Зразок договору оренди земельної ділянки

ДОГОВІР

оренди земельної ділянки

с.Персенківка                                                                         28.12.2015 р.

ТОВ «Рябий пес» в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, надалі – «Орендодавець», з однієї сторони, та ФОП Нечипоренко М.К., що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з другої сторони, уклали цей Договор оренди (далі по тексту — Договір) про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за адресою, с.Персенківка, вул.Володимира Чайківського, 88.

2.Об’єкт оренди

2.1. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 5 соток.

2.2. На земельній ділянці немає об’єктів нерухомого майна.

2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 152000,00 гривень .

2.4. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

3.Строк дії Договору

3.1. Договір укладено на 49 років. Після закінчення строку Договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

4.Орендна плата

4.1. Орендна плата вноситься Орендарем у формі та розмірі 300 літрів березового соку за кожен рік оренди.

4.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.3. Орендна плата вноситься не пізніше 15 квітня кожного поточного року.

4.4. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється актами приймання-передачі.

4.5. Розмір орендної плати переглядається 1 раз в 2 роки у разі:

– зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

– в інших випадках, передбачених законом.

4.6. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, Орендар сплачує пеню в розмірі 1% вартості орендного платежу, за кожний день протермінування.

5.Умови використання земельної ділянки

5.1. Земельна ділянка передається в оренду буде використовуватися для вирощування дерев – беріз, з метою збору березового соку, виготовлення банних березових віників, та господарських мітл.

5.2. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її відведення.

5.3. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у 10-денний термін після державної реєстрації цього Договору за актом її приймання-передачі.

6.Умови повернення земельної ділянки

6.1. Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

6.2. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

6.3. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

6.4. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

6.5. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором, зокрема – фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; – доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов Договору.

6.6. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

6.7. Обмеження чи обтяжень щодо використання земельної ділянки немає.

7.Інші умови

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.

7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає страхуванню Орендарем в СК «PZU Україна» (а в разі ліквідації чи реорганізації даної компанії, в іншій страховій компанії, що вказується Орендодавцем), на весь період дії цього договору. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим Договором застрахувати об’єкт оренди, інша сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

7.3. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

7.4. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір розв’язується у судовому порядку.

7.5. Дія Договору припиняється у випадках:

— закінчення строку, на який його було укладено;

— придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

— викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом.

7.6. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за:

– взаємною згодою сторін;

– рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених Договором,

– внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

7.7. Розірвання Договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

7.8. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи – Орендодавця, не є підставою для зміни умов, або розірвання Договору.

7.9. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

7.10. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію.

8.Адреси та банківські реквізити сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
16 976 переглядів