Угода між юридичними особами про взаємне нерозголошення конфіденційної інформації

УГОДА

ПРО ВЗАЄМНЕ НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 м. Персенківка                                                   29 липня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “1”, в особі директора ОСОБА ІНКОГНІТО, що діє на підставі Статуту, надалі «Сторона-1» у випадках передачі Конфіденційної інформації згідно цього Договору, з однієї Сторони, та

 Товариство з обмеженою відповідальністю «2», в особі директора ОСОБА КОГНІТО, що діє на підставі Статуту, надалі «Сторона-2» у випадках отримання Конфіденційної інформації згідно цього Договору, з іншої сторони,

які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цю Угоду про нерозголошення інформації – надалі Угода, на наступних умовах:

1.Визначення

1.1 Дозволена ціль – надання інформації у зв’язку з проведенням Сторонами переговорів та подальшого співробітництва Сторін і встановлення між Сторонами договірних правовідносин

1.2 Конфіденційна інформація – інформація, що стосується дозволеної цілі, що

(i) передається між Сторонами і є інформацією, що наведена в переліку конфіденційної інформації, який наведено нижче,

(ii) передається між Сторонами в письмовому або електронному вигляді, що помічена Стороною як конфіденційна,

(iii) не є загальновідомою або публічно доступною.

До конфіденційної інформації належать:

 • Відомості про технічне та програмне забезпечення, яке має намір розробляти Сторона-1, включно, але не обмежуючись ідеями щодо можливої реалізації проекту;
 • Знання та досвід у сфері, в якій Сторони здійснює підприємницьку діяльність;
 • Відомості про способи та засоби реалізації ідеї Сторони-1;
 • Порядок обміну інформацією;
 • Відомості, що розкривають показники фінансового плану Сторін;
 • Відомості про майнове становище, кількість та вартість активів та пасивів Сторін;
 • Очікувані обсяги комерційної/підприємницької діяльності Сторін;
 • Відомості щодо будь-яких відносин з банківськими установами (в т.ч. за кредитними операціями) Сторін;
 • Ділова переписка та кореспонденція на будь-яких носіях та в будь-якому вигляді;
 • Стратегічний план розвитку;
 • Поточні та перспективні плани реалізації проекту;
 • Аналіз конкурентоздатності ідеї Сторони-1;
 • Відомості про плани розширення або згортання певних напрямків діяльності та їхніх економічних обґрунтувань Сторін;
 • Відомості про плани інвестицій Сторін;
 • Будь-які інші відомості, пов’язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди Сторонам або спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.
 • План розвитку Сторін;
 • Відомості про систему розрахунків між Сторонами;
 • Відомості про рівень доходів;
 • Відомості щодо банківських відносин (в т.ч. кредитних);
 • Форми та види розрахунків;
 • Відомості про перспективи партнерських відносин, та про поточних партнерів Сторін;
 • Зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін яких виступає Сторона;
 • Відомості про ділові стосунки між сторонами, в тому числі відомості що стосуються працевлаштування, виду та розміру оплати за виконану роботу та надані послуги, тощо;
 • Інші відомості технічного, фінансового чи комерційного характеру, не визначені в цьому пункті, але які знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні Сторін, не є загальнодоступними та поширення яких відбувається за бажанням.

Не буде вважатись конфіденційною інформація, яка (І) була на законній підставі відома Стороні на момент розкриття такої інформації іншою Стороною або (ІІ) є загальновідомою та публічно доступною, або (ІІІ) розкривається Стороною третім особам без обмежень, або (IV) являє собою ідеї, концепції, методи, системи, способи тощо, розроблені Стороною незалежно і без використання аналогічної конфіденційної інформації, переданої іншою Стороною, крім випадків, коли така інформація стала відома Стороні під час виконання завдань іншої Сторони.

1.3 Треті особи – будь-яка фізична або юридична особа, за винятком Сторони-1, Сторони-2,.

2.Дозволене використання

2.1 Конфіденційна інформація може використовуватись та копіюватися Стороною виключно в цілях, що сприятимуть досягненню Дозволеної цілі.

2.2. Конфіденційна інформація, що розкривається у відповідності з підпунктом 3.1 (i) цієї Угоди працівникам, що входять до складу Сторони, може використовуватись і копіюватись вказаними вище особами в цілях, вказаних в підпункті 3.1 (і) Угоди.

3.Розкриття Конфіденційної інформації

3.1 Сторона, вправі розкривати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони в наступних випадках:

(i) працівникам, що входять до складу Сторони, у випадках, коли це необхідно в цілях отримання та/або надання консультацій для досягнення Дозволеної цілі, окрім випадків, якщо Конфіденційна інформація містить інформацію, яка містить банківську таємницю. При цьому Сторона несе відповідальність за дії таких осіб рівно як за свої власні;

(ii) представникам Сторони для цілей захисту та реалізації прав згідно цієї Угоди, окрім випадків, якщо Конфіденційна інформація містить інформацію, яка містить банківську таємницю.

3.2 У всіх інших випадках, крім обумовлених вище у п.3.1 цієї Угоди, Сторона вправі розкривати конфіденційну інформацію третім особам лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

 4.Захист конфіденційної інформації

4.1 Сторони зобов’язуються вживати розумних та адекватних заходів для збереження конфіденційності умов Угоди, відомостей отриманих у зв’язку з цією Угодою.

4.2 Сторона проінформує своїх працівників, що входять до складу Сторони до розкриття їм конфіденційної інформації згідно п.3.1 (і) про зобов’язання Сторони згідно умов цієї Угоди.

5.Право власності

5.1 Конфіденційна інформація, яка належить кожній Стороні, залишається її власністю. Ця Угода, або факт розкриття конфіденційної інформації у зв’язку з цією Угодою не становитиме передачу Стороні будь-яких прав, пов’язаних з комерційною таємницею, авторськими та будь-якими іншими правами Сторони на конфіденційну інформацію.

6.Повернення і знищення

6.1 З урахуванням обмежень, зазначених у пунктах 6.2, 6.3 Угоди, Сторона має право у будь-який момент протягом терміну дії цієї Угоди вимагати від іншої Сторони:

(і) повернення оригіналів Конфіденційної інформації, переданих нею раніше Стороні, якщо ця інформація була передана в паперовій чи іншій матеріальній формі;

(ii) знищення копій Конфіденційної інформації, що містяться як на паперових, так і на електронних носіях, що знаходяться у розпорядженні Сторони, а також осіб, зазначених у підпункті 3.1(i) цієї Угоди.

Зазначена в цьому пункті вимога про повернення оригіналів та/або знищення копій Конфіденційної інформації має бути передана однією Стороною іншій Стороні у письмовій формі не пізніше 20 (двадцяти) днів до запланованої дати повернення та/або знищення, або шляхом направлення такої вимоги на електронну пошту Сторони.

6.2 Сторона-2 визнає і погоджується, що в комп’ютерних системах Сторони-1, а також у осіб, зазначених у підпункті 3.1(і) цієї Угоди, можуть зберігатись архівні копії Конфіденційної інформації. Однак такі копії також підлягають знищенню на вимогу Сторони-2.

 7.Відповідальність

7.1 Відповідальність Сторони обмежується розміром прямого фактичного збитку, понесеного іншою Стороною, з вини Сторони при виконанні Угоди. Сторона несе відповідальність перед іншою Стороною за непрямі збитки й упущену вигоду іншої Сторони, що виникли в результаті невиконання та/або неналежного виконання Стороною зобов’язань, передбачених Угодою. У будь-якому разі відповідальність Сторони за цією Угодою за кожен факт розголошення становить суму не менше 100 (ста) гривень.

 8.Термін дії Угоди

8.1 Ця Угода набирає чинність з моменту її підписання обома Сторонами і залишається в силі протягом строку дії договорів, укладених між Сторонами, а також протягом 1 (одного) року з моменту закінчення строку дії останнього з них. У випадку не встановлення договірних відносин між Сторонами в письмовому вигляді, дана Угода діє протягом 1 (одного) року з моменту останньої передачі (останнього розкриття) Конфіденційної інформації між Сторонами.

9.Інші положення

9.1 Жодна зі Сторін не використовує найменування, товарні знаки та/або логотипи іншої Сторони без попередньої письмової згоди такої Сторони.

9.2 Жодна зі Сторін не має право передати Третій особі права та/або обов’язки за цією Угодою без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.3 Всі спори, суперечки та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Сторонами умов даної Угоди, за можливістю будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. В разі не можливості досягнення згоди між Сторонами даної Угоди шляхом переговорів, спір між Сторонами буде переданий на розгляд до суду за підвідомчістю та відповідно до підсудності згідно з нормами чинного процесуального законодавства України.

9.4 Усі зміни та доповнення до цієї Угоди здійснюються у письмовій формі, шляхом укладення договорів про внесення змін до цієї Угоди, які підписуються уповноваженими представниками обох Сторін, підписи скріплюються печатками Сторін. Будь-які додатки до цієї Угоди, договори про внесення змін до цієї Угоди є її невід’ємною частиною.

9.5 Усі переговори і листування, що стосуються предмету й умов Угоди і відбувались до її підписання Сторонами, втрачають силу з моменту набрання чинності цієї Угоди.

9.6. Цю Угоду про нерозголошення інформації укладено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10.Адреси та підписи представників Сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 179 переглядів