Банківська гарантія для туристичних фірм

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про туризм» з метою  забезпечення  прав  та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг туроператор та турагент  зобов’язані здійснити  фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.

Банківська гарантія — це письмове зобов’язання банку виконати обумовлене фінансове зобов’язання свого клієнта перед певним суб’єктом, в разі якщо він сам не зробить цього, і цей суб’єкт пред’явить таку вимогу. Простіше кажучи, банк, який видає гарантію, виступає поручителем за свого клієнта, але таке поручительство, звичайно ж, є платним. Загалом, гарантії можуть видавати не лише банки, але і інші фінансові організації, наприклад страхові компанії, чи інші фінансові структури за умови, що така діяльність чітко прописана в статуті такої організації і наявною є ліцензія Національного Банку, в якій вказана конкретно видача банківських гарантій.

Фінансове забезпечення відповідальності для туроператора та турагента різниться у розмірі. Так, мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити  суму, еквівалентну  не  менше  ніж  20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно
з  внутрішнього  та  в’їзного   туризму,   має   становити   суму, еквівалентну   не   менше   ніж  10000  євро.  Мінімальний  розмір фінансового забезпечення   турагента   має    становити    суму, еквівалентну не менше ніж  2000   євро.Відповідно до п. 12 розділу І Постанови Правління Національного Банку України    «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» рішення  про  надання гарантії/контргарантії та умови її видачі приймається банком-гарантом/банком-контргарантом відповідно до своїх внутрішніх положень.Гарантія  може  надаватися  безпосередньо бенефіціару або передаватися через авізуючий  банк,  або  через  банк-кореспондент та/або   банк   бенефіціара,   або  безпосередньо  принципалу для подальшого її передавання бенефіціару.Як і для отримання кредиту, для видачі гарантії банки зазвичай вимагають забезпечення. В якості забезпечення краще завжди виглядає тверда застава (наприклад, приватна або комерційна нерухомість), а також зарезервовані кошти на депозиті. Гарантії під заставу депозиту є найменш ризиковими з точки зору банку, тому отримати банківську гарантію, надавши в якості забезпечення «живі» гроші, найпростіше. Також, банки,  які  беруть  участь  у  здійсненні  операцій   за гарантіями, утримують комісійну винагороду та відшкодування витрат з принципала або з бенефіціара відповідно до умов гарантії  та  на
підставі  договору  про  надання  гарантії або іншого відповідного договору,  в  якому   передбачені   умови   утримання   комісійної винагороди  та  відшкодування  витрат.  Комісійна  винагорода  від резидентів  має  утримуватися  уповноваженими   банками   лише   в національній валютіДля отримання гарантії принципал подає до банку-гаранта заяву про надання гарантії. Заява може бути написана від руки або за допомогою відповідних технічних засобів. У такій заяві повинні міститися обов’язкові реквізити, а саме: 1) назва та місцезнаходження банку-гаранта або умови  визначення банку-гаранта банком-контргарантом; 2) назва документа – “Заява про надання гарантії”; 3) дата складання  та  номер заяви про надання гарантії (число – цифрами,  місяць – цифрами або словами,  рік – цифрами). Цю дату
може зазначати банк-гарант; 4) повна або скорочена назва принципала, що збігається з назвою, яка  зазначена  ним  у  картці,  із  зразками  підписів і відбитка
печатки [для фізичної особи – прізвище,  ім’я та  по  батькові  та
документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце
проживання)], його місцезнаходження; 5) назва національної   валюти  або  іноземної  валюти,  в  якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти  відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів; 6) сума гарантії цифрами та словами; 7) номер договору  або  іншого   документа,   який   згідно   із законодавством  України  має  силу  договору  (за наявності),  або посилання  на  реквізити  тендерної  документації  про  проведення тендера, де передбачено основне зобов’язання; 8) назва бенефіціара (для бенефіціара фізичної особи – прізвище,
ім’я, по батькові), його місцезнаходження або місце проживання (за
наявності такої інформації); 9) назва банку  бенефіціара  –  його  назва та місцезнаходження, SWIFT-код (BIC kod) або номер телекса (зазначається за потребою); 10) вид гарантії; 11) умови гарантії; 12) строк дії гарантії;                         13) посилання на Уніфіковані правила  для  гарантій  за  вимогою,
розроблені  Міжнародною  торговою  палатою;  14) відбиток печатки,  якщо заява подається на паперовому  носії, підписи відповідальних осіб принципала, які зазначені  ним  у  картці  із  зразками підписів і відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, – лише її підпис). Заява подається не менше як у двох примірниках- один з яких оригінал, інший – копія. Перший  примірник заяви про надання гарантії має містити відбиток печатки  та  підписи  відповідальних
осіб принципала, які зазначені ним у картці із зразками підписів і відбитком печатки,  або  підписи  осіб,  уповноважених  на  це  їх установчими  документами,  а  в  разі  подання  заяви  про надання гарантії в електронній формі за допомогою систем “клієнт –  банк”, “клієнт  –  Інтернет  – банк”,  “телефонний банкінг” тощо вона має містити  електронні  цифрові  підписи  відповідальних  осіб,   які підписують їх на паперовому носії. Відповідальний   працівник  банку,  який  отримав  заяву  про надання гарантії в електронній формі, роздруковує її на паперовому носії, засвідчує підписом і зазначає дату здійснення друку.Разом із заявою про надання гарантії  принципал  подає  до
банку-гаранта такі документи: 1)копію договору  або  іншого   документа,   який   згідно із законодавством  України має силу договору (за наявності),  у якому
може бути передбачено надання гарантії (далі – договір), або копію
тендерної  документації про проведення тендера (якщо вона є) тощо; 2) копію реєстраційного   свідоцтва   Національного   банку  про реєстрацію договору про  залучення  кредиту,  позики  в  іноземних валютах від кредитора-нерезидента;     3) копії установчих документів; 4) фінансові звіти за останні звітні періоди (за потребою); 5) документи,  що підтверджують повноваження відповідальних осіб
принципала на виконання дій для отримання гарантій (за умови, якщо
принципалу    не   були   відкриті   рахунки   в   банку-гаранті); 6) інші документи    відповідно    до    внутрішніх     положень банку-гаранта.Банк-гарант повинен перевірити, чи відповідає інформація, що зазначена в заяві про надання гарантії,  інформації, зазначеній у  договорі  або  іншому документі, який згідно із законодавством України має силу договору або тендерної документації. Після прийняття банком-гарантом рішення про надання гарантії працівник банку-гаранта готує проект договору про надання гарантії і надає його на підписання принципалу. Якщо ж заява про надання гарантії має силу договору про надання гарантії, тобто уже в самій заяві передбачені всі умови, які погоджені з банком-гарантом, то тзазначений договір може не складатися. Перевіривши, прийнятність для банку умов договору відповідний працівник складає проект гарантії, погоджує його з принципалом і передає на підпис особі, яка має право підпису таких документів. Відшкодування збитків,  заподіяних туристу в разі  виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення  процесу  про  визнання  його  банкрутом,   здійснюється відповідною   кредитною   установою  на  підставі  заяви  туриста, договору на туристичне обслуговування (ваучера) та документів,  що підтверджують  невиконання  туроператором  (турагентом) договірних зобов’язань.

avtor: Solomia Vandyo

 

 

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 509 переглядів