Відміна печаток в Україні?

08 вересня 2016р. Верховною Радою України в першому читанні прийнято Закон України №4194«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями»

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р. було впроваджено перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами. Зазначений перехід було оформлено статтею 58-1 Господарського кодексу України, відповідно до частини першої якої «суб’єкт господарювання може мати печатки» та статтею 207 Цивільного кодексу України, згідно з частиною другою якої «обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін».

Водночас поза межами правового регулювання залишились наступні питання:

1). Яким є юридичне значення відбитку печатки та наслідки непроставлення відбитку печакти;

2). Яким чином суб’єкти господарювання можуть або ж повинні дізнаватися про те, чи обов’язковим є використання печатки їх контрагентом;

3). Яким є режим використання печатки поза межами цивільно-правових відносин.

Крім того, існує ціла низка законів, які, не зважаючи на загальне правило про добровільність використання печаток, роблять відбиток печатки обов’язковим реквізитом документів. Прикладами таких законів є Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про депозитарну систему України», Закон України «Про аграрні розписки».

Ряд законодавчих актів визнають відбиток печатки обов’язковим реквізитом документу в залежності від того, чи є у суб’єкта господарювання печатка, а не від того, чи прийняв такий суб’єкт господарювання рішення використовувати таку печатку. Такі положення містяться у Господарському процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Податковому кодексі України, Законі України «Про обіг векселів в Україні» тощо.

Більше того, Кодекс України про адміністративні правопорушення все ще містить адміністративну відповідальність за «порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток» (ст.189-2), не зважаючи на те, що вказаних правил не існує, як не існує і заборони на операції з самонабірними печатками.

Вказана ситуація призвела до того, що, не зважаючи на прийнятя Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р., печатки продовжують бути фактично обов’язковим реквізитом кожної юридичної особи. При цьому ризики та невизначеність, пов’язана з режимом використання печаток, лише зросла.

Ще однією проблемою, на вирішення якої спрямований законопроект, є те, що численні положення законодавства про необхідність наявності печаток на документах призвели до того, що у господарській та правозастосовчій діяльності відбиток печатки часто помилково сприймається як доказ наявності повноважень у особи, яка підписала документ, незалежно від реальних повноважень таких осіб. Зазначена практика хоча і була помилковою завжди, однак стала особливо небажаною після скасування дозвільного порядку виготовлення печаток наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.2011р. №5 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МВС від 11.01.99 №17». З цієї дати будь-яка особа отримала право виготовляти печатки будь-якого змісту та у будь-якій кількості на власний розсуд, а тому вимога наявності відбитку печатки на документі є звичайною бюрократичною перепоною, а не підтвердженням офіційності/автентичності/достовірності документу чи повноважень особи, яка підписала такий документ.

Метою Закону є вдосконалення державного регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Задля досягнення вказаної мети проектом Закону впроваджуються наступні положення:

  • із законодавства виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання)
  • виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
  • виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.

 

У сфері, регулювання якої вдосконалюється даним законом, діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Податковий кодекс України, Закон України «Про обіг векселів в Україні», Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про депозитарну систему України», Закон України «Про аграрні розписки».

Реалізація проекту Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, окрім зазначених у ньому.

Реалізація законопроекту також не передбачає визнання будь-яких нормативно-правових актів такими, що втратили чинність, та/або розроблення нових нормативно-правових актів (окрім нормативно-правових актів про внесення змін до вже існуючих підзаконних нормативно-правових актів).

Проект Закону не стосується прав та обов’язків громадян, які не здійснюють господарську діяльність.

Даний проект Закону не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту Закону відсутні.

Водночас, проект Закону скасовує можливість відмови у прийнятті документів без відбитку печатки, зменшуючи таким чином ризики корупційних правопорушень.

Проект Закону пройшов консультації із громадськістю, основними представниками якої були суб’єкти підприємництва та бізнес-асоціації. За результатами громадського обговорення проект Закону отримав підтримку.

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями. Виходячи з цього, проект Закону не проходив узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. Тому, позиція зазначених соціальних партнерів щодо даного проекту Закону не надається.

Проектом Закону     деталізується порядок використання печаток у господарській діяльності. Проект Закону підтримує стабільність цивільного обороту та зменшує кількість спорів, що можуть виникнути у зв’язку з невизначеністю правового статусу відбитку печатки.

Крім того, проект Закону спрощує господарську діяльність, виключаючи необхідність проставлення відбитку печатки на документах, які будуть подаватися до органів державної влади або місцевого самоврядування.

Законодавець сподівається, що внаслідок прийняття даного Закону буде досягнуто ряд важливих цілей:

  • суб’єкти господарювання отримають реальну можливість здійснювати господарську діяльність без використання печаток;
  • буде зменшено правову невизначеність у сфері використання печаток, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості господарських спорів з цього питання;
  • взаємодія суб’єктів господарювання та державних органів буде спрощеною.

rada.gov.ua

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
4 405 переглядів