Посадова інструкція представника торговельного

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Представника торговельного

Мета посади: Розвиток і просування товару і продукції торгової марки  «Каша-малаша» на довіреній території відповідно до правил активного продажу.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Представник торговельний відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Представник торговельний приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням заступника директора з продажу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду представника торговельного призначається особа, що має вищу або середньо-технічну освіту, і досвід роботи в аналогічній сфері від 1 року.

1.4.  Представник торговельний входить в склад відділу продажу і підпорядковується безпосередньо провідному менеджерові зі збуту.

1.5.  На час відсутності представника торговельного його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі представник торговельний  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій представник торговельний зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати виконання планових показників по обсягу продажу і чисельності клієнтської бази на закріпленому маршруті.

2.2.  Виконувати всі планові заходи щодо  просування продукції відповідно до системи активного збуту.

2.3.  Проводити переговори з клієнтами про умови продажу і надання супутніх послуг.

2.4.  Надавати консультації клієнтам з технічних питань, по гарантійним зобов’язанням і сервісним послугам.

2.5.  Укладати від імені підприємства договори, приймати замовлення на доставку клієнту продукції.

2.6.  Здійснювати контроль за виконанням клієнтами своїх зобов’язань по договорах (своєчасною оплатою, прийманням продукції, ін.), виявляти причини порушення клієнтами своїх зобов’язань, уживати заходів по їх усуненню і попередженню.

2.7.  Проводити роботу по виявленню й обліку потенційних клієнтів, вивчати їхні потреби, консультувати з питань технічних і споживчих характеристик продукції, вивчати ділову надійність нових клієнтів.

2.8.  Збирати інформацію про асортимент продукції і методах роботи конкурентів на закріпленому маршруті.

2.9.  Організовувати роботу з товаром під замовлення, вести щоденний контроль по товару та незадоволеного попиту.

2.10.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.11.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.12.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.13.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.14.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.15.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.16.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.17.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.18.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.19.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Представник торговельний має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Представник торговельний повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.5.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.6.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.7.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.8.  Методи і техніку  ефективного продажу.

4.9.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню продажу продукції.

4.10.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними замовниками, конкурентами.

4.11.  Методи вивчення попиту на продукцію.

4.12.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.13.  Етику ділового спілкування.

4.14.  Правила оформлення документації.

4.15.  Економіку, основи організації праці і управління.

4.16.  Основи маркетингу і кон’юнктуру ринку.

4.17.  Основи трудового законодавства.

4.18.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.19.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.20.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Представник торговельний несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Виконання планових показників з об’ємів реалізації.

6.2.   Виконання планових показників із збільшення чисельності клієнтів.

6.3.   Виконання планів  і технології роботи з активного продажу.

6.4.   Виконання нормативних показників з кредиторської і дебіторської заборгованостей.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  представник торговельний взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
20 680 переглядів