Договір про матеріальне забезпечення дитини (про розмір аліментів на дитину)

ДОГОВІР

про матеріальне забезпечення дитини

м.Львів                                                                                               12 грудня 2014 року

Ми, Нечипоренко Никифір Калістратович, індивідуальний податковий номер 789654123, 25 грудня 1980 р.н., паспорт серія КС № 987456, виданий Козельницьким РВ УМВСУ у Сихівському районі Львівської області 26.12.1997 р., проживає за адресою: м Львів, вул.Б.І.Антонича, 00/00, іменований далі «Платник» з одного боку, і

Нечипоренко Мальвіна П’єрівна, індивідуальний податковий номер 321456987, 29 лютого 1980 р.н, паспорт серія КС № 654123, виданий Боднарівським РВ УМВСУ у Науковому районі Львівської області 24.05.2009 р., проживає за адресою: м.Львів, пасаж Андріолі, 65/58, іменоване далі «Одержувач» з іншого боку , попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства, про недійсність угод, розуміючи значення своїх дій,

уклали цей договір про наступне:

1. Цим договором ми, Нечипоренко Никифір Калістратович та Нечипоренко Мальвіна П’єрівна, бажаємо встановити розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання нашої малолітньої дочки Нечипоренко Поппіксі Никифорівни (далі «Дитина»), 30 червня 2010 року, до досягнення нею повноліття. Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії АА № 1593570, виданим 05 липня 2010 року відділом реєстрації актів цивільного стану Персенківського районного управління юстиції м.Львова (запис за номером 8520).

2. Беручи до уваги те, що дитина проживає разом зі своєю матір’ю – Нечипоренко М.П. (Одержувачем) за вказаною вище адресою, відповідно до ст.ст. 180, 181, 182 Сімейного кодексу України Платник надає Одержувачу утримання (аліменти) для дитини, а також здійснює виплати, встановлені цим договором.

3.  Платник виплачує аліменти щомісячно у вигляді твердої суми, розмір якої за домовленістю сторін становить 5 (п’ять) встановлених законом прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, що на день підписання договору становить 5160 (п’ять тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок.

4. Аліменти виплачуються Платником щомісяця, не пізніше 15 числа поточного місяця за наступний місяць. Перерахунок суми виплати на утримання дитини здійснюється згідно з офіційною зміною прожиткового мінімуму.

5. Виплата аліментів може здійснюватися будь-яким способом, за вибором Платника:

а) готівкою безпосередньо Одержувачу, що має бути підтверджено її розпискою;

б) адресним поштовим переказом;

в) банківським перерахуванням на поточний (картковий) рахунок одержувача:

Банк-отримувач ПАТ «Нічлава Блюз»

Транзитний рахунок 0123456

МФО 987321

ЄДРПОУ 9514789632

Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку № 789632145.

6. Платник у разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором щодо утримання дитини, шляхом сплати всієї суми аліментів Одержувачу. Розмір цієї суми буде визначений за угодою сторін, оформленим шляхом укладення нотаріально посвідченого доповнення до цього договору. У порядку, визначеному законодавством, аліментні зобов’язання можуть бути достроково виконанні шляхом передачі Платником у власність дитини нерухомого майна.

7. Крім сплати суми аліментів, передбачених у п. 3 цього договору, для забезпечення відпочинку дитини Платник не пізніше:

– 20 грудня кожного року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі ½ одномісячної аліментної виплати за попередній місяць – для зимового відпочинку;

– 20 березня кожного року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі ½ одномісячної аліментної виплати за попередній місяць – для весняного відпочинку;

– 20 червня кожного року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі одномісячної аліментної виплати за попередній місяць – для літнього відпочинку;

– 20 вересня кожного року, додатково сплачує грошові кошти в розмірі ½ одномісячної аліментної виплати за попередній місяць – для осіннього відпочинку.

8. У доповнення до умов, що містяться в пунктах 3 і 7 цього договору, при необхідності стаціонарного лікування або обстеження дитини Платник виплачує Одержувачу грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному або у недержавному лікувальному закладі. Зазначені кошти виплачуються Платником аліментів у розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від коштів, зазначених у документах про оплату цього лікування або обстеження, виданих організацією, яка проводитиме це лікування або обстеження протягом 10 днів з моменту подання йому Одержувачем зазначених вище документів.

9. Платник зобов’язується брати участь у вигляді компенсації 50 (п’ятдесят) відсотків додаткових витратах на дитину (оплата гуртків, додаткових занять, дитсадкових та шкільних пізнавальних поїздок та походів, придбання одягу і взуття).

10. Платник зобов’язується виплатити Одержувачу аліменти, а також інші платежі, передбачені цим договором, своєчасно і в відповідному розмірі, а також своєчасно сповіщати Одержувача про зміну місця свого проживання.

11. Платник має право спілкуватися з дитиною, якщо це не порушує режиму дитини і планів матері, просити відстрочку виплати аліментів у разі, коли з поважних причин не може здійснити виплати на визначену договором дату.

12. Аліменти, одержані на дитину, є власністю Одержувача, однак можуть бути використані лише за цільовим призначенням, тобто виключно на утримання дитини (ст. 179 СК України)- на забезпечення достойного рівня життя та добробуту дитини.

13. Одержувач зобов’язується приймати всі платежі, передбачені цим договором, а також своєчасно сповіщати Платника про зміну адреси, банківських та поштових реквізитів, контактних номерів телефонів свого і дитини, та інших обставин, що мають істотне значення для своєчасного виконання Платником своїх зобов’язань щодо сплати аліментів.

14. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором і сприяти іншій стороні у виконанні її зобов’язань.

15. Усі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, і розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

16. За згодою сторін у період дії договору зміни і доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, що має бути посвідчений нотаріально. Таким же шляхом цей договір може бути розірваний. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. За відсутності домовленості між сторонами питання зміни або розірвання цього договору вирішується в судовому порядку.

17. У разі невиконання Платником обов’язки по сплаті аліментів можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

18. Виплата аліментів починається в період з 01 січня 2015 року. Одержувач підтверджує, що на дату укладення цього договору, Платник виконував зобов’язання з утримання дитини добровільно.

19. Витрати з нотаріального оформлення цього договору оплачуються за Платником.

20. Сторони стверджують, що цей договір не носить характеру фіктивного та удаваного, не приховує іншу угоду і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки. З усіх інших питань, не врегульовані цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

21. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами всіх зобов’язань за цим договором.

22. Зміст статей 179, 180, 181, 182, 185, 189, 190, 194, 198, 199 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається в справах приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Чайківським Ю.Б., а інші видаються сторонам.

Підписи сторін:

___________________________________________

___________________________________________

місто Львів, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі чотирнадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, Чайківським Ю.Б., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 951.

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус Ю.Б.Чайківський

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 920 переглядів