Кодекс корпоративної етики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ТзОВ “Рябий пес”

________________ Н.К. Нечипоренко

01.02.2011 р.

.

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТзОВ «Рябий пес» (Товариство) є одним з лідерів на ринку посередницьких фінансових послуг України. Ми одними з перших привнесли на український фінансово-посередницький ринок європейські стандарти ведення бізнесу. Для того, щоб мати бездоганну ділову репутацію, Товариству необхідний не тільки професійний менеджмент, але й постійне суворе дотримання норм і стандартів ділової етики. У Кодексі корпоративної етики ТзОВ «Рябий пес» сформульовані і систематизовані норми і принципи поведінки, яких повинні дотримуватися всі співробітники Товариства – як її центру, так і регіональних підрозділів, та підприємств франчайзингової мережі.

Прийняті скорочення та визначення:

Товариство – ТзОВ «Рябий пес» – «РЯБИЙ ПЕС»;

Кодекс корпоративної (ділової) етики Товариства – сукупність норм і принципів, які визначають етику взаємовідносин як всередині самого Товариства, так і взаємовідносин Товариства з партнерами, контрагентами та іншими зацікавленими сторонами;

Конфлікт інтересів – ситуація, при якій особиста зацікавленість як працівника, так і його чи її близьких впливає або може впливати на об’єктивне виконання посадових обов’язків і може призвести до протиріччя між особистими інтересами співробітників і інтересами Товариства;

Афілійовані особи – фізичні або юридичні особи, які можуть вчиняти безпосередній або опосередкований вплив на прийняття співробітником Товариства службового рішення;

Контрагенти – фізичні особи, установи та організації, пов’язані з Товариством зобов’язаннями за загальним договором, та / або співпрацюють в процесі його виконання (клієнти, агенти, довірителі, підрядники і т.д.);

Складна етична ситуація – ситуація, в якій стикаються уявлення про мораль співробітника – з одного боку, і Товариства в цілому – з іншого.

Цілі та завдання Кодексу

Мета Кодексу – встановлення корпоративних стандартів ділової етики «РЯБИЙ ПЕС» і регламентація діяльності співробітників Товариства в складних етичних ситуаціях.

Завдання Кодексу:

 • встановити принципи корпоративної етики «РЯБИЙ ПЕС» на основі Місії, Бачення і Корпоративних цінностей Товариства;
 • зорієнтувати співробітників на розуміння, підтримку та дотримання єдиних принципів ділової етики;
 • встановити правила поведінки співробітників у складних етичних ситуаціях.

Сфера застосування Кодексу

У своїй діяльності Товариство суворо дотримується принципів ділової етики, описаних в Кодексі. Цей Кодекс розроблений на основі законодавства України та загальновизнаних принципів і норм ділової етики. Кодекс не описує всі можливі випадки і ситуації, з якими може зіткнутися працівник при виконанні своїх службових обов’язків, але містить основні орієнтири для вирішення складних етичних ситуацій.

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ «РЯБИЙ ПЕС»

 • Товариство будує свою діяльність на принципах визнання верховенства права в усіх сферах суспільно-економічного життя;
 • Товариство будує відносини зі своїми співробітниками на принципах дотримання прав людини і гідності особистості, створення рівних можливостей для співробітників;
 • Товариство будує діалог і взаємовідносини з місцевими громадами, органами державної влади та місцевого самоврядування на принципах відкритості, партнерства та співробітництва;
 • Товариство будує відносини з контрагентами на принципах чесності, об’єктивності і сумлінності;
 • Товариство будує відносини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції при неухильному дотриманні норм і правил ділової етики;
 • Товариство не бере участь у політичній чи релігійній діяльності;
 • Товариство в повній мірі усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження навколишнього середовища і розглядає свою діяльність в області охорони навколишнього середовища як невід’ємну частину успішного ведення бізнесу і обов’язкову умову для досягнення своїх стратегічних цілей.

3. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКА «РЯБИЙ ПЕС»

Взаємини співробітників та Товариства

Співробітники будують свої взаємини з Товариством на принципах:

 • лояльності до Товариства;
 • сумлінного дотримання та виконання політик, положень, регламентів, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Співробітники Товариства – основа її репутації. Тому вони повинні усвідомлювати, що будь-які неетичні або антисуспільні дії, вчинені на робочому місці або у вільний час, можуть завдати шкоди репутації Товариства.

Взаємовідносини між співробітниками Товариства

Взаємовідносини між співробітниками «РЯБИЙ ПЕС», незалежно від займаної посади або сфери діяльності, будуються на принципах:

 • взаємної поваги та взаємодопомоги;
 • відкритості та доброзичливості;
 • командної роботи та орієнтації на співпрацю.

Будь-які форми зневажливого або образливого ставлення один до одного є неприпустимими.

Взаємовідносини між керівниками та підлеглими

Взаємини керівників з підлеглими будуються на принципах:

 • відкритості керівництва по відношенню до співробітників;
 • надання керівниками рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов’язків;
 • підтримки ініціативності підлеглих;
 • розуміння специфіки роботи підлеглих і прийняття відповідальності за результати їх роботи;
 • неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих.

Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються на принципах:

 • поваги, дисципліни та дотримання субординації;
 • сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов’язків, так і інших завдань керівництва, не описаних в посадових інструкціях, але які безпосередньо відносяться до сфери та специфіки діяльності підрозділу Товариства.

Взаємовідносини з контрагентами

У взаємовідносинах з контрагентами Співробітники Товариства повинні керуватися принципами:

 • поваги і доброзичливості;
 • пріоритету інтересів Товариства;
 • об’єктивності;
 • економічної доцільності.

Співробітники не повинні розголошувати інформацію про контрагентів, яка може завдати їм або Товариства матеріальної або іншої шкоди, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законодавством.

Взаємовідносини з афілійованими особами

Співробітники Товариства повинні уникати залучення афілійованих осіб в якості контрагентів. Співробітники не повинні брати участь у прийнятті рішень про співпрацю з афілійованими особами; при виникненні виробничої необхідності залучення афілійованих осіб до співпраці з Товариством співробітник повинен звернутися до свого безпосереднього керівника.

Конфіденційність та розголошення інформації

Співробітники зобов’язані дотримуватися умов збереження комерційної таємниці Товариства і дотримувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків.

Громадська діяльність

Співробітники Товариства можуть займатися будь-якою незабороненою законодавчою, політичною, релігійною або громадською діяльністю за умови її ведення в вільний від виконання посадових обов’язків час і поза робочого місця.

Співробітники не повинні використовувати ім’я Товариства, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси Товариства для здійснення своєї політичної, релігійної чи громадської діяльності.

Використання ресурсів Товариства

Співробітники зобов’язані максимально дбайливо ставитися до майна та інших ресурсів, що надаються Товариством і використовувати їх виключно в робочих цілях.

Конфлікт інтересів

Співробітники Товариства повинні уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту особистих інтересів та інтересів Товариства:

 • отримання грошових коштів, подарунків або винагороди в будь-якій іншій формі, які передаються з метою впливу на хід прийняття та / або результат службового рішення співробітником Товариства;
 • використання імені Товариства, її репутації, матеріальних, фінансових або інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди;
 • інших ситуацій, які можуть призвести до несприятливих наслідків для Товариства.

У разі виникнення конфлікту інтересів або можливості такого конфлікту, співробітник Товариства повинен звернутися за допомогою у вирішенні ситуації до свого безпосереднього керівника. При неможливості вирішення конфлікту інтересів безпосереднім керівником, працівник має право звернутися за допомогою до вищого керівника аж до Директора «РЯБИЙ ПЕС».

4. СТИЛЬ ОДЯГУ І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД СПІВРОБІТНИКІВ

Всі співробітники Товариства повинні дотримуватися в своїй роботі принципів і правил відносно ділового стилю і зовнішнього вигляду співробітників незалежно від посади, виду діяльності і місця розташування підрозділу. Зовнішній вигляд співробітника Товариства повинен викликати|спричиняти| довіру|довір’я|, відчуття|почуття| ділового стилю, респектабельності і позитивні емоції відвідувачів|візитерів| і колег. Стандарти зовнішнього вигляду співробітників Товариства сприяють створенню|створінню| єдиного образу|зображення| Товариства.

Основними принципами зовнішнього вигляду працівників Товариства є|з’являються|:

Діловий стиль – строгий|суворий|, підтягнутий зовнішній вигляд співробітників, відповідний діловій обстановці офісу і підтримуючий імідж Товариства  як солідного партнера.

Акуратність – охайний і доглянутий зовнішній вигляд співробітників, акуратний одяг, взуття, зачіска.

Стриманість – помірність і стриманість в колірних рішеннях|вирішеннях| в одязі, взутті, аксесуарах, помірність в кількості|у кількості| аксесуарів, для співробітниць – помірність в прикрасах|прикрашаннях|, макіяжі, манікюрі.

Стильність – гармонійне поєднання всіх елементів, деталей ділового одягу, взуття і аксесуарів.

Корпоративність – вітається присутність елементів корпоративної символіки в одязі і на аксесуарах: корпоративний значок, корпоративний бейдж з|із| ім’ям, використання блокнотів, ручок з|із| логотипом Товариства і так далі.

Всі співробітники в робочий час зобов’язані дотримуватися наступних|слідуючих| стандартів ділового стилю і зовнішнього вигляду:

Жінки Чоловіки
Одяг
чистий, відпрасований.

Спідниця, брюки, сорочки, блузи, плаття|сукні|, аксесуари – класичний діловий стиль.

чистий, відпрасований.

Брюки, сорочки, костюми, краватки|краватки|, аксесуари – класичний діловий стиль.

Взуття
класичне, чисте(начищене).

Колір|цвіт| взуття  повинен відповідати стилю ділового костюму.

класичне, чисте(начищене).

Колір|цвіт| взуття  повинен відповідати стилю ділового костюму.

Колготи/панчохи/шкарпетки:
однотонні неяскравого  кольору|цвіту| (без помітного малюнка). Однотонні.
Волосся:
чисте, укладені в зачіску. чисте, коротко підстрижене, акуратно причесане.
Обличчя:
якісний помірний макіяж в природних тонах.

Не допускаються яскраві кольори|цвіт| в макіяжі.

чисто поголене
Руки
чисті,

нігті доглянуті, манікюр без яскравих кольорів|цвіту|.

чисті.

нігті короткі.

Прикраси|прикрашання|:
забороняється велика кількість прикрас|прикрашань|.

Ознакою поганого тону вважається носіння одних і тих же сорочок, блуз, футболок  більше 1 разу поспіль.

Обов’язковим є|з’являється| використання дезодоранту| для запобігання запаху поту|пота|, використання духів і одеколону – помірне.

Щоб уникнути неприємного запаху з|із| рота, рекомендується обмежувати вживання|приймання| алкоголю в дні, що передують робочим|робочим|, а також утримаються від споживання|вжитку| цибулі|цибулі| і часнику перед і під час роботи.

У останній робочий день тижня, а також під час роботи у вихідні дні, допускається вільніший стиль одягу: джинси, теніска/футболка, реглан/джемпер. Не допускається носіння надмірно яскравого, відкритого|відчиняти|, спортивного, вечірнього або пляжного одягу і взуття.

Дія попереднього пункту не розповсюджується|поширюється| на співробітників фронт-офісу| і співробітників, у яких запланована зустріч з|із| діловим партнером або клієнтом.

На семінарах і тренінгах допускається носіння одягу вільного стилю відповідно до формату проведення даного заходу.

Керівники всіх рівнів повинні демонструвати підлеглим співробітникам приклад|зразок| ділового стилю і зовнішнього вигляду, прийнятого в Товаристві. Безпосередні керівники підтримують в співробітниках прагнення слідувати|прямувати| корпоративним принципам зовнішнього вигляду і ділового стилю, при необхідності консультують і допомагають співробітникам рекомендаціями.

Співробітники Товариства несуть відповідальність за свій зовнішній вигляд і стиль одягу. Безпосередній керівник також несе відповідальність за зовнішній вигляд і стиль одягу підлеглих йому співробітників.

5. СТАН|достаток| РОБОЧИХ МІСЦЬ|місце-миль|

Робоче місце|місце-миля| співробітника має бути оформлене відповідно до корпоративних стандартів, а саме:

 • Співробітник зобов’язаний утримувати своє робоче місце|місце-милю| в чистоті і порядку|ладі|;
 • На робочому столі можуть знаходитися|перебувати| монітор, клавіатура, маніпулятор (миша), телефонний апарат, підставка для канцелярського приладдя|обладнання|, лотки для паперу, настільна лампа, візитниця|, щоденник| (робочий зошит). Системний блок ПК рекомендується розміщувати під робочим столом. Олівці, ручки, ножиці, скріпки і інше дрібне|мілке| приладдя|обладнання| – в підставці, папір – в лотках. Документи і приладдя|обладнання|, яке не використовується в даний момент, слід зберігати в ящиках (тумбочках) робочих столів, шафах для документів, сейфах. Забороняється зберігати у вищезгаданих місцях|місце-милях| продукти харчування.
 • Допускається знаходження на робочому столі фотографій співробітника або його родичів, пейзажів, але|та| не більш за одну фотографію. На столі також може знаходитися|перебувати| перекидний календар.
 • На стіні біля робочого місця|місце-милі| співробітника може знаходитися|перебувати| календар (бажано з|із| символікою Товариства), а також сторінки з|із| часто використовуваною інформацією (наприклад, список внутрішніх телефонів співробітників Товариства), прикріплені|скріпляти| за допомогою канцелярських кнопок;
 • Верхній одяг рекомендується зберігати в шафах для верхнього одягу;

Кожен співробітник повинен стежити за чистотою і порядком|ладом| у всіх приміщеннях|помешканнях| офісу, зокрема, в кімнаті переговорів. Після|потім| проведення зустрічі або іншого заходу в кімнаті переговорів, співробітник, відповідальний за організацію даного заходу зобов’язаний залишити переговорний стіл в чистоті, прибравши папір, апаратуру, канцелярське приладдя|обладнання| і ін.

У випадку якщо співробітник обідає за робочим місцем, після закінчення їди (до завершення обідньої перерви|перерити|) він повинен прибрати за собою і провітрити кабінет. Після|потім| прийому, кави або інших напоїв співробітник зобов’язаний помити і прибрати чашку з видимого простору|простір-час|.

По закінченню робочого дня кожен співробітник упорядковує своє робоче місце|місце-милю|, при необхідності самостійного усуває пил і забруднення з робочого столу і комп’ютера.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дотримання Кодексу корпоративної етики, відповідальність

У своїй професійній діяльності всі співробітники повинні керуватися принципами, описаними в Кодексі корпоративної етики; кожен працівник несе особисту відповідальність за дотримання Кодексу. При неможливості для працівника самостійно вирішити складну етичну ситуацію, йому необхідно звернутися за порадою і допомогою до свого безпосереднього керівника.

Керівник відповідає за виконання Кодексу корпоративної етики своїми підлеглими, він допомагає їм правильно трактувати правила і норми етичного поведінки, а також особистим прикладом показує зразок високої ділової етики співробітника «РЯБИЙ ПЕС». Ніхто з працівників або керівників Товариства не має права вчинити або затвердити будь-яку дію, яка порушує Кодекс етики.

Узгоджено|погоджений|:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
9 242 переглядів