Договір агентський (на страхування)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ___________

м. Сихів                                                              “01” січня 2011 року

Довіритель (надалі по тексту – «Страховик»):

ЗАТ «Страхова компанія «________________», в особі директора управління продаж філії __________________, яка діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

Агент: ТОВ «______________», в особі: ________________________, який діє на підставі: статуту, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір по наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно цього Договору Агент зобов’язується від імені та за дорученням Страховика особисто вчиняти в порядку та на умовах, визначених цим Договором, на території України дії,   спрямовані на укладення договорів  страхування (надалі – договори страхування), на проведення яких Страховик має відповідні ліцензії.

Перелік видів страхування (страхових продуктів), за якими дозволено діяльність Агента в рамках даного Договору, наведений в Додатку 1 до даного Договору.

1.2. Агент діє від імені Страховика на підставі цього Договору, укладає/сприяє укладанню договорів  страхування, обумовлених в п.1.1. Договору, а Страховик зобов’язується сплачувати за це Агенту належну йому винагороду на умовах та в порядку, визначених даним Договором.

1.2.   Права та обов’язки за договорами страхування, укладеними Агентом виникають безпосередньо у Страховика.

1.3.  Агент діє за свій рахунок, Страховик не відшкодовує Агенту будь-які витрати, пов’язані з виконанням доручення за цим Договором, у тому числі не забезпечує його будь-якими засобами, необхідними для виконання доручення, окрім передбачених цим Договором.

1.4. У своїй діяльності Агент чітко керується чинним законодавством України,  положеннями даного Договору, інструкціями та вказівками Страховика.

1.5. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови „Положення про порядок провадження діяльності страхових посередників”, затвердженого Постановою КМ України від  18.12.1996р. №1532.

2. Права сторін

2.1 Страховик має право:

2.1.1. Здійснювати контроль та перевірку роботи Агента при виконанні умов цього Договору. Результати   перевірки,   а   також   виявлені   порушення   оформляються   Актом перевірки,   що  підписується повноважними представниками Сторін.

Зокрема Страховик проводить звірку фактичної наявності  (залишків) бланків суворої звітності у Агента не рідше ніж один раз на квартал, за результатами якої складається відповідний Акт звірки (Додаток 5 до даного Договору).

2.1.2. Заохочувати Агента за досягнення позитивних результатів.

2.1.3. Вимагати від Агента  відшкодування збитків, нанесених Страховику, з його вини.

2.1.4. Проводити навчальні заходи для своїх спеціалістів з залученням представників Агента.

2.1.5. Пред’являти пре­тенз­ії Агенту щодо наданих послуг і письмово за­я­вляти про них  впродовж дії договорів страхування, укладених Агентом.

2.1.6. Призупиняти передачу бланків договорів страхування (полісів) та інших документів Агенту, а також в разі необхідності вимагати негайного дострокового повернення раніше переданих бланків.

2.1.7. Передавати у слідчі та правоохоронні органи матеріали, пов’язані з нанесенням Агентом збитків Страховику, заподіяних крадіжкою грошей, матеріальних цінностей, а також підробкою фінансових звітів, договорів страхування (полісів), документів на виплату страхового відшкодування тощо.

2.1.8. Надавати Агенту відповідну рекламну продукцію та забезпечувати іншими необхідними засобами

2.2 Агент  має право:

2.2.1. Отримувати від Страховика винагороду за виконану роботу на умовах та в порядку, що визначені даним договором.

2.2.2. Брати участь у навчальних заходах, які здійснює Страховик для своїх спеціалістів з питань страхування.

2.2.3. Укладати від імені Страховика договори страхування (страхові поліси), на підставі даного Договору. Предметом Договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать законодавству України і визначені в Додатках до цього Договору.

2.2.4. Якщо Агент не згодний зі змістом  Акта перевірки – письмово надати Страховику свої обґрунтовані заперечення, а в Акті перевірки робиться відмітка про те, що Агент відмовився підписувати або не згодний зі змістом Акта. Необґрунтована відмова Агента від підписання Акту перевірки не дозволяється.

2.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення страхової діяльності взагалі, та страхової діяльності в регіоні зокрема.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Страховик  зобов’язується:

3.1.1. Виплачувати Агенту винагороду за виконану роботу на підставі Звітів про надані послуги та  Акту виконаних робіт (наданих послуг), на умовах та в порядку, що визначені даним договором.

3.1.2. Встановлювати Агенту умови страхування, своєчасно забезпечувати Агента інструктивними та допоміжними матеріалами.

3.1.3. Оперативно забезпечувати Агента інформацією про всі но­ві об­ставини або перешкоди, що можуть впливати на виконання Агентом умов цього Договору.

3.1.4. Забезпечувати Агента необхідною кількістю бланків договорів страхування (полісів, списків, квитанцій тощо), які є виключною власністю Страховика. Передача  бланків суворої звітності здійснюється  за  Актом  прийому-передачі (Додаток 2),  що  підписується представниками Сторін. Кількість бланків, що передаються Агенту, визначається Сторонами додатково в кожному конкретному випадку.

3.2. Агент  зобов’язується:

3.2.1.Вивчати потенційний ринок з метою пошуку потенційних страхувальників Страховика.

3.2.2. Поширювати інформацію про діяльність Страховика, узгоджену останнім,  щодо видів страхування, зазначених у п. 1.1. цього Договору.

3.2.3. Виконати доручення у відповідності з вимогами Страховика за найбільш вигідними умовами для Страховика

3.2.4. Вести облік потенційних та залучених Агентом страхувальників Страховика.

3.2.5. Ознайомлювати страхувальників з умовами страхування Страховика, роз’яснювати потенційним страхувальникам Страховика відповідні умови страхування, порядок укладання та виконання договорів страхування у суворій відповідності з отриманими від Страховика інструкціями та вказівками.

3.2.6. Забезпечити повну схоронність документів, отриманих від Страховика для виконання даного Договору у тому числі бланків договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо) і нести відповідальність за їх втрату або пошкодження.

3.2.7. Для своєчасного отримання Агентом бланків договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо) від Страховика, надавати Страховику відповідну заяву із зазначенням виду та кількості необхідних для належного виконання доручення бланків договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо).

3.2.8. Укладати договори страхування лише в рамках даного Договору, чітко дотримуючись всіх встановлених Страховиком умов страхування, інструкцій та вказівок, а також у повній відповідності до діючого законодавства.  В разі потреби будь-якого відступу від встановлених умов страхування, інструкцій та вказівок Страховика Агент зобов’язаний отримати попередню письмову згоду на це Страховика.

3.2.9. Готувати документи, необхідні для укладання договорів страхування; отримувати та перевіряти достовірність  інформації від страхувальників, щодо визначення конкретних умов договорів страхування; належним чином заповнювати всі реквізити бланків договорів страхування (полісів).

3.2.10. Видавати заповнені та належним чином оформлені і підписані договори страхування (поліси) на руки страхувальникам/застрахованим особам.

Страхувальнику видається оригінал договору (полісу) та необхідні копії, (якщо такі копії передбачені типом та формою договору страхування (полісу).

Другий примірник укладеного договору страхування (полісу) залишається у Агента для подальшої  передачі його Страховику згідно умов даного Договору.

3.2.11.  Видача заповнених договорів страхування (полісів) на руки страхувальникам/застрахованим особам здійснюється Агентом лише безпосередньо після внесення страхувальником відповідного страхового платежу в касу Агента або на рахунок Агента (або безпосередньо Страховика) у відповідній банківській установі (що підтверджується відповідним платіжним/касовим документом з відміткою банку/касиру про здійснення платежу).

Для сплати страхувальником страхового платежу безпосередньо на рахунок Страховика – Агент зобов’язаний надати страхувальнику відповідним чином заповнений бланк платіжного рахунку-фактури з реквізитами Страховика та сумою до сплати (форма даного платіжного документу надається  в Додатку №7 до Договору).

3.2.12. Видача бланків договорів страхування страхувальнику до моменту внесення страхувальником відповідного страхового платежу суворо забороняється. В будь-якому разі договір страхування (поліс) повинен бути виданий Агентом страхувальнику не пізніше 1-го (одного) дня з дати сплати страхувальником відповідного страхового платежу.

3.2.13.  Перераховувати отримані від страхувальників страхові платежі на рахунок Страховика в повному обсязі на протязі двох днів відповідно до умов Постанови КМ України від  18.12.1996р. №1532.

3.2.14. Своєчасно подавати Страховику Звіт про всі укладені договори страхування та розміри отриманих страхових платежів з додаванням відповідних примірників укладених договорів страхування та зіпсованих бланків відповідно до умов п. 4.1.даної Угоди.

3.2.15. У разі втрати бланку договору страхування (полісу, заяви, списку, квитанції тощо) не пізніше, наступного робочого дня повідомити про це Страховику із зазначенням виду, кількості, номеру втраченого документу та причини втрати.

3.2.16. Своєчасно повідомляти Страховика про всі обставини, що можуть вплинути на хід виконання доручення та на збереження матеріальних цінностей, отриманих від Страховика, або таких, що повинні передаватися Агентом Страховику.

3.2.17. За вимогою Страховика, не пізніше дводенного строку, надавати усю інформацію про хід виконання доручення.

3.2.18. В разі проведення Страховиком звірки фактичної наявності (залишків) договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо) – на відповідну вимогу Страховика надати йому в термін не пізніше 2-х (двох) робочих днів всі оригінали бланків договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо), що були видані Агенту та рахуються за ним.

3.2.19. На відповідну вимогу Страховика достроково повернути йому в термін не пізніше 2-х (двох) робочих днів всі оригінали бланків договорів страхування (полісів, заяв, списків, квитанцій тощо), що були видані Агенту та рахуються за ним.

3.2.20. Особисто виконувати дане йому доручення. Передача Агентом усіх або частини своїх прав або обов’язків, зазначених в даному Договорі, третій особі не допускається.

3.2.21. Не відступати від змісту доручення Страховика без попереднього письмового дозволу Страховика на такий відступ.

3.2.22. У випадку виявлення порушень Агентом умов укладення Договорів страхування (полісів), порядку розрахунків, документообігу  – за вимогою Страховика негайно надати письмові пояснення.

3.2.23. В разі, якщо це додатково узгоджено Сторонами – за окремих письмовим дорученням Страховика, у випадку настання страхової події, виконувати оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування на умовах.

3.2.24. Зберігати  комерційну таємницю, що стосується отриманої від Страховика інформації та дотримуватись конфіденційності, відповідно до умов цього Договору.

3.2.25. Дотримуватись вимог чинного законодавства України при здійсненні діяльності за цим Договором, вести належний статистичний та бухгалтерський облік своєї  діяльності щодо продажу страхових продуктів Страховика.

3.2.26. Здійснювати в інтересах Страховика інші юридичні та фактичні дії в межах даного Договору.

3.2.27. Нести відповідальність за завдані збитки згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.

3.2.28. Укладати договори страхування тільки в межах встановлених в Додатку №1 лімітів відповідальності Страховика.

4. ЗВІТНІСТЬ

4.1. Агент  щодекадно подає Страховику у письмовій формі Звіт про укладені договори страхування та розміри отриманих страхових платежів в наступні строки:

– звіт за 1-шу декаду кожного місяця – до 12-го  числа відповідного місяця;

– звіт за 2-гу декаду кожного місяця – до 22-го  числа відповідного місяця;

– звіт за 3-тю декаду кожного місяця – до 2-го числа наступного місяця;

У разі коли останній день строків, зазначених в цьому пункті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день.

Звіт про укладені договори (поліси) страхування та розміри отриманих страхових платежів надається Агенту у двох примірниках за узгодженою Сторонами формою (Додаток № 3 до цього Договору).

До звіту додаються відповідні другі екземпляри укладених в звітному періоді договорів (полісів) страхування, а також всі зіпсовані (неправильно оформлені) в даному звітному періоді бланки договорів (полісів) страхування.

4.2. На підставі щодекадних звітів про укладені договори страхування Страховик протягом 10-ти (десяти) робочих днів після закінчення кожного календарного місяця складає і підписує відповідний Акт виконаних робіт (наданих послуг) за встановленою формою  (Додаток 4 до цього Договору) та направляє його Агенту для підписання.

4.3. Додаткові умови документообігу, обліку і звітності встановлені у внутрішніх положеннях Страховика.

5. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК розрахунків

5.1. Виплата винагороди здійснюється Страховиком за фактично надані Агентом послуги, згідно цього Договору, на підставі Звітів про укладені договори страхування та розмір отриманих страхових платежів про надані послуги та Акту виконаних робіт (наданих послуг).

5.2. Розмір винагороди визначається Сторонами у відсотках від суми фактично отриманого Страховиком страхового платежу за укладеним при сприянні Агента договором страхування (полісом).

Розмір комісійної винагороди згідно чинного законодавства не є об’ектом оподаткування ПДВ.

5.3. Розмір винагороди Агента  визначений в Додатку №1 до цього Договору.

5.4. Страховик здійснює виплату винагороди Агенту протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту отримання від Агента підписаного Акту виконаних робіт (наданих послуг).

5.5. В разі якщо Агентом укладено договір страхування (поліс), що не відповідає діючим умовам страхування, або порушений порядок отримання та перерахування Страховику страхових платежів, чим заподіяно або може бути заподіяно шкоду Страховику або страхувальнику, то в цих випадках комісійна винагорода не нараховується, або може бути зменшена Страховиком. Якщо комісійна винагорода вже була нарахована та сплачена, в такому випадку  Агент  зобов‘язаний її негайно повернути за вимогою Страховика.

6. ПОРЯДОК ОтримаННЯ І ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІСІВ СТРАХУВАННЯ

6.1. Агент отримує в структурному підрозділі Страховика за Актом прийому-передачі (Додаток №2 до Договору) бланки договорів страхування (полісів), інші необхідні документи (розрахункові квитанції (книжки) тощо), з зазначенням в акті найменування отриманих документів, їх кількість (по кожному виду документів), серії і номери бланків суворої звітності.

6.2. Заповнення договорів страхування (полісів) проводиться згідно інструкцій та вказівок структурних підрозділів Страховика та відповідно до визначених умов страхування,  Агент самостійно здійснює розрахунок і нарахування Страхових внесків, що повинні бути оплачені Страхувальниками  за  оформленими  Страховими  полісами,   відповідно  до  визначених даним договором умов страхування  та внутрішніх положень Страховика, акуратно і розбірливо заповнює всі передбачені в страхових полісах реквізити, не допускати виправлень. Укладення договорів страхування (полісів) на інших умовах, що виходять за межі даного Договору, категорично забороняється.

6.3. В разі, якщо це передбачено формою договору страхування (полісу) та порядком його укладення – Агент підписує договори страхування (поліси). У договорах страхування Агент при цьому повинен зазначити: “Від імені ЗАТ СК “УСГ” відповідно до Агентського Договору № _____.

В разі, якщо бланки договорів (полісів) вже підписані Страховиком, Агент (його повноважний представник) ставить свій підпис на договорі страхування лише в якості візи, зазначає своє прізвище та номер Агентського договору або індивідуальний код агента.

6.4. У випадку неправильного заповнення договору страхування (полісу) або виявлення помилки  в ньому до моменту видачі поліса страхувальнику, Агент припиняє його подальше оформлення і виписує новий поліс за встановленою формою. Зіпсований бланк договору страхування (полісу) обов’язково повертається Страховику разом із найближчим Звітом про укладені договори страхування та розміри отриманих страхових платежів у встановленому п. 4.1. цього Договору порядку.

6.5. Якщо Агент виявляє помилку в оформленому полісі після видачі його страхувальнику, він негайно сповіщає про це Страховика та чітко виконує його подальші інструкції.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Агент та Страховик несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Агент несе повну матеріальну відповідальність за збереження та своєчасне внесення на рахунок Страховика отриманих від страхувальників страхових платежів та  збереження бланків договорів страхування (полісів).

7.3. В разі втрати бланку договору страхування (полісу), що був виданий Агенту, останній сплачує Страховику, на вимогу останнього,  наступну компенсацію (штраф) за видами втраченого договору:

– обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів –  в сумі максимального страхового платежу, визначеного умовами страхування (згідно законодавства);

– страхування „Автокаско” – в сумі  200,00 грн.;

– страхування  майна „Експрес”   –  в сумі  100,00 грн.;

– інші види страхування – 50,00 грн.

– у розмірі 100% суми виплаченого страхового відшкодування  по заявленій претензії в рамках втраченого договору страхування (полісу), в разі якщо по цьому полісу сталася страхова подія, а Агент вчасно не повідомив про втрату, або вчасно не вніс страховий платіж або зазначену вище компенсацію (штраф).

В рамках умов даного пункту Договору до випадку втрати бланку договору страхування (полісу) також прирівнюються випадки:

– неповернення або ненадання до перевірки бланків договорів страхування (полісів) на вимогу Страховика згідно умов п. 3.2.18 або 3.2.19 даного Договору,  або виявлення фактичної відсутності таких бланків при відповідній перевірці, якщо інше не було окремо узгоджено Сторонами;

– несвоєчасне повідомлення Агентом Страховика про втрату бланку договору страхування (згідно умов п.3.2.15).

7.4. Якщо  при оформлені договору страхування (полісу) неправильно застосована тарифна ставка страхового платежу і фактично отримана менша сума, ніж належить, Агент  сплачує Страховику суму неотриманої частки страхового платежу.

7.5. В разі зіпсування бланку договору страхування (полісу) Агент сплачує Страховику на вимогу останнього суму вартості зіпсованого бланку договору страхування (полісу).

7.6.  Агент несе відповідальність згідно чинного законодавства України:

– за витрати Страховика  по розслідуванню обставин втрати Агентом бланків суворої звітності і усунення наслідків цієї втрати;

– за неповернення Агентом при розірванні Договору усіх бланків суворої звітності, які рахуються за ним, наданих товарно-матеріальних цінностей та іншої страхової документації (даний пункт договору не обмежує умов пункту 7.3. даного Договору);

– за нанесення шкоди Страховику шляхом вчинення таких дій: підробка полісів страхування, використання чистих бланків суворої звітності в корисних для себе цілях , присвоєння (розчищення) коштів тощо.

7.7. За несвоєчасну  здачу Страховику  звітів про укладені договори страхування – Агенту нараховується пеня у розмірі 0,1% від середньої суми страхових платежів за звітними періодами попереднього місяця, за кожний день прострочки понад встановленого терміну згідно п.4.1. цього Договору.

7.8. За несвоєчасну сплату Агентом отриманих страхових платежів по укладених договорах страхування – йому нараховується пеня в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочки понад встановленого строку згідно п. 3.2.13 даного Договору.

7.9. За несвоєчасну сплату Страховиком суми комісійної винагороди йому нараховується пеня в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочки понад встановленого строку згідно п. 5.4. цього Договору.

7.10. Всі суми (компенсації, штрафи, пені), що зазначені в даному розділі цього Договору, повинні бути сплачені відповідною Стороною другій Стороні в термін не пізніше 10-ти (десяти) робочих днів з дати отримання відповідної обґрунтованої вимоги другої Сторони щодо сплати таких сум.

7.11. Сторона, яка порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо таке порушення було прямо викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажорні   обставини,   наприклад:  стихія,  дія  суспільного ворога,   оголошена   та   неоголошена   війна,   загроза   війни, терористичний акт,  блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення,  громадська демонстрація,  блискавка,  пожежа,  буря, повінь,  землетрус,  накопичення  снігу або ожеледь,  вибух тощо), тобто не з вини Сторін, які неможливо попередити своїми заходами,  за  умови,  що дані обставини безпосередньо вплинули на можливість  виконання договірних зобов’язань.

В разі якщо обставини непереборної сили безпосередньо стали причиною тимчасової неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно даного Договору, тоді дата виконання будь-якого зобов’язання відстрочується на термін дії таких обставин.

Сторона на виконання обов’язків якої вплинули обставини непереборної сили, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону і протягом десяти робочих днів надати належні і достатні докази дії обставин непереборної сили. Належними доказами дії обставин непереборної сили є : Довідка Торгово-Промислової Палати України, а також нормативно-правові  акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України та консульські установи України,  які мають право легалізувати висновки уповноважених  органів  іншої  держави про настання форс-мажорних обставин.

Якщо у зазначений термін винна Сторона не подала належних і достатніх доказів, вона позбавляється права посилатись на дії обставин непереборної сили.

8. Припинення ТА ЗМІНА УМОВ Договору

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 1 (один) рік з автоматичною пролонгацією на наступний рік, в разі якщо, жодна із  Сторін не висуне заперечень щодо пролонгації угоди в термін на пізніше  30-ти (тридцяти)  календарних днів до запланованої дати закінчення терміну дії Договору.

8.2. Даний Договір може бути розірваний:

– у будь-який момент кожною з Сторін із попереднім повідомленням другої Сторони за 30-ть (тридцять)  днів до запланованої дати розірвання дії Угоди;

– негайно ( з дати направлення іншій Стороні відповідного повідомлення) у випадку, коли Агент несвоєчасно перераховує страхові платежі, несвоєчасно здає звіти або порушує інші умови даного Договору;

– у випадку, коли протягом 6 місяців не укладено жодного договору страхування;

8.3. Розірвання або закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання розрахунків між ними в повному обсязі.

8.4. У разі невчасного перерахування Агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин Страховик зобов’язується призупиняти дію цього Договору не менше ніж на три місяці (відповідно до умов Положення про порядок провадження діяльності страхових посередників”, затвердженого Постановою КМ України від  18.12.1996р. №1532.

8.5. У разі розірвання або закінчення строку дії Договору або припинення його згідно умов зазначеного вище п. 8.4. цього Договору, Агент зобов’язаний не пізніше 10-ти (десяти)  робочих днів з кінцевої дати дії Договору повернути Страховику все одержане під звіт та все виконане за цим Договором, перерахувати всі суми, належні Страховику, а Страховик зобов’язаний прийняти все від Агента та у п’ятиденний термін провести з ним остаточний розрахунок щодо сплати винагороди, належної Агенту.

8.6. Всі зміни і доповнення до цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі і належним чином підписані уповноваженими на це представниками Сторін, додаються до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

9. Конфіденційність

9.1. Інформація, що передбачена законодавством України як така, що становить комерційну таємницю та отримана Агентом від Страховика в процесі виконання цього Договору, не повинна бути розголошена протягом періоду дії цього Договору та впродовж 3-х (трьох) років після завершення виконання цього Договору, за винятком випадків передбачених законодавством України.

9.2. Сторони приймають на себе зобов’язання не розголошувати конфіденційної інформації, яка стала їм відома в процесі співпраці за цим Договором, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

10. СТАТУС ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

10.1. Страховик гарантує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах, визначених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

10.2. Агент гарантує, що він (необхідне підкреслити):

10.2.1. Є юридичною особою платником податку на прибуток:

— на загальних умовах (25%), визначених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”;

— в складі Єдиного податку (6%), визначеному Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”;

— в складі Єдиного податку (10%), визначеному Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”.

10.2.2. Є приватним підприємцем – фізичною особою – СПД:

—  є платником податків на загальних умовах оподаткування доходів фізичних осіб.

— платником єдиного податку, визначеного Законом України  (фізична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності). Свідоцтво платника єдиного податку №______________ видане органом: ____________ дата видачі______.

при цьому:

а)  Єдиний податок розповсюджується на діяльність „Послуги в сфері страхування”, згідно запису в Свідоцтві платника єдиного податку.

б) Єдиний податок не розповсюджується на діяльність „Послуги в сфері страхування”, згідно запису в Свідоцтві платника єдиного податку.

11. Інші умови

11.1. Всі повідомлення, що надсилаються Сторонами одна одній при виконанні цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто чи кур’єрською поштою за зазначеними юридичними адресами Сторін, або факсом з одночасним надсиланням повідомлення рекомендованим листом чи доставкою особисто (кур’єрською поштою) за зазначеними юридичними адресами Сторін.

11.2. Сторони зобов’язані в триденний строк повідомити одна одну про зміну своїх реквізитів, що визначені в цьому Договорі.

11.3. Всі непорозуміння, які виникають в процесі виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійдуть взаємної згоди під час переговорів, то суперечки будуть вирішуватися згідно з чинним законодавством України.

11.5. Цей Договір укладено українською мовою в двох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), кожний з яких має рівнозначну юридичну силу.

11.7. Агент не має права розповсюджувати рекламні матеріали власного виробництва про продаж страхових продуктів Страховика.

11.8. Невід’ємною частиною  Договору  є методологічні інструкції, зазначені в Додатку 6, або інших аналогічних додатках, укладених Сторонами Договору. Підписання додатків Агентом підтверджує факт ознайомлення Агента з інструкціями Страховика, зазначеними у додатках.

12.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 331 переглядів