Договір про надання адвокатських послуг

Договір про надання адвокатських послуг №06/05-ФО

м. Львів                                                                                                                06.05.2013 року.

Адвокат, Гаврилюк Олександр Романович, діючий на підставі Свідоцтва Львівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 1427 від 11.11.2008 року, (надалі – Адвокат) з однієї сторони і Нечипоренко Никифір Калістратович, (надалі – Клієнт) з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.

1.1. Адвокат зобов’язується надати правову допомогу за окремими дорученнями Клієнта. Від імені адвоката може діяти помічник адвоката – Цілінський Володимир Борисович, що має вищу юридичну освіту за напрямком «_____________». Повноваження помічника адвоката посвідчуються як даним договором, так і окремо виданою та нотаріально-посвідченою довіреністю.

1.2. Бажаний результат полягає: у представництві прав та інтересів Клієнта у всіх установах, підприємствах, організаціях, в судах на всіх стадіях судових процесів (в тому числі апеляційних та касаційних інстанціях), на всіх стадіях та видах виконавчих проваджень, в органах державної реєстрації і статистики, та в інших органах державної влади з приводу супроводу справи по стягненню боргу із Хитрого Підлого Чоловіка.

1.3. Клієнт відповідно до цього Договору має право давати Адвокату окремі доручення на вчинення конкретних дій, складення процесуальних та інших документів.

1.4. Клієнт також доручає Адвокату:

 • вивчати, складати, підписувати, подавати та отримувати необхідні для представництва інтересів Клієнта документи;
 • представляти інтереси клієнта у всіх необхідних структурах;
 • оскаржувати судові рішення до апеляційних та касаційних судових інстанцій;
 • подавати виконавчі листи, здійснювати супровід виконавчого провадження.

1.5. Якщо Адвокат при здійснені професійної діяльності дійде висновку, що письмові звернення чи інформація, доведена до відома органів влади про порушення прав та законних інтересів Клієнта, суперечить інтересам Клієнта або суперечить інтересам держави чи може зашкодити суспільству в цілому, або зашкодить реалізації захисту прав та законних інтересів Клієнта, тоді Адвокат, за згодою Клієнта, вибирає шляхи щодо оптимального результату поновлення прав і законних інтересів Клієнта.

1.6. Адвокат приймає на себе обов’язки представляти і захищати права і законні інтереси Клієнта згідно умовам цього Договору та має право:

 • отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань;
 • збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази;
 • запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян за їх згодою;
 • застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України;
 • подавати клопотання і скарги, та отримувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 • бути присутнім при розгляді поданих клопотань і скарг, давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
 • виконувати інші дії, передбачені законодавством України.
 • також Адвокат має право в інтересах клієнта: знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні і письмові пояснення, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення в установленому законом порядку, отримувати документи та матеріальні цінності, передачі повноважень іншій особі (передоручення), брати участь у всіх етапах виконавчого провадження, наділений правом повної або часткової відмови від позовних вимог, зміни ціни позову, зміни підстав та предмету позову та укладення мирової угоди, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданих йому законодавством України, при цьому Адвокату надається право підпису від імені Клієнта всіх необхідних для виконання функцій представника документів. В тому числі позовних заяв, клопотань, відзивів, листів, апеляційних та касаційних скарг, засвідчувати вірність копій документів, тощо.

2. Додаткові права і обов’язки Сторін.

2.1. При здійсненні своїх професійних обов’язків Адвокат:

 • неухильно додержується вимог законодавства України;
 • використовує всі передбачені законодавством способи захисту прав і законних інтересів Клієнта;
 • з’ясовує всі відомі Клієнту обставини;
 • інформує Клієнта про хід виконання доручення;
 • не використовує свої повноваження у шкоду Клієнту;
 • зберігає адвокатську таємницю (інформація, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків Адвоката за цим Договором або у зв’язку з ним);
 • застосовує всі, передбачені законами України, заходи до покладення сум судових витрат, що підлягають оплаті за послуги адвоката, на винну сторону.

2.2. У виконання цього Договору Адвокат має право:

 • мати помічника адвоката або декількох помічників адвоката з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту;
 • бути заздалегідь повідомленим про намір Клієнта укласти договір з аналогічним дорученням або схожим дорученням чи дорученням, що можливо у майбутньому може стосуватися цього Договору.

2.3. Клієнт несе обов’язки:

 • сплатити гонорар Адвокату чи його заступнику в розмірі та в строк згідно цього Договору;
 • без зволікання прийняти все виконане, що стосується доручення, а при відмові у прийняті доручення згідно цього Договору, протягом 2-х днів після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову;
 • відшкодувати Адвокату фактичні витрати, які не були обумовлені кошторисом доручення, але які Адвокат поніс, і які були необхідні для належного виконання доручення, та які підтверджуються витратними документами (проїзні квитки, квитанції, чеки т.п.);
 • інформувати Адвоката про всі документи та відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Адвокатом доручення відповідно до цього Договору;
 • інформувати Адвоката, чи не зв’язаний Клієнт нерозірваною угодою з іншим Адвокатом (адвокатським об’єднанням, юристом, юридичною фірмою та т.п.);
 • не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвоката.

2.4. Клієнт має право:

 • давати Адвокату усні або письмові вказівки щодо виконання доручення відповідно до цього Договору;
 • за вимогою отримувати від Адвоката усні або письмові відомості про хід виконання доручення у порядку та на умовах встановлених цим Договором;
 • отримувати від Адвоката юридичні консультації з питань наявності фактичних і правових підстав щодо виконання доручення, практики застосування відповідного законодавства, можливості та правових наслідків досягнення бажаного для Клієнта результату;
 • по виконанні доручення отримати звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається характером доручення.

3. Терміни дії Договору.

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Термін дії цього Договору 3 (три) роки.

3.2. Це Договір може бути розірваний згідно вимог чинного законодавства України.

4. Гонорар Адвоката.

4.1. На визначення розміру гонорару Адвоката впливають строки та результати вирішення спірних правовідносин, ступінь важкості справи, обсяг правових послуг, необхідних для досягнення бажаного результату та належного виконання окремих доручень Клієнта. Обсяг правової допомоги враховується при визначені обґрунтованого розміру гонорару.

4.2. Вартість послуг адвоката становить:

 • вивчення документів та підготовка позовної заяви (одноразово) – 600,00 (шістсот) гривень.
 • підготовка претензій, скарг, клопотань, заяв (за кожну окрему претензію, скаргу, клопотання, заяву)– 150,00 (сто п’ятдесят) гривень.
 • ознайомлення з матеріалами справи, знаття з них копій, опрацювання (одноразово в кожній судовій інстанції чи установі) – 200,00 (двісті) гривень.
 • участь у судовому засіданні (за кожне засідання) – 250,00 (двісті п’ятдесят) гривень.
 • підготовка заяви та отримання копій ухвал, рішень, постанов, виконавчих листів – 50,00 (п’ятдесят) гривень.
 • подання виконавчого листа та супровід виконавчого провадження до моменту отримання коштів на рахунок клієнта – 1000,00 (одна тисяча) гривень.
 • надання інших послуг обумовлюється додатково.

4.3. У разі зміни Клієнтом в процесі надання адвокатських послуг предмету доручення, і якщо такі зміни вимагають від Адвоката додаткового часу, сторони зобов’язуються переглянути умови оплати змінених доручень, враховуючи час, який витрачений Адвокатом на підготовку до справи, при цьому розмір гонорару визначається сторонами у окремому доручені та може бути змінений тільки за погодженням сторін.

4.4. При виплаті гонорару офіційний індекс інфляції не враховується.

4.5. Гонорар адвоката може оплачуватися на будь-якому етапі виконання даного договору, на підставі підписаного сторонами акту виконаних робіт. Клієнт може здійснити Адвокатові попередню оплату за послуги, які будуть надані. При цьому остаточний розрахунок між сторонами здійснюється не пізніше 10 (десяти) днів після закінчення терміну дії договору.

5. Відповідальність Сторін.

5.1. За невчасну оплату, Клієнт сплачує неустойку (пеню) в розмірі 0,1% від суми передбачуваного до оплати або частково оплаченого гонорару з урахуванням індексу інфляції. Клієнт звільняється від відповідальності, якщо доведе, що відмова від оплати гонорару або залишення виконаної правової допомоги без необхідного приймання звіту є правомірною, а часткова оплата гонорару обґрунтовується.

5.2. За неналежне виконання доручення Адвокат сплачує Клієнту неустойку (штраф) в розмірі 1% від суми передбачуваного гонорару, якщо не доведе, що неналежному виконанню правової допомоги сприяв сам Клієнт або треті особи, або органи влади і управління.

6. Особливі умови.

6.1. Якщо протягом 10-ти днів після відправлення звіту про виконання доручення, в адресу Клієнта або іншу адресу(и), яку(і) вказано(і) Клієнтом, не одержані мотивовані заперечення у прийнятті виконаного доручення, (бажаного результату Клієнта згідно доручення), доручення вважається виконаним та підлягає оплаті згідно умов цього Договору.

6.2. Адвокат може доручати виконання правової допомоги за цим Договором помічникам Адвоката, крім доручень, які виконуються Адвокатом в зв’язку з його професійними повноваженнями. Помічники адвоката зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої за цим Договором або у зв’язку з ним.

6.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Сторона з ініціативи, якої Договір підлягає розірванню відшкодовує всі обґрунтовані витрати іншої Сторони, з урахуванням фактичних витрат Адвоката чи Клієнта на підготовку та виконання Договору.

6.4. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки у письмовому вигляді.

7. Реквізити, адреси та підписи сторін

Клієнт: Нечипоренко Никифір Калістратович   ______________________________________ Адвокат: Гаврилюк Олександр Романович
______________________

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Власність »
13 248 переглядів