Договір відповідального зберігання

м.Львів                                                            “11” січня 2010 р.

Сторони:

_____________, названий у подальшому Депонент, в особі _________________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і ______________, названий у подальшому Виконавець, в особі _____________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

1. Предмет договору.

1.1. Депонент передає, а Виконавець приймає на відповідальне безвідплатне зберігання матеріальні цінності згідно із інвертарним описом, що є Додатком №1 до даного договору.

1.2. Депонент передає майно Виконавцю згідно до акту прийому-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору.

2. Права та обов’язки Виконавця.

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна в належному стані в період дії цього Договору.

2.1.2. Нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення терміну його зберігання.

2.1.3. Повернути майно Депоненту по першій вимозі.

2.2. Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявлються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, Виконавець зобов’язаний повідомити Депонента. Якщо Виконавець своєчасно не повідомить Депонента, він несе відповідальність за збитки, спричинені такими ушкодженнями.

2.3. Виконавець не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Депонентом.

3. Права та обов’язки Депонента.

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Передати Виконавцю майно потягом 2-х робочих днів з дня підписання цього договору.

3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Виконавця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. Відповідальність сторін.

4.1. Виконавець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Депоненту. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Виконавець повинен за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.

4.2. У випадку відмови Виконавця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 10% від вартості майна.

4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 0,5% від вартості майна за кожний день затримки.

4.4. Якщо Виконавець зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент повинен відшкодувати Виконавцю ці збитки.

5. Вирішення спорів.

5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спор вирішується в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

6. Заключні положення.

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до “31” грудня 2010 р.

6.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за 30 календарних днів до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на невизначений термін. В такому випадку припинення дії договору відбувається за умови письмового повідомлення стороною яка має намір припинити дію даного договору іншу сторону не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати його припинення.

6.3. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

6.4. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.

6.5. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

7. Юридичні адресита реквізити СторінДепонент      Виконавець

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
7 927 переглядів