Договір виробництва відеопродукції

ДОГОВІР

виробництва відеопродукції

 

м. Персенківка                                                    «01» червня  2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”, в собі директора Чайківського Ю.Б., що діє на підставі Статут (далі – Замовник) та  фізична особа-підприємець Нечипоренко Н.К (далі — Виконавець) який діє на підставі Запису в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ,  з іншої сторони,  разом – Сторони,  уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються “послуги”): виробництво відеoфільму, а Замовник зобов’язується оплачувати надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься в Додатку №1 до цього Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

– забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником (або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати);

– за запитом Замовника надавати йому інформацію щодо виконання своїх зобов‘язань за цим Договором у вигляді  довідки;

– за письмовим зверненням Замовника вносити корективи, змінювати частково або повністю завдання визначене у Договорі.

2.2. Виконавець має право:

– отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг що містяться за цим Договором;

– отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов’язаний:

– приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання Сторонами Актів наданих послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

– забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

– відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору шляхом направлення відповідного  письмового звернення на адресу Виконавця, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором;

– здійснювати загальний контроль за виконанням умов даного Договору.

  1. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1.  Вартість відеозйомки, що надаються  згідно з цим Договором, за домовленістю Сторін визначається із розрахунку:
3.1.1. Вартість відеозйомки першої години, з часу прибуття – 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень за годину.

3.1.2. Вартість відеозйомки кожної наступної години починаючи з другої, з часу прибуття – 500 (п’ятсот) гривень за годину.

3.2. Замовник сплачує вартість послуг протягом 10 банківських днів з моменту надання Виконавцем рахунка-фактури. Дата, зазначена у платіжному дорученні Замовника є датою сплати суми, зазначеної у рахунку-фактурі.

3.3. Надання послуг за Договором підтверджується Актами наданих послуг, які підписуються повноважними представниками Сторін.

3.4. Обов’язок складання Актів наданих послуг за цим Договором покладається на Виконавця. Акти наданих послуг додаються Виконавцем до відповідного рахунку-фактури при надсиланні їх Замовнику

3.5. Якщо Замовник буде мати зауваження або заперечення відносно об’єму або якості наданих послуг, він зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця в письмовій формі протягом десяти календарних днів з моменту отримання Акту наданих послуг. Відсутність зауважень та заперечень Замовника у зазначений термін свідчить про прийняття Замовником відповідних послуг без будь-яких претензій відносно об’єму та/або якості послуг.

3.6. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривні шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі згідно з виписаним Виконавцем рахунком-фактурою.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення визначених цим Договором строків оплати, Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

  1. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується 31 грудня 2019 року.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 147 переглядів