Договір знищення шкідників

Договір № ____

знищення шкідників

 

м.Львів                                                     05.06.2019 р.

ТОВ «Рябий пес» іменовані надалі “Замовник”, в особі директора Чайківського Ю.Б., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ФОП Інсекторенко Н.К., іменований надалі “Виконавець”, з іншої сторони, надалі при спільному згадувані іменовані “сторони”, уклали цей договір (надалі – Договір) про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1   Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, що зазначені в пункті 1.2. цього Договору, а Замовник – прийняти і оплатити ці послуги.

1.2 Найменування послуг: дератизація та дезінсекція у приміщеннях, якими користується Замовник,  на умовах обраної  програми боротьби з шкідниками. В програму боротьби зі шкідниками входить: вилов та знищення гризунів, послуги з захисту від тарганів, послуги з захисту від мух, послуги захисту від птахів

1.3. Залежно від обраних послуг, боротьба зі шкідниками може передбачати використання пестицидів, механічних пристроїв та захисних матеріалів. Наприкінці кожного відвідування технік надаватиме представнику Замовника звіт  про обслуговування, що містить дані спостереження та вжиті заходи.

1.4. Виконавець надаватиме послугу, обрану Замовником щомісячно.

1.5.  У випадку виявлення шкідників протягом 10 днів з моменту надання послуг, позачергова обробка буде проводитись за рахунок Виконавця.

2.ЯКІСТЬ ПОСЛУГ.

2.1    Виконавець повинен надавати послуги передбачені цим Договором своєчасно та якісно.

2.2. Під час надання послуг Виконавець зобов’язаний використовувати дератизаційні та дезінсекційні засоби сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства України згідно з інструкціями та нормативно-правовими актами затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та Мінекології України.

3.ЦІНА ДОГОВОРУ.

3.1. Сторони погодили вартість послуг: 1000,00 (одна тисяча) грн. в місяць.

3.2. У вартість послуг включаються усі хімічні речовини та матеріали, необхідні для належного здійснення послуг,  станції приманки для гризунів у обсязі, необхідному для якісного надання послуг.

3.3.  Оплата проводиться щомісяця, протягом десяти робочих днів від дати видачі рахунку-фактури за всю виконану роботу.

4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ.

4.1. Виконання послуг оформлюється Актами виконаних робіт, які готує Виконавець та передає Замовнику щомісячно.

4.2. Уповноважена особа Замовника, яка зобов’язана щомісячно бути присутньою під час надання послуг Виконавцем засвідчує підписом, та скріплює печаткою кожен акт наданих послуг.

4.3. Замовник бере на себе зобов’язання оплачувати виставлений рахунок за надані послуги протягом 10 днів з моменту отримання його в паперовій чи електронній формі.

5.НАДАННЯ ПОСЛУГ.

5.1.  Послуги надаються протягом 12 місяців з моменту підписання даного договору.

5.2. Послуги надаються за адресою: с.Персенківка, вул.Б.І.Антонича, 00/00

6.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1.  Забезпечити всі умови, необхідні для здійснення Виконавцем вищезазначених послуг на своїх об’єктах, а також гарантує, що співробітники та працівники Замовника надаватимуть Виконавцю допомогу, необхідну для виконання завдань Виконавця.

6.1.2.  Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги в строки.

6.1.3. Забезпечити своєчасне усунення недоліків та зауважень  визначених  у сервісному звіті, який у письмовій формі надається Виконавцем після кожної обробки.

6.1.4. Надати форму, необхідну для входу в чутливі зони виробництва.

6.1.5. Виконувати всі інші зобов’язання, встановлені даним Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір  у випадках:

– порушення Виконавцем  встановлених даним договором строків надання послуг;

– надання послуг, якість яких не відповідає п.2.2 цього договору.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Надавати послуги з дотриманням правил безпеки та проводити огляди і періодичні перевірки приміщень Замовника, щоб підтвердити наявність чи відсутність шкідників, на боротьбу з якими погодився Замовник.

6.3.2. Зберігати сувору таємницю та конфіденційність стосовно інформації, отриманої від Замовника в результаті надання послуг.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Безперешкодного доступу до приміщень та обладнання, яке необхідно обробити матеріалами;

6.4.2. Надавати письмові рекомендації щодо усунення технологічних чи конструктивних недоліків приміщення з метою покращення стану контролю за шкідниками та ефективного виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

7.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

7.1. Будь-яка інформація, яка не є загальнодоступною, буде вважатися таємною та конфіденційною, і буде використовуватись Сторонами виключно з метою виконання умов даного Договору.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

10.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання договору і діє протягом 12 місяців, але у будь якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по даному Договору.

10.2. Дія цього Договору припиняється по закінченні строку його дії, або якщо Договір не буде пролонговано Сторонами.

10.3.  Договір вважається пролонгованим на такий же термін, якщо жодна зі сторін не припинить його, надіславши письмове повідомлення за 60 днів до закінчення терміну його дії.

10.4. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, з моменту настання цих обставин, повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

10.5. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, Замовник вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши Виконавцю відповідне повідомлення, та вимагати від останнього повернення оплачених за послуги грошових коштів.

10.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України. Недодержання зазначених умов позбавляє сторону посилатися на форс-мажорні обставини.

11.ІНШІ УМОВИ.

11.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін, виключно у порядку та на умовах передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2.  Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі банківських реквізитів та поштової адреси.

11.3.  Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.4.  Виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.5. Цей Договір укладається українською мовою у 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12.ПІДПИСИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 062 переглядів