Договір страхування пожежних дружин

Договір

обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) №__

м.Львів                                                         від “__” ___________ 2011 р.

Страховик та його адреса  
в особі  
   
Страхувальник та його адреса  
в особі  
 
За цим договором Страховик бере на себе ризики Страхувальника пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю працівників пожежних дружин (команд) i зобов’язується при настаннi страхового випадку виконати обов’язки, передбачені Положенням “Про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995р. №232 (далі в тексті – Положення).
Кількість застрахованих осіб  
Список застрахованих осіб надається Страхувальником та складає невід’ємну частину цього договору.
Термін дії договору
Договір набуває чинності з 00 годин дати, зазначеної як дата початку дії Договору, але не раніше 00 годин дати, наступної від дня надходження страхового внеску Страховику грошовими коштами або іншими платіжними засобами, та закінчує свою дію о 24 годині доби, зазначеної як дата закінчення дії Договору.
Термін сплати страхового внеску:  
Дата початку дії договору   Дата закінчення дії договору  
При сплаті страхового внеску частинами даний Договір страхування набуває чинності на термін, пропорційний частині сплаченого страхового внеску.

 

Об’єкт страхування Об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю працівників добровільних пожежних дружин (команд), включених в Заяву про страхування.

 

Страховими випадками вважаються: 1. Загибель або смерть Застрахованої особи, що відбулась під час ліквідації пожежі або наслідків аварії Застрахованою особою.

2. Стійка втрата працездатності Застрахованою особою із встановленням їй медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності, отримана під час ліквідації пожежі або наслідків аварії Застрахованою особою.

3. Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності, отримана під час ліквідації пожежі або наслідків аварії Застрахованою особою.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ЗАСТРАХОВАНИЙ (ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА) – працівник добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

1.2. ЗИСКООДЕРЖУВАЧ – третя особа, що призначається Страхувальником для отримання страхового відшкодування.

2. СТРАХОВІ СУМИ, ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ.

2.1. Страхова сума на одного Застрахованого визначається, виходячи з середньомісячної заробітної плати Застрахованого, наведеної в списку Застрахованих осіб.

Загальна страхова сума  
Страховий тариф (у % від страхової суми)  
Загальний страховий внесок, грн.  

3.       ВИПЛАТИ СТРАХОВИХ СУМ.

3.1. За шкоду, заподіяну здоров’ю Застрахованої особи внаслідок виконання нею прямих службових обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, Страховик провадить одноразову виплату у разі встановлення Застрахованій особі:

I групи інвалідності 100 відсотків страхової суми
II групи інвалідності 90 відсотків страхової суми
III групи інвалідності 70 відсотків страхової суми

3.2. При тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового випадку Застрахованій особі виплачується 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не більше як 50 відсотків страхової суми.

3.3. У разі загибелі або смерті Застрахованої особи її спадкоємцям виплачується 100 відсотків страхової суми.

3.4. Якщо проведена виплата страхової суми, страхова відповідальність Страховика залишається до закінчення терміну дії страхування, при цьому страхова сума обчислюється як різниця між початковою та виплаченою страховою сумою.

3.5. Виплата страхової суми Застрахованому здійснюється Страховиком на підставі заяви Страхувальника (Застрахованого, його сім’ї чи спадкоємця) про її виплату за формою, встановленою Додатком №2 до Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), акта про нещасний випадок із Застрахованою особою (форма Н-1, передбачена Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993р. № 623), цього договору, довідки з відділу кадрів, а також наданих наступних документів:

  • у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою – копій лікарняних листів втрати працездатності, оформлених належним чином та засвідчених в нотаріальному порядку чи печаткою Страхувальника;
  • у разі стійкої втрати працездатності Застрахованою особою – копії довідки медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності, засвідченої в нотаріальному порядку;
  • у разі смерті або загибелі Застрахованої особи – копії свідоцтва про смерть Застрахованої особи та копії свідоцтва про право на спадщину, засвідчених в нотаріальному порядку.

Страхова сума виплачується не пізніше як через 10 діб з дня одержання необхідних документів через касу Страховика або перераховується на поточний рахунок Страхувальника. Страхова сума виплачується незалежно від виплат по державному соціальному страхуванню,

соціальному забезпеченню та в порядку відшкодування збитків.

3.6. При настанні страхового випадку до початку дії Договору страхування виплати страхових сум не проводяться.

3.7. Спори між Страховиком, Страхувальником і Застрахованим (його спадкоємцем) щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку.

4. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

4.1. Договiр страхування припиняє свою дiю у випадках:

1) Закінчення термiну дiї ;

2) Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником в повному обсязі;

3) Визнання Договору страхування недійсним;

4) У разі дострокового припинення дії Договору за згодою Сторін.

5) В інших випадках, передбачених законодавством України.

4.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає страхувальнику страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначеної нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

4.3. Змiни та доповнення до цього Договору, якщо вони не суперечать Положенню, можуть вноситися тiльки за двосторонньою згодою сторін.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.

5.1. Страхувальник – має право:

1) визначати кiлькiсть та перелік працівників, якi пiдлягають страхуванню;

2) визначати страхову суму на кожну Застраховану особу;

3) замiнювати Зискоодержувача в перiод дiї Договору страхування до настання страхового випадку.

5.2. Страхувальник зобов’язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі;

2) при укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику ( умови роботи, стан здоров’я та ін.);

3) повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об’єкту страхування;

4) у випадку втрати договору страхування в перiод його дiї подати письмову заяву про його втрату;

5) в письмовiй формi повiдомити Страховика про змiни, якi вiн має намiр внести в умови договору.

6) у місячний термін подавати за запитом Страховика документи про обставини настання страхового випадку, а також інші документи та відомості, необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми.

5.3. Страховик має право:

1.       У двомісячний термін відмовити у виплаті страхової суми, якщо:

а) Застрахований надав Страховику свідомо неправдиву інформацію;

б) Страховий випадок стався, коли Застрахований перебував у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, що документально підтверджено у встановленому порядку;

в) страховий випадок стався внаслідок дій, не пов’язаних із гасінням пожеж чи ліквідацією наслідків аварії.

2) У випадку невнесення Страхувальником страхової премiї в обумовлений договором термiн припинити дію Договору страхування чи розірвати його.

3) на протязi трьох рокiв з дня виплати вимагати повернення страхової виплати, якщо на те виникнуть пiдстави, передбаченi дiючим законодавством України.

4) перевiряти достовiрнiсть даних, поданих йому Страхувальником, а також виконання Страхувальником умов договору.

5) при необхiдностi робити запити про вiдомостi, пов’язанi з страховим випадком, в правоохороннi органи, медичнi заклади i iншi органiзацiї, якi мають iнформацiю про обставини настання страхового випадку.

6) відстрочити виплату до 20 днів у випадку сумніву по факту страхового випадку.

5.4. Страховик зобов’язаний:

1) ознайомити Страхувальника з Положенням (пiд розпис);

2) протягом двох робочих днів, як стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми;

3) при настаннi страхового випадку здiйснити виплату страхової суми (її частини) у передбачений Договором термiн;

4) тримати в таємниці відомості про Страхувальника, за винятком випадків передбачених законодавством України.

6.ТЕРМІН ДАВНОСТІ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. Спірні питання, якi виникли з вимог про виплату по Договору страхування, розглядаються на протязi трьох рокiв з дня настання страхового випадку, якщо iнше не передбачено чинним законодавством України.

6.2. Спiрнi питання по вимогам до Страховика вирiшуються по мiсцю укладання Договору страхування. Суперечки по вимогам Страховика вирiшуються вiдповiдно до законодавства України по мiсцю проживання вiдповiдача.

7. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договiр обов’язкового особистого страхування працівників членів добровільних пожежних дружин (команд) складений у двох примiрниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.2. Норматив витрат Страховика на ведення справи складає __ від загального страхового внеску.

7.3. Страхування здійснюється згідно з Положенням “Про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995р. №232 та діючим законодавством України.

Страхувальник при підписанні цього Договору страхування ознайомлений з умовами цього Положення.

7.4. Якщо в перiод дiї Договору страхування Страхувальник – пiдприємство втратило права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права i обов’язки, що виходять iз Договору страхування, переходять правонаступнику Страхувальника за письмовою згодою Страховика.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 420 переглядів