Договір страхування професійної відповідальності

ДОГОВІР

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

м. Львів                                                             „___” _________ 2011 р.

______________________________________________________________________, іменоване надалі “Страховик”, в особі _________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і та ТОВ „Рябий пес”, в особі директора __________, надалі – “Страхувальник”, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом – Сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього договору є надання страхового захисту Страхувальникові на випадок спричинення останнім збитку третім особам в результаті страхової події в період дії договору страхування.

1.2. Об’єктом страхування є такі, що не суперечать чинному законодавству України майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з обов’язком останнього відшкодувати майновий збиток, заподіяний майну третіх осіб у зв’язку із здійсненням застрахованих видів діяльності.

1.3. Страхуванням покриваються дії:

1.3.1. Керівників і посадових осіб Страхувальника, але виключно відносно здійснення застрахованої професійної діяльності для цієї організації, завжди за умови наявності спеціальних знань, досвіду і кваліфікації для здійснення застрахованої професійної діяльності, вказаної в заяві Страхувальника;

1.3.2. Працівників Страхувальника, але тільки в межах об’єму їх професійних обов’язків перед Страхувальником і дій, зроблених ними під керівництвом, контролем або спостереженням Страхувальника;

1.3.3. Будь-якої особи, яка протягом періоду дії договору страхування стала посадовою особою у відповідності с п. 1.3.1 або працівником Страхувальника у відповідності с п. 1.3.2, проте дія такої особи вважатиметься за застраховану виключно відносно вимоги про відшкодування збитку, якщо така вимога пред’явлена Страхувальникові в результаті події, яка настала після моменту, коли ця особа стала посадовою особою або працівником Страхувальника;

1.3.4. Будь-якої особи, яка протягом періоду дії договору страхування була посадовою особою у відповідності с п. 1.3.1 або працівником Страхувальника у відповідності с п. 1.3.2, проте дія такої особи вважатиметься застрахованою виключно відносно вимоги про відшкодування збитку, якщо така вимога пред’явлена Страхувальникові в результаті події, яка настала до моменту, коли ця особа перестала бути посадовою особою або працівником Страхувальника.

1.4. Під професійною відповідальністю розуміється відповідальність за діяльність, що вимагає наявності спеціальних знань, досвіду і кваліфікації працівників, що здійснюють даний вид діяльності, а також відповідальність за результати цієї діяльності.

1.5. Під посередницькою діяльністю в сфері надання фінансових послуг розуміються такі види діяльності:

 • Посередницька діяльність на страховому ринку.
 • Посередницька діяльність на ринку кредитування.
 • Посередницька діяльність в сфері лізингу.
 • Надання консультацій та посередництво в інших сферах фінансових послуг.

1.6. Договір страхування вважається укладеним на користь осіб, яким може бути причинний збиток (вигодонабувачів).

Особа, на користь якої укладений договір страхування, має право пред’явити безпосередньо Страховикові вимоги про відшкодування збитку в межах страхової суми.

1.7. Цей договір укладений на підставі письмової заяви Страхувальника. У заяві Страхувальник зобов’язаний вказати всі відомості, що запрошуються Страховиком і що мають значення для визначення ступеня ризику і розрахунку тарифної ставки страхової премії.

Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих ним Страховикові при укладенні договору страхування.

Заява на страхування є невід’ємною частиною договору страхування.

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

2.1. Страховими випадками визнаються події, що є наслідком недбалості, помилки або упущення при здійсненні Страхувальником посередницькою діяльністю в сфері надання фінансових послуг, вказаної в Додатку до цього договору страхування, в результаті яких Страхувальникові пред’явлені вимоги третіх осіб про відшкодування нанесеного збитку, за умови, що:

 • подія настала в період дії договору страхування;
 • є наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку спричинення збитку і події, збиток по якому підлягає відшкодуванню за умовами договору страхування;
 • вимоги про відшкодування збитку, заподіяного даною подією, заявлені у відповідності і на основі норм цивільного законодавства України;
 • у діях застрахованої особи відсутні ознаки грубої необережності.

Під грубою необережністю розуміється порушення застрахованою особою вимог посадових інструкцій, правив і інших нормативних актів, що визначають порядок і умови проведення конкретних видів робіт, а також діяльність працівника за відсутності підтверджених професійних знань і досвіду.

2.2. Страховий захист не поширюється на:

2.2.1. Збитки, що сталися унаслідок стихійних лих, а саме землетрусу, виверження вулкана або дії підземного вогню, обвалу, гірського обвалу, бурі, вихривши, урагану, повені, граду або зливи;

2.2.2. Позовні вимоги, що виникають у зв’язку з фактом, ситуацією, обставиною, помилкою або страховою подією, які на дату початку дії договору страхування були відомі Страхувальникові, або Страхувальник повинен був передбачати, що вони можуть привести до пред’явлення в його адресу позовної вимоги;

2.2.3. Позовні вимоги, засновані і виникаючі унаслідок умисної, навмисної, злочинної дії або бездіяльності Страхувальника або осіб, що знаходяться в трудових стосунках з ним, порушення якого-небудь закону, ухвали, відомчих або виробничих нормативних документів;

2.2.4. Штрафи, пені і стягнення (будь то цивільні, кримінальні або договірні), збитки, пов’язані з реалізацією покарання за зловживання суспільним положенням і накладенням стягнень;

2.2.5. Позовні вимоги, що ґрунтуються або виникають з дійсних або передбачуваних фактів недобросовісної конкуренції, дійсних або передбачуваних порушень патентного права;

2.2.6. Будь-яку адміністративну, загальногромадянську або іншу відповідальність Страхувальника, що виникає виключно із статусу Страхувальника або характеру його діяльності і т.п.;

2.2.7. Збитки, що виникають з надання Страхувальником послуг своєму родичеві або іншому членові сім’ї;

2.2.8. Будь-які позовні вимоги, що виникають унаслідок неплатоспроможності або банкротства Страхувальника;

2.2.9. Будь-які позовні вимоги, що виникають у зв’язку з фактичним або передбачуваним наклепом або іншими дискредитуючими матеріалами, що порочать;

2.2.10. Будь-які позовні вимоги, що виникають у зв’язку з урядовим або іншою вказівкою, розпорядженням або вимогою компетентних органів Страхувальникові в частці здійснення посередницької діяльності;

2.2.11. Вимоги про відшкодування збитку, заподіяного за межами території страхового покриття;

2.2.12. Компенсації морального збитку;

3. СТРАХОВА СУМА, ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ФРАНШИЗА

3.1. Страхова сума встановлюється за угодою сторін на підставі планованих об’ємів робіт і послуг на термін дії договору страхування і чисельності працівників Страхувальника.

Страховиком за узгодженням із Страхувальником можуть встановлюватися ліміти відповідальності по видах збитку і по претензійних і судових витратах.

Страхова сума і ліміти відповідальності указуються в Додатку до цього договору.

Страхова сума, вказана в договорі страхування, є граничною сумою виплати страхового відшкодування. Виплати страхових відшкодувань по всіх страхових випадках за весь термін страхування ні за яких умов не можуть перевищити величину страхової суми, визначену договором страхування.

3.2. Договором страхування встановлюється власна участь Страхувальника в оплаті збитків (франшиза), тільки при нанесенні матеріального збитку третім особам. Франшиза встановлюється по кожному страховому випадку і безумовно віднімається з суми відшкодування. Збитки, що не перевищують величину франшизи, відшкодуванню не підлягають. Розмір франшизи указується в Додатку до цього договору.

4. СТРАХОВА ПРЕМІЯ

4.1. Страхова премія є платою за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховикові відповідно до умов договору страхування.

4.2. Страховий тариф є ставкою страхової премії з одиниці страхової суми.

4.3. Ставка страхового тарифу залежить від страхової суми, об’єкту страхування, терміну страхування, а також інших чинників, що впливають на вірогідність настання страхового випадку і величину можливого збитку, і обчислюється згідно встановленим Страховиком тарифам.

4.4. Оплата страхової премії проводиться відповідно до чинного законодавства України, незалежно від того, в якій конвертованій валюті була зафіксована страхова сума. Перерахунки всіх сум в гривні проводяться по офіційному курсу НБУ на дату платежу.

Ставка страхового тарифу, розмір страхової премії і спосіб її оплати указуються в Додатку до цього договору.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Страхувальник зобов’язаний:

5.1.1. Сплатити страхову премію в терміни і розмірі, вказані в Додатку до цього договору.

5.1.2. Протягом терміну дії договору страхування повідомляти Страховика про всі зміни в ступені ризику, у письмовій формі протягом 10 днів з моменту настання зміни в ступені риски.

У випадку, якщо підвищення ступеня ризику робить необхідним збільшення розміру страхової премії, Страховик направляє Страхувальникові відповідне повідомлення або доповнення до договору страхування разом з рахунком на додаткову страхову премію.

Якщо протягом 10 днів з дати отримання рахунку на додаткову страхову премію Страхувальник оплачує її, то відповідні зміни договору страхування вважаються прийнятими, а підвищення ступеня ризику – застрахованим з моменту сплати додаткової премії.

5.1.3. При настанні страхового випадку негайно прийняти всі можливі і доцільні заходи по запобіганню або зменшенню збитку.

5.1.4. При виявленні ненавмисної професійної помилки, недбалості і/або упущення, які можуть послужити підставою для пред’явлення претензії або позову третіх осіб, зробити всі можливі заходи для зменшення розміру збитку, забезпечити документальне оформлення події, в триденний термін письмово повідомити Страховика з вказівкою причин, обставин і можливих наслідків події.

Таке повідомлення повинне містити в якнайповнішому об’ємі наступну інформацію:

 • характер і причини помилкових дій;
 • можливий збиток, імена і адреси всіх осіб, залучених в подію, включаючи потенційних позивачів;
 • момент здійснення професійної помилки.

5.1.5. Зробити всі можливі заходи для з’ясування причин, ходу і наслідків спричинення збитку третім особам.

5.1.6. Негайно сповістити Страховика про всі вимоги, що пред’являються йому у зв’язку із страховою подією.

5.1.7. Надати Страховикові всю доступну інформацію і документацію, що дозволяє судити про причини, хід і наслідки помилки, характер і розміри заподіяного збитку.

5.1.8. Якщо компетентними органами проводиться розслідування, відкривається кримінальна справа, накладається арешт, видається ухвала про штраф або відшкодування збитку, сповістити про це Страховика.

5.1.9. В разі пред’явлення вимоги про відшкодування збитків протягом трьох днів повідомити про це Страховикові і надати йому всі документи, що відносяться до даної справи, а саме: копії позовних заяв, листів, визначення суду про призначення справи до слухання і інших документів, пов’язаних з розглядом справи в суді.

5.1.10. Зберігати незмінними і невиправленими протягом термінів, узгоджених із Страховиком, всі записи, документи, устаткування, пристрої і предмети, які яким-небудь чином з’явилися причиною помилки, яка може спричинити вимогу про відшкодування збитку.

5.1.11. У випадку, якщо Страховик визнає необхідним призначити свого адвоката або іншу уповноважену особу для захисту інтересів Страхувальника, видати доручення і інші необхідні документи особам, вказаним Страховиком.

5.1.12. Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або повністю вимоги про відшкодування збитку, що пред’являються третіми особами, а також не переймати на себе яких-небудь прямих або непрямих зобов’язань по врегулюванню таких вимог без згоди Страховика.

5.1.13. Надавати всебічне сприяння Страховикові в судовому і позасудовому захисті в разі пред’явлення вимог про відшкодування збитку.

5.1.14. Забезпечити участь Страховика у встановленні розміру заподіяного збитку.

5.2. Страховик зобов’язаний:

5.2.1. Провести страхову виплату по випадку, визнаному страховим;

5.2.2. Сплатити Страхувальникові пеню за кожен день необґрунтованого прострочення страхової виплати в розмірі 1% страхової виплати.

5.2.3. Не розголошувати відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.3. Страхувальник має право:

5.3.1. Достроково розірвати договір страхування в порядку, передбаченому розділом 8 цього договору.

5.3.2. Отримати дублікат договору страхування в разі його втрати. В цьому випадку оригінал договору страхування втрачає силу.

5.3.3. В період дії договору змінити за узгодженням із Страховиком страхову суму і терміни дії договору страхування з оформленням додаткової угоди сторін.

5.4. Страховик має право:

5.4.1. Вести від імені Страхувальника переговори і укладати угоди про відшкодування заподіяного збитку, приймати заходи для з’ясування обставин і причин і розміру нанесеного збитку;

5.4.2. Переймати на себе ведення справ в судових органах від імені і за дорученням Страхувальника;

5.4.3. Провести експертизу пред’явлених Страхувальникові вимог про відшкодування збитку;

5.4.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо:

 • Страхувальником і компетентними органами буде доведено, що провина в спричиненні шкоди повністю лежить на потерпівшому;
 • Страхувальник перешкоджав Страховикові або його представникам у визначенні обставин, характеру і розміру заподіяного збитку;
 • причиною нанесення збитку третім особам з’явилася діяльність працівників Страхувальника, що знаходилися в стані алкогольного, наркотичного або інших видів сп’яніння;
 • збиток був причинний в результаті здійснення Страхувальником дій, в яких компетентними органами встановлені ознаки злочину;
 • Страхувальник не сповістив Страховика про істотні зміни в ризику;
 • є докази наявності наміру або грубої необережності Страхувальника, а також його посадових осіб в спричиненні шкоди третім особам;
 • збиток третім особам був нанесений в результаті умисних дій, здійснених Страхувальником з метою отримання відшкодування;
 • Страхувальником були порушені вимоги  договору страхування.

5.4.5. Перевірити надану Страхувальником інформацію і відповідність об’єкту страхування представленому Страховикові опису, а також виконанню умов договору страхування.

5.4.6. Вимагати від Страхувальника документи, що засвідчують настання страхового випадку, а також підтверджуючі розмір виплати страхового відшкодування.

5.4.7. При необхідності направляти запит в компетентні органи про надання відповідних документів і інформації, підтверджуючий факт і причину настання страхової події.

5.4.8. Самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку.

5.4.9. У випадку, якщо компетентні органи мають в своєму розпорядженні матеріали, що дають підставу Страховикові відмовити у виплаті страхового відшкодування, відстрочити виплату до з’ясування всіх обставин.

5.5. При порушенні Страхувальником своїх обов’язків або недбалому їх виконанні Страховик звільняється від обов’язку виплачувати страхове відшкодування в тій мірі, в якій це привело до виникнення або збільшення суми збитку.

5.6. Права і обов’язки Страхувальника за договором страхування не можуть бути передані кому б то не було без письмової згоди на те Страховика.

5.7. Участь Страховика або його представників в переговорах і/або угодах, а також ведення справ в судових, арбітражних або інших органах не є визнанням обов’язку Страховика виплатити страхове відшкодування.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

6.1. При визнанні Страховиком страхового випадку виплата страхового відшкодування здійснюється відповідно до умов договору страхування на підставі наступних документів:

 • договору страхування;
 • письмової заяви Страхувальника про страховий випадок;
 • документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку і розмір збитку (доку менти і довідки від компетентних органів, експертних комісій, копії позовних заяв, акти про випадок на кожного пострадавшего, вирішення суду або арбітражного суду, що вступило в законну силу, про відшкодування Страхувальником збитку, нанесеного третім особам, і так далі).

При необхідності Страховик запрошує відомості, пов’язані із страховим випадком, від правоохоронних органів, банків, медичних установ і інших підприємств, установ і організацій, що мають в своєму розпорядженні інформацію про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку.

6.2. Розмір страхового відшкодування по законних і обґрунтованих вимогах третіх осіб про відшкодування збитку визначається за угодою сторін на підставі вирішення експертної комісії, за наявності необхідних і достатніх документів, підтверджуючих факт, характер і причину страхової події і розмір заподіяного збитку, а в разі недосягнення згоди – на підставі вирішення судових органів про відшкодування збитку.

Розмір страхового відшкодування за майновий збиток не може перевищувати вартості прямого майнового збитку, нанесеного третім особам.

6.3. У випадку, якщо відповідальність за виникнення страхового випадку несуть декілька юридичних осіб, Страховик несе відповідальність відповідно до частки збитку, що доводиться на Страхувальника.

6.4. Спільна сума виплат по всіх страхових випадках, що сталися в період дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми за договором.

6.5. Страхове відшкодування виплачується протягом 10 банківських днів після набирання чинності вирішення суду про відшкодування збитку або підписання акту врегулювання вимоги про відшкодування збитку Страхувальником, Страховиком і третьою особою, якій був причинний збиток.

Вдень виплати вважається день списання засобів з розрахункового рахунку Страховика або видачі їх з каси.

Страхове відшкодування виплачується в гривнях незалежно від того, в якій валюті встановлена страхова сума. Якщо страхова сума встановлена у валюті інший, чим гривня, то сума страхового відшкодування, що належить до виплати, перераховується в гривні по курсу НБУ на день виплати.

6.6. Страхове відшкодування виплачується безготівковим платежем.

6.7. Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на величину виплаченого страхового відшкодування.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Термін дії цього договору вказаний в додатку.

7.2. Цей договір страхування набирає чинності після його підписання обома сторонами з 24 годин дня зарахування страхової премії на розрахунковий рахунок Страховика.

7.3. Дія договору страхування закінчується о 24 годині дня, вказаного в нім як день його закінчення.

7.4. Дія договору страхування припиняється в разі припинення дії ліцензії у Страхувальника.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування припиняється у випадках:

8.1.1. Закінчення його терміну дії.

8.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань за договором в повному об’ємі.

8.1.3. Несплати Страхувальником страхової премії у встановлених в договорі об’ємі і терміни.

8.1.4. На вимогу Страхувальника або Страховика.

8.1.5. Ухвалення судом вирішення про визнання договору страхування недійсним.

8.1.6. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи, окрім випадків заміни Страхувальника в договорі страхування.

8.1.7. У інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Про намір дострокового припинення договору страхування сторони зобов’язані повідомити один одного не менше чим за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору страхування, якщо договором не передбачене інше.

8.3. В разі дострокового припинення договору за ініціативою Страхувальника йому повертаються сплачені їм страхові внески за неминулий термін договору за вирахуванням понесених Страховиком витрат. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальникові внесені їм страхові внески повністю за умови відсутності виплат страхового відшкодування і заявлених претензій.

8.4. В разі дострокового припинення договору за ініціативою Страховика Страхувальникові повертаються сплачені Страхувальником страхові внески. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то страхові внески за неминулий термін договору поверненню не підлягають.

8.5. Відповідальність Страховика за достроково припиненим договором закінчується о 0 годині 00 хвилин дня, вказаного в заяві як дата розірвання договору. Страховий поліс анулюється. Виплати за розірваним договором не проводяться ні за яких обставин.

8.6. Договір страхування може бути визнаний недійсним з моменту його висновку у випадках, передбачених цивільним законодавством України. Факт визнання договору страхування недійсним встановлюється судом.

8.7. Умови договору страхування можуть бути змінені і/або доповнені за угодою сторін в спосіб, передбачений чинним законодавством України. Всі зміни і доповнення до договору оформляються шляхом підписання додаткових угод.

8.8. Стосунки сторін, не передбачені цим договором, регулюються чинним законодавством України.

9. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

9.1. При висновку і в період дії договору страхування Страхувальник зобов’язаний інформувати Страховика про всі договори страхування, що діють, по аналогічних ризиках, укладеним ним з іншими страховими організаціями відносно даного об’єкту страхування.

9.2. Якщо на момент настання страхового випадку відносно даного об’єкту страхування по аналогічних ризиках діяли договори страхування, укладені з іншими страховими організаціями, то страхове відшкодування по збитку розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, в яких об’єкт страхування застрахований кожною страховою організацією, а Страховик виплачує страхове відшкодування лише в частці, що випадає на його частку.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. При невиконанні або неналежного виконання сторонами умов договору страхування виникаючі спори вирішуються шляхом переговорів сторін, а в разі недосягнення згоди – у порядку встановленому чинним законодавством України.

Договір складений і підписаний в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 851 переглядів