Проект положення про фінансування діяльності громадських організацій смт.Рудно з бюджету селища

ПРОЕКТ

(запропонований до розгляду, на даний час проходить опрацювання)

ПОРЯДОК

використання коштів селищного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям

І. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів селищного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям (далі – Порядок) розроблено відповідно до ст. 22 Бюджетного Кодексу України.

1.2. Мета Порядку є визначення умов використання коштів, передбачених у селищному бюджеті на виконання заходів, ініційованих громадськими організаціями які працюють на території селища, діяльність яких спрямована на культурно-патріотичне виховання дітей та соціальну роботу з дорослим населенням (далі – бюджетні кошти).

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Рудненська селищна рада, їх одержувачами – громадські організації, які здійснюють свою діяльність на території селища (далі – громадські організації).

 

ІІ. Умови надання фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету

2.1 Фінансова підтримка діяльності громадських організацій здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до окремого рішення виконавчого комітету селищної ради.

Для участі у конкурсі громадські організації подають заяву про участь у конкурсі, опис програми (проекту, заходу) та кошторис.

Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити конкурсній комісії про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів інших бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

На підставі рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 днів затверджує перелік організацій, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) (далі – договори).

Договір повинен містити опис та план виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки громадської організації щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), проміжних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Договір повинен містити зобов’язання організації про повернення бюджетних коштів у разі невиконання (нереалізації) програми (проекту, заходу).

Під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Переможець конкурсу під час укладання договору та затвердження кошторису витрат в межах затвердженого обсягу видатків на програму (проект, захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною діючих норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені проектом, але які безпосередньо пов’язані з цілями програми (проекту, заходу), можливі лише за поданням переможцем конкурсу відповідного обґрунтування.

2.2 Переможці конкурсу для отримання бюджетних коштів подають головному розпоряднику заяву.

До заяви додаються:

– копія Статуту (положення) громадської організації, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

– копія відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

– копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

– копія протоколу установчих зборів громадської організації про обрання керівного складу, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

– довідку про кількість членів громадської організації, підписану керівником організації та засвідчену печаткою (для контролю за виплатою матеріальної допомоги та складання паспорту бюджетної програми), подається щорічно.

 

ІІІ. Порядок надання фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету

3.1. Головний розпорядник бюджетних коштів:

– розглядає подані документи громадською організацією, узагальнює звіт про використання бюджетних коштів у поточному бюджетному період.

– має право отримувати від громадських організацій додаткові матеріали (довідки, інформації тощо) під час звітування та складання додаткових запитів;

– відділ бухгалтерського обліку подає виконкомові селищної ради розрахунки по кожній організації;

– у двотижневий термін за рішенням конкурсної комісії, повідомляє організації про надання (відмову в наданні) фінансової підтримки та її розмір.

 

ІV. Порядок використання фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету

4.1. Бюджетні кошти, надані громадським організаціям, спрямовуються на реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

1) відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних зі здійсненням заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадської організації, положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня ветеранів, Дня ліквідатора та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Дня захисника України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День незалежності України, День Захисту дітей, а також інших дат та заходів з військово-патріотичного виховання, встановлених актами Президента України і розпорядженнями селищного голови;

2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-реабілітаційних заходів, проведення зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, конкурсів, благодійних ярмарок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу), сприяти участі представників громадської організації у відповідних міжнародних заходах та інше;

3) розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань статутної діяльності громадських організацій без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

4) оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень в яких громадські організації провадить свою статутну діяльність відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5) інші заходи, передбачені статутом громадської організації, які не мають на меті отримання прибутку.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Громадські організації, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, подають після виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) виконавчому комітетові селищної ради фінансовий та підсумковий звіти про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів у строк не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу); результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); у разі невиконання умов договору повністю або частково – причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід).

Виконавчий комітет проводить постійний моніторинг реалізації всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом аналізу звітів громадських об’єднань тощо.

4.2. Громадським організаціям дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4.1. цього Порядку.

4.3. Громадські організації використовують виділені їм кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

4.4. Громадські організації мають право брати бюджетні зобов’язання в межах асигнувань, затверджених головним розпорядником у плані використання бюджетних коштів.

4.5. Невикористані організацією кошти повертаються на рахунок головного розпорядника з метою їх наступного перерозподілу.

4.6. Облік надходження та використання коштів місцевого бюджету відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

4.7. Проведення операцій з коштами місцевого бюджету здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

4.8. Одержувачі коштів формують та подають звіт про використання бюджетних коштів відповідно до вимог наказу Державного казначейства України про складання і подання фінансової звітності через систему подання електронної звітності Казначейства.

4.9. Для здійснення внутрішнього контролю за витрачанням бюджетних коштів та з метою виділення додаткових коштів, головний розпорядник коштів або постійна комісія селищної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів мають право затребувати у громадської організації, що отримує фінансову підтримку з місцевого бюджету, проміжний фінансовий звіт з відповідними документами, які це підтверджують.

4.10. Закупівля робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України від 25.12.2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі», наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016р. № 35 «Про порядок здійснення допорогових закупівель».

4.11. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів покладається на одержувачів бюджетних коштів.

 

5.Контроль за виконанням Порядку

 5.1. Контроль за виконанням Порядку покладено на постійну депутатську бюджетно-фінансову комісію селищної ради.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Громадські організації »
1 303 переглядів