України та ст. 182 Господарського Кодексу України.

11.Реквізити сторін:

Сторона 1   Сторона 2
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 112 переглядів