Договір технічного нагляду за будівництвом

ДОГОВІР №

про надання послуг

м. Львів                                                                       20 березня 2015р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» (далі Замовник), в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Суб’єкт підприємницької діяльності (далі Виконавець), в особі фізичної особи-підприємця Іваносяна Іво Івковича, діючого на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 123456789987654321 та ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції ВС №123456, з другої сторони (в подальшому іменовані – Сторони), уклали даний Договір про наступне:

1.Предмет договору:

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання до надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва об’єкту: «Баня по чорному», розташованого за адресою: с.Персенківка, вул. Козельницька,158 (надалі – Технічний нагляд), в порядку, та на умовах, визначених цим Договором.

2.Права та обов’язки Сторін:

2.1. Права та обов’язки Виконавця:

2.1.1. Не допускати проведення та прийомку виконаних будівельно-монтажних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, затвердженого проекту, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, терміново повідомити Замовнику, та відповідним дозвільним органам про роботи виконані з порушеннями.

2.1.2. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

2.1.3. Терміново повідомити Замовника про виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, як що такі виникли.

2.2. Права та обов’язки Замовника:

2.2.1. Надавати інформацію про хід проведення будівельних робіт згідно предмета Договору;

2.2.2. Надавати на вимогу Виконавця необхідну затверджену проектно-кошторисну документацію та інші документи необхідні для виконання умов даного Договору.

2.2.3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

2.2.4. Приймати від Виконавця акти здачі-приймання наданих послуг. Після контролю за достовірністю актів здачі-приймання про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти в 7-денний термін з моменту одержання. Акт про надані послуги підписується Сторонами до 10 числа місяця, наступного за тим, в якому послуги були надані.

2.2.5. Провести оплату виконаних робіт відповідно до умов даного Договору.

3.Порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість наданих послуг за цим Договором за згодою Сторін складається із авансу та місячних сум наданих послуг, які зазначаються у актах здачі-приймання наданих послуг, що складають невід’ємну частину цього Договору.

3.2. Оплата робіт здійснюється шляхом внесення авансового платежі, та щомісячними платежами за надані послуги.

Аванс складає 1000,00 (одну тисячу) гривень, та перераховується Замовником на рахунок Виконавця протягом 2-х робочих днів з моменту підписання Договору.

Щомісячна оплата за надані послуги складає 1000,00 (одну тисячу) гривень та сплачується Замовником протягом 2-х робочих днів з моменту підписання акту здачі-приймання наданих послуг за відповідний місяць.

4.Здача-приймання робіт

4.1. Щомісячно в останній робочий день звітного місяця Виконавець складає та направляє Замовнику, у т.ч. із використанням засобів електронного зв’язку, належним чином оформлений та підписаний Акт здачі-приймання наданих послуг.

4.2. Замовник зобов’язаний в 7-денний термін з моменту отримання від Виконавця акту здачі-приймання послуг, у т.ч. із використанням засобів електронного зв’язку, розглянути цей акт, і в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати акт здачі-приймання наданих послуг, і один примірник повернути Виконавцю або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

5.Відповідальність сторін та вирішення спорів.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Суперечки, пов’язані з виконанням, зміною чи розірванням даного Договору і не врегульовані переговорами між сторонами, врегульовуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання, чи неналежне виконання, зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За недотримання строків сплати авансового та щомісячних платежів, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, за кожний день, що прострочується, та штраф в розмірі 50% суми що підлягає до оплати.

6.Строк дії Договору та інші умови.

6.1. Даний Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами, та діє до підписання акту готовності об’єкта до експлуатації, форма якого затверджується в установленому порядку Міністерством регіонального будівництва, а в частині обов’язків по оплаті наданих послуг по фінансовім та гарантійним обов’язкам – до повного проведення розрахунків.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

6.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.Юридичні адреси, реквізити, місце знаходження та підписи Сторін:

Замовник:                                                               Виконавець:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
7 969 переглядів