Договір з організацією колективного управління авторськими та суміжними правами на відтворення музики

ДОГОВІР _________________.

про виплату винагороди (роялті)

м. Київ                                                   „__” ______ 2015 року

_____________________________________________________, далі – Компанія, в особі _______________________________________________________________________,

який (яка) діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та

Об’єднання підприємств “Українська ліга музичних прав”, далі – Ліга, в особі директора _____________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом – Сторони,

враховуючи, що Ліга, згідно виданого Державним департаментом інтелектуальної власності свідоцтва №5/2003 від 22 серпня 2003р., є організаціє колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, організацій мовлення,

діє за дорученням Асоціації „Дім авторів музики в Україні”, яка є організацією колективного управління авторськими правами (свідоцтво №7/2005 від 26 січня 2005 року), в інтересах суб’єктів авторського права, які передали у колективне управління Асоціації свої майнові авторські права;

Компанія є суб’єктом господарювання, який у своїй господарській діяльності здійснює використання способом публічного виконання (у розумінні цього терміну згідно ст.1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») опублікованих з комерційною метою фонограм, їх примірників, зафіксованих у них музичних творів та їх виконань з каталогу Ліги,

на підставі приписів ст.ст.1, 39 – 40, 47 – 49, Закону України „Про авторське право і суміжні права”, Цивільного кодексу України,

уклали цей договір про нижченаведене:

Визначення термінів

– Каталог Ліги – фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання музичних творів, майнові права на які передані у колективне управління об’єднанню підприємств “Українська ліга музичних прав”;

1. Предмет Договору.

1.1. Предметом Договору є умови використання Компанією способом публічного виконання у зазначених в Додатках до цього Договору закладах, що належать Компанії, фонограм (відеограм), їх примірників, зафіксованих у них музичних творів та їх виконань (далі разом – Фонограми) з Каталогу Ліги та сплати Лізі, як організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, організацій мовлення, винагороди (роялті) за таке використання Фонограм. Компанія зобов’язується сплачувати Лізі узгоджену в Додатках до цього Договору винагороду за публічне виконання Фонограм.

2. Права та обов’язки сторін.

2.1. Ліга:

2.1.1. Зобов’язується самостійно розподіляти та сплачувати правовласникам винагороду, отриману від Компанії.

2.1.2. Зобов’язується самостійно вести всі переговори з третіми особами з приводу публічного виконання Фонограм в закладах (вказаних у Додатках до цього Договору), що належать Компанії. Дією цього пункту також регулюються випадки виникнення претензій третіх осіб щодо такого публічного виконання, за умови належного виконання Компанією умов цього Договору.

2.2. Компанія:

2.2.1. Зобов’язується не пізніше п’яти днів після закінчення звітного місяця виплачувати Лізі винагороду, узгоджену Сторонами у відповідних Додатках до цього Договору. Компанія перераховує винагороду на розрахунковий рахунок Ліги, який зазначено в п. 4 цього Договору.

2.2.2. Зобов’язується негайно сповіщати Лігу про будь-які питання або претензії третіх осіб з приводу публічного виконання Фонограм в закладах, вказаних в Додатках до Договору, які належать Компанії.

2.2.3. Зобов’язується протягом п’яти днів повідомити Лігу про відкриття Компанією нових закладів, в яких буде здійснюватись публічне виконання Фонограм, а також підписати відповідні Додатки до цього Договору.

2.2.4. Зобов’язується протягом п’яти днів письмово повідомити Лігу про припинення публічного виконання фонограм в закладах Компанії, зазначених у відповідних Додатках до Цього Договору. В разі несвоєчасного повідомлення про настання таких обставин Компанія зобов’язується сплатити винагороду, узгоджену Сторонами у відповідних Додатках до цього Договору, у повному обсязі і за весь період.

2.2.5. Зобов’язується надавати Лізі інформацію щодо Фонограм, які публічно виконувались у закладах, вказаних у Додатках до цього Договору, протягом календарного кварталу. Така інформація надається Лізі одним з способів: письмово або в електронному вигляді:(за адресою e-mail:__________. Форма подачі інформації додається (Додаток №3).

3. Заключні положення.

3.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і є укладеним на невизначений строк. При цьому п.2.2.1, 2.2.5. Договору залишаються в силі до повного виконання Компанією своїх зобов’язань, що виникли під час дії цього Договору. Даний договір може бути розірваним лише за взаємною згодою Сторін.

3.2. У випадку відсутності оплати винагороди Компанією протягом трьох днів від строку, що вказано в п. 2.2.1., Компанія зобов’язується, крім погашення заборгованості, сплатити Лізі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежів. За прострочення надання Компанією Лізі відомостей у відповідності до п. 2.1.5. Договору Компанія зобов’язується сплатити Лізі штраф у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень, а за надання недостовірних відомостей – штраф у розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень.

3.3. До відносин Сторін з питань, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим Договором, застосовується чинне законодавство України.

3.4. Ліга є неприбутковою організацією, включеною до реєстру неприбуткових організацій та має ознаку неприбутковості 0011. Компанія є _______________________________.

3.5. Договір складено українською мовою у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають рівну юридичну силу. Додаткові угоди та Додатки до даного Договору мають бути укладені у письмовій формі і з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін стають його невід’ємною частиною.

4. Юридичні реквізити та підписи Сторін

  Об’єднання підприємств
  «Українська ліга музичних прав»

м. Київ 01014, вул. Бастіонна 5/13, кв. 38

тел.(044) 253-0168

р/р _________ в __________

МФО _______________ЄДРПОУ 32309633
Від імені Компанії
Від імені Ліги
____________   /__________________/ ________________/______________/

За матеріалами http//www.musicliga.org

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 130 переглядів