Договір дилерський (на продаж автомобілів)


ПРО ПРОДАЖ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ № ____

м. Львів, Україна                                                              25 січня 2011 року

ТОВ «Прекрасне авто», що засноване та діє згідно із законами України, головний офіс якого розташований за адресою _______________________________ назване в подальшому «ДИСТРИБ’ЮТОР», в особі _________________________, який діє на підставі Статуту та

ТОВ «Рябий пес» , що засноване та діє згідно із законами України, головний офіс якого розташований за адресою ____________________________________ назване в подальшому «ДИЛЕР», в особі ______________________ який діє на підставі _________

разом надалі іменовані в договорі «СТОРОНИ», уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕАМБУЛА

Метою цього договору (названого в подальшо­му “Договір”) є:

– надати Дилеру офіційний статус дилера для здійснення продажу та обслуговування продукції марки «Прекрасне авто» (надалі “Продукції” відповідно до нижченаведеного визначення), виробництва ТОВ “Брюховицький автоскладальний завод” (надалі “Виробник):

– сформулювати відповідні обов’язки Дистриб’ютора щодо продажу (постачання на умовах комісії) Продукції Дилеру, а також продажу Дилером та надання послуг кінцевому споживачеві;

– визнати взаємозалежність обох Сторін у досягненні їх спільних цілей: задовільного обсягу продажу, рівня обслуговування i рівня прибутків, продовжуючи збільшувати та зберігати широке коло кінцевих споживачів Продукції Виробника ;

– визначити головні зобов’язання, права та відповідальність Дистриб’ютора та Дилера.

Спільною метою Дистриб’ютора та Дилера є надати кінцевим споживачам найкраще співвідношення ціна/якість. Найефективнішим способом забезпечення найвищого рівня задоволення кінцевих споживачів є продаж та обслуговування Продукції Ви­робника через систему незалежних офіційних дилерів, що займаються продажем Продукції Виробника кінцевим споживачам. Оскільки Дилер представляє Продукцію Вироб­ника кінцевим споживачам, надзвичайно важливо, щоб Дилер розумів довгострокові цілі Дистриб’ютора та Виробника щодо забезпечення кінцевих споживачів найкращим рівнем обслуговування.

Дистриб’ютор очікує, що Дилер досягне високого piвня продажу Продукції Виробника, забезпечить швидке i компетентне обслуговування i здійснить ефективні програми підтримання стосунків з кінцевими споживачами. Для досягнення цієї мети Дилер зобов’язаний забезпечити конкурентоспроможні умови фінансування роздрібних та оптових продажів, забезпечувати всім, що, на дум­ку Дистриб’ютора, є необхідним для прийому, ремон­ту/модернізації та продажу Продукції Виробни­ка, та забезпечувати навчання керівництва, пер­соналу з продажу, персоналу відділу запчастин, персоналу відділу сервісу й адміністративного персоналу.

Невиконання Дилером будь-якого з цих обов’язків завдає шкоду репутації Дистриб’ютора, Дилера, Виробника та репутації інших офіційних дилерів Продукції Виробника.

3 метою задоволення кінцевих споживачів Ди­лер зобов’язаний забезпечувати наявність вда­ло розташованих, адекватних, ексклюзивних, добре обладнаних та привабливих будівель дилерського пункту з компетентним, кваліфікованим, opієнтованим на потреби кінцевих споживачів персоналом, та з необхідним керівництвом та оборотним капіталом. Дилер також визнає, що певні дії стосовно реклами, ціноутворення, мерчандайзингу, здійснення ділової діяльності, що створюють невірне враження, вводять в оману чи не є ясними для розуміння, або ж надання нeвірної інформації щодо характеристик, якості, стану або походження будь якого товару на продаж завдають шкоду як інтересам Дилера, так i Дистриб’ютора.

3 урахуванням вищевикладеного, а також взаємних угод та офіційних заяв, зроблених у подальшому, Сторони погоджуються на нижчєнаведене:

а) Відповідно до даного Договору Дистриб’ютор призначає Дилера офіційним дилером Продукції Виробника з правом купувати Продукцію Виробника в Дистриб’ютора для продажу кінцевому споживачеві. На протязі дії цього Договору, Дилер може офіційно називатися дилером Продукції Виробника. Дилер приймає таке призначення та погоджується виконувати свої обов’язки, передбачені цим Договором.

б) На умовах цього Договору Дистриб’ютор продаватиме Продукцію Виробника Дилеру на не ексклюзивній основі, а Дилер купуватиме Про­дукцію Виробника у Дистриб’ютора з метою продажу кінцевому споживачеві.

в) Сторони ознайомилися та погодилися з доданими до Договору Додатками, i такі Додаткові положення та будь-яке належним чином оформлене i підписане обома Сторонами доповнення, зміна, додаток i/або доданий до цього Договору інший документ є невід’ємною частиною цього Договору. Цей Договір укладений українською мовою, складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову силу, для кожної зі сторін.

г) Відповідно, цей Договір i права, привілеї та зобов’язання, надані Дилеру за цим Договором, не можуть бути передані, віддані, продані або будь-яким іншим способом відчужені Дилером.

д)      Дилер зобов’язаний заздалегідь письмово попереджати Дистриб’ютора про будь-який запропонований перехід права власності, передачу прав або обов’язків за Договором або зміну в повно­важеннях. У тому випадку, якщо така зміна або передача будуть здійснені Дилером без попередньої письмової згоди Дистриб’ютора, Дистриб’ютор матиме право припинити дію цього Договору.

е) Дилер зобов’язується надати Дистриб’ютору копії установчих документів та документів, які підтверджують повноваження особи, уповноваженої на підпис цього Договору.

є) Цей Договip залишатиметься в силі протягом року, починається з дати його підписання, якщо він не буде poзірваний раніше згідно з умовами параграфу 12 цього Договору. Цей договір буде вважатися автоматично продовженим на такий самий період, якщо жодна зі Сторін до моменту завершення дії договору не виказала в письмовій формі намірів припинити дію договору.

2.           УМОВИ ЩОДО ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА

2.1.        Продаж. Дилер повинен активно та винахідливо просувати та ініціювати продаж Про­дукції Виробника. Ефективність виконання Дилером своїх обов’язків стосовно продажу Продукції Вироб­ника повинна оцінюватися згідно з такими належними критеріями, які періодично розробляє Дистриб’ютор. Дистриб’ютор періодично надаватиме Дилеру оцінку його роботи.

Для досягнення цієї мети Дилер повинен розвивати, підтримувати i спрямовувати підготовлену, якісну організацію продажу, енергійно займатися рекламуванням та стимулюванням продажу, користуючись в розумних межах таким матеріалом з рекламування, стимулювання продажу та з мерчандайзингу, який періодично може надаватися Дилеру.

Дилер отримує повноваження i виявляє свою згоду продавати Продукцію Виробника роздрібним та корпоративним кінцевим споживачам. До того ж, Дилер також уповноважений продавати фірмові запчастини оптовим кінцевим споживачам.

2.2.        Замовлення. Для того щоб надати Дистриб’ютору змогу ефективно планувати виробництво, Дилер повинен щомісяця, в день чи дні, визначені Дистриб’ютором, та способом, визначеним Дистриб’ютором, надавати одне або більше замовлення на Продукцію Виробника, яку Дилер буде купувати під час наступних місяців, визначених Дистриб’ютором, та, в зв’язку з цим або окремо (в залежності від вимог Дистриб’ютора), повідомляти приблизну кількість необхідної Дилеру Продукції Виробника на ці наступні місяці на вимогу Дистриб’ютора.

У кожному замовленні повинні бути вказані кількість, моделі специфікації та бажаний час доставки Продукції Виробника. Кожне таке замовлення або попередня оцінка кількості також повинні надаватися у відповідності з вимогами, які періодично встановлює Дистриб’ютор щодо мінімальної або максимальної кількості Про­дукції Виробника, яка може бути замовлена Ди­лером в будь-який момент.

2.3.        Розгляд замовлень. Дистриб’ютор зобов’язаний уважно розглядати уci замовлення від Дилера, які надаються згідно з параграфом 2.2., i по можливості, намагатися виконувати кожне прийняте замовлення Дилера, але Дистриб’ютор відкрито залишає за собою право відмовитися від таких замовлень, якщо в них були зроблені зміни, або за умови нестачі в асортименті стан­дартного або опціонного обладнання, а також у випадках, якщо відповідне замовлення не було прийнято або було скасовано Виробником. Дистриб’ютор не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань перед Дилером за не­доставку або затримку в доставці прийнятих за­мовлень на Продукцію Виробника, якщо така не­доставка або затримка була повністю або частково спричинена:

а) проблемами з робочою силою (виступи, страйки) або виробництвом у будь-якій з його власних місцевостей або місцевості Виробника;

б) діями уряду;

в) погіршенням кредитоспроможності Дилера;

г) причиною, яку не контролює Дистриб’ютор.

У випадку недостатніх виробничих потужностей та нестачі будь-якої з моделей Автомобілів Ви­робника Дистриб’ютор зобов’язаний надавати пере­вагу тим замовленням на Автомобілі Виробника, що призначені для продажу кінцевому споживачеві чи кінцевим споживачам, які зробили конкретне замовлення у цього Дилера.

2.4.        Склад. Дилер зобов’язаний підтримувати склад сучасних моделей, ліній, серій та/або типів Продукції Виробника в належному асортименті та кількості, щоб задовольнити необхідну частку поточного й очікуваного попиту на Продукцію Виробника, i виконати свої обов’язки що­ до продажу й обслуговування згідно з цим Договором за умови виконання Дистриб’ютором потрібних для цього замовлень Дилера.

Демонстраційні автомобілі. Дилер зобов’язаний постійно мати в наявності в справному робочому стані, придатному для демонстрації, нові Автомобілі Виробника останнього модельного року.

2.5.        Література власника. Дилер зобовязаний надавати кожному кінцевому споживачеві що купує Продукцію Виробника, будь-які матеріали, включаючи Сервісну книжку та Посібник з експлуатації, доставки яких роздрібним покупцям з прийнятим на поточний момент оформленням може вимагати Дистриб’ютор.

2.6.        Гарантія. Дистриб’ютор зобов’язаний періодично в письмовій формі надавати Дилеру Продукції Виробника інформацію щодо гарантії (якщо така є), застосовної для кожної нової Продукції Виробника, i така гарантія повинна бути обов’язково наявною в належних для цього випадках.

Така гарантія прямо й однозначно замінює будь-яку іншу прямо чи непрямо виражену гарантію, умову або зобов’язання стосовно цієї продукції або будь-якої її частини, i не може бу­ти жодної іншої гарантії, включаючи будь-яку іншу непрямо виражену гарантію придатності для продажу або для якогось конкретного призначення, або жодного іншого зобов’язання Дистриб’ютора перед Дилером або кінцевим споживачам стосовно будь-якої Продукції Виробника або будь-якої її частини.

Оформлення, видача та виконання такої га­рантії та рекламацій за нею, включаючи використання фірмових запчастин i ведення записів, повинно відповідати викладеному в чинному на поточний момент Керівництві з гарантії та Гарантійної політики Дистриб’ютора та додаткових інструкціях до нього.

Дилер повинен своєчасно виконувати відповідні зобов’язання за таким Керівництвом з гарантії та Гарантійної політики та додатковими інструкціями.

3.           УМОВИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1.        Загальні умови. Дилер зобов’язаний розвивати, підтримувати i спрямовувати добре підготовлену, компетентну організацію обслуговування вciєї Продукції Виробника, наданої з такою метою підприємству Дилера (включаючи всю Продукцію Виробника, придбану в іншого схваленого Дистриб’ютором постачальника), відповідно до стандартів i процедур, які періодично встановлюються Дистриб’ютором.

3.2.        Передпродажна підготовка та приведення Продукції в належний стан. Дилер зобов’язаний оглядати та приводити в належний стан кожний новий Автомобіль Виробника перед доставкою кінцевому споживачу відповідно до графіків та інструкцій, які періодично надає Дистриб’ютор.

3.3. Обслуговування за гарантією, політикою, кампанією, відкликанням або програмою. Дилер зобов’язаний виконувати все обслуговування за гарантією та політикою на Продукцію Виробника, надану для cepвicy Дилеру, відповідно до застосовної гарантії та політики i положень Керівництва з гарантії i політики або інших інструкцій Дистриб’ютора. Весь ремонт повинен виконуватися в авторизованих сервісних центрах Дилера, якщо інше не було погоджено Дистриб’ютором. Дилер також зобов’язаний:

а) виконувати обслуговування за кампанією, викликанням та програмою для кінцевих споживачів Продукції Виробника згідно з програмними вказівками, які час від часу надає Дистриб’ютор, або які містяться в Керівництві з гарантії та політики та в додаткових Інструкціях;

б)      належним чином вести облік та документацію, які підтримують такі рекламації відповідно до положень Керівництва з гарантії та політики або інших інструкцій Дистриб’ютора;

в)      своєчасно звітувати Дистриб’ютору та звертатися до Дистриб’ютора за допомогою стосовно будь-якої роботи з обслуговування за гарантією, політикою, кампанією, відкликанням або програмою, яка не може бути виконана задовільно для кінцевого споживача або Дилера.

г)       При виконанні обслуговування за гарантією, політикою, кампанією, відкликанням та програмою Дилер зобов’язаний використовувати лише фірмові запчастини за винятком тих випадків, коли в Керівництві з гарантії та політики, в інструкціях до кампанії або програми або в іншій літературі Дистриб’ютора не передбачено інше. Дилер зобов’язаний не продавати та не надавати для продажу або застосування в ремонті будь-якого Автомобіля Виробника будь-яку запчастину, що не є фірмовою, за винятком тих випадків, коли Керівництво з гарантії та політики не передбачає інше.

д)      Дилер зобов’язаний виконувати все інше технічне обслуговування i ремонт, включаючи, якщо це здійснено, кузовні ремонтні роботи, на обґрунтовані вимоги кінцевих споживачів Продукції Виробника.

3.4.        Спеціальні інструменти та обладнання. Дилер зобов’язаний купувати в Дистриб’ютора або рекомендованого Дистриб’ютором постачальника протягом розумних з точки зору комерції строків та зобов’язаний підтримувати в придатному для застосування в діяльності Дилера, пов’язаній з Продукцією Виробника, стані Спеціальні інструменти та обладнання.

4.           УМОВИ ЩОДО МІСЦЯ (МІСЦЬ) РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА БУДІВЕЛЬ ДИЛЕРА

4.1. Місце розташування та будівлі Дилера. Дилер зобов’язаний споруджувати та підтримувати в належному стані будівлі дилерського пункту в місці або місцях розташування підприємства, письмово затвердженого (-их) Дистриб’ютором, що має (-ють) задовільний зовнішній вигляд та сучасний стан та є придатним (-и) для виконання Дилером обов’язків за цим Договором. Будівлі дилерського пункту, включаючи всі ділянки землі, власне будівлі та прибудови, повинні в значній мipi відповідати вказівкам, які періодично надає Дистриб’ютор.

4.2. Зміни, доповнення та виключне користування. Дилер зобов’язаний не змінювати призначення місця розташування підприємства або будівель свого дилерського пункту для Продукції Виробника, затверджених Дистриб’ютором; також Дилер або жодна інша особа, названа в Додатках не повинен (не повинна) змінювати місце розташування підприємства або будівель дилерського пункту, прямо чи непрямо засновувати або здійснювати експлуатацію в повній або частковій мipi будь-якого іншого місця чи місць розташування підприємства або будівель дилерського пункту для продажу або обслуговування Продукції Виробника або продажу вживаної Продукції без попередньої згоди Дистриб’ютора.

5.           ІНШІ УМОВИ

5.1.        Вивіски. Дилер зобов’язаний купувати, встановлювати та підтримувати в належному стані вивіски, що мають гарний зовнішній вигляд, адекватно представляють його підприємство, як місце продажу та обслуговування Продукції Виробника. Дилер погоджується купувати такі вивіски в рекомендованих Дистриб’ютором постачальників.

5.2.        Персонал. Дилер зобов’язаний наймати та навчати достатню кількість компетентного персоналу з хорошою репутацією, в тому числі менеджерів, персонал, що займається продажем, персонал, що займається запчастинами, приймальників та технічних фахівців iз сервісу, для виконання вcix вищенаведених обов’язків Диле­ра за цим Договором, а також зобов’язаний вимагати від цього персона­лу відвідування навчальних програм (включаючи Навчальний семінар для нових дилерів), які може періодично призначати Дистриб’ютор.

5.3.        Зв’язок i взаємодія. 3 метою досягнення найвищих стандартів зв’язку i взаємодії та підвищення ефективності i сприяння використанню сучасної технології для задоволення потреб у навчанні та інших потреб Дистриб’ютор може періодично розробляти та підтримувати програми, призначені для підвищення рівня зв’язку та взаємодії та обміну інформацією між Дистриб’ютором та Дилером. До того ж, Дистриб’ютор зобов’язаний надавати Дилеру певні матеріали, необхідні для продажу та обслуговування Продукції Виробника. Дилер погоджується сплачувати всі застосовні виплати за ці матеріали за призначенням Дистриб’ютора.

5.4.        Звіти. Дилер зобов’язаний надавати Дистриб’ютору:

а) -повні, точні та достовірні звіти про фінансовий стан та результати діяльності Дилера, пов’язаної з Продукцією Виробника та вживаними автомобіля­ми, за місяць i весь період року на даний момент у строки та спосіб, встановлені Дистриб’ютором; а також

б) звіти про продаж та інші звіти, в тому числі конкретні дані про денний обсяг продажу, які може періодично вимагати Дистриб’ютор.

5.5.           Взаємодія з кінцевими споживачами. Уcпix на ринку залежить від здатності Дилера забезпечити кінцевого споживача високоякісним сервісом в процесі продажу та обслуговування. Дилер зобов’язаний, спираючись на програми, розроблені Дистриб’ютором, або в інший cпociб, дотримуючись при цьому стандартів iз задоволення кінцевих споживачів та спираючись на стандарти, навчання та програми, розроблені Дилером, докласти максимум зусиль для досягнення повного задоволення кожного кінцевого споживача Продукцією Виробника, включаючи сферу продажу, обслуговування, виконання гарантійних зобов’язань та будь-яке інше питання, пов’язане iз задоволенням кінцевих споживачів Продукцією Виробника. Дистриб’ютор періодично надаватиме Дилеру оцінку виконання його обов’язків. Дилер зобов’язаний не надавати невірну, двозначну інформацію кінцевим споживачам про Продукцію Виробника щодо її походження, ста­ну, можливостей, щодо цін та витрат або щодо витрат на реалізацію, доставку, податки та інших витрат.

6.           СТУПІНЬ ПРИСУТНОСТІ НА РИНКУ

Дистриб’ютор залишає за собою право пропонувати іншим особам, без жодних зобов’язань перед Дилером, будь-яку Продукцію Виробника з будь-якими торговими знаками або торговими назвами, які використовує або на які заявляє своє право Дистриб’ютор.

7.           УМОВИ ПРОДАЖУ

Реалізація Продукції, здійснюється Дилером самостійно на комісійних умовах або після придбання Продукції у Дистриб’ютора у власність на умовах 100% попередньої оплати. Уci умови продажу Продукції Виробника, включаючи ціну та порядок здійснення оплати, визначаються відповідними оперативними угодамиуугодами, що укладаються Дистриб’ютором та Дилером на виконання положень цього Договору, а саме умовами: договору комісії, договору купівлі-продажу автомобілів, спеціального інструменту, продукції, до­говору про надання послуг з технічного обслуговування, гарантійного та комерційного ремонту автомобілів та інших договорів, що укладаються між Сторонами, а також відповідно до фінансових умов співпраці Дистриб’ютора та Ди­лера. Реалізацію Продукції Дилер здійснює самостійно, на підставі договорів комісії або купівлі-продажу/поставки на умовах 100% попередньої оплати, що укладаються Дилером з Дистриб’ютором.

8.           ОБЛІК, ІНСПЕКЦІЇ ТА ПЕРЕВІРКИ

Дилер зобов’язаний дозволяти особам, призначеним Дистриб’ютором, у розумні строки та проміжки часу оглядати місце здійснення діяльності Дилера, пов’язаної з Продукцією Вироб­ника, місце або місця розташування підприємства, poбочі будівлі, виробничі приміщення, склади Продукції Виробника та вживаної Продукції, а також Продукції на ремонті та обслуговуванні, тестувати обладнання Дилера, перевіряти та надавати інструкції Ди­леру та його працівникам щодо правильного виконання гарантійного й інших видів ремонту i претензій за ними, а також оглядати, копіювати та інспектувати будь-які чи вci облікові записи та документацію.

Дилер погоджується на вимогу Дистриб’ютора повернути всі виплати та кредити, здійснені Дистриб’ютором Дилеру, на які були помилково за­явлені претензії або які були помилково виплачені.

Дилер зобов’язаний вести весь облік та доку­ментацію, включаючи всі журнали та реєстри, які якимось чином, повністю чи частково, пов’язані з діяльністю Дилера стосовно Про­дукції Виробника, включаючи облікову докумен­тацію, що застосовується як основа для подання претензій за гарантією або політикою Дистриб’ютору, та зберігати таку документацію протягом трьох (3) років. Дилеру рекомендується зберігати облікову документацію щодо обслуго­вування протягом достатнього періоду часу, щоб мати змогу задовольняти будь-які пре­тензії кінцевих споживачів.

9.           НАЯВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА ТА 3MIHИ В НІЙ

Дистриб’ютор може в будь-який час i неодноразово скорочувати або припиняти поставки, або змінювати специфікацію будь-якої Продукції Виробника, або надати будь-яку нову або iншу лінію, серію та/або модель будь-якої Продукції Виробника без попередження та без жодних зобов’язань перед Дилером, в тому числі зобов’язань стосовно будь-якої Продукції Виробника, замовленої або придбаної, або доставленої Дилеру.

10.         ТОРГОВЕЛЬНІ ЗНАКИ ТА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Дилер зобов’язаний визнавати право Дистриб’ютора на виключне використання будь-якого торговельного знаку або комерційного найменування, яким користується або на які заявляє своє право Дистриб’ютор, i за письмовою вимогою Дистриб’ютора Дилер зобов’язаний негайно припинити ви­користання будь-якого торговельного знаку або комерційного найменування, або припинити порушення права щодо торговельного знаку чи комерційного найменування, або внести ті зміни, які вимагатиме Дистриб’ютор. Дилер використовує та має дозвіл використовувати торговельний знак Landwind або комерційне найменування відповідно до цього Договору.

..

11.         ДИЛЕР НЕ Є ПОВІРЕНИМ

Довіритель i повірений. Цей Договір жодним чином не створює відносин “довіритель-повірений” мiж Дистриб’ютором i Дилером, i за жодних обставин Дилер не може вважатися повіреним Дистриб’ютора. Дилер зобов’язаний жодним чи­ном не видавати себе за повіреного Дистриб’ютора та жодним чином не брати на себе або створювати, або намагатися брати на себе чи створювати будь-яке зобов’язання від імені Дистриб’ютора.

12.         РО3ІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. За бажанням Дилера. Дилер може розірвати цей Договір у будь-який час та за власним бажанням, повідомивши Дистриб’ютора щонайменш за дев’яносто (90) днів до дати розірвання.

12.2.     Дистриб’ютором через події, які залежать від Дилера. Нижче наведені випадки, які залежать від Дилера i не залежать від Дистриб’ютора, i які настільки суперечать меті та призначенню цього Договору, що це надає Дистриб’ютору право негайно розірвати Договір у будь-який час після письмового повідомлення про це Дилера:

а) подання Дилером Дистриб’ютору будь-якої фальшивої чи обманної заяви, претензії, твердження або звіту, пов’язаних з діяльністю Дилера стосовно Продукції Вироб­ника;

б)      неплатоспроможність Дилера, нездатність Дилера виплатити борги, коли наступає строк їх сплати, надання Дилером будь-яких документів у зв’язку з банкрутством, призначенням ліквідатора або в зв’язку з іншим подібним законом, оголошення Дилера банкрутом або неплатоспроможним судом за будь-яким таким законом, або здійснення передачі Дилером майна кредиторам; ліквідація Дилера; або нездатність Дилера з якої б то не було причини функціонувати в рамках здійснення своєї звичайної діяльності, або дотримуватися графіку роботи Дилера, пов’язаної з Продукцією Виробника, протягом робочого часу;

в)      невиконання Дилером будь-якого положення щодо умов продажу, або щодо торгових знаків або торгових назв;

г)       у випадку, якщо Дилер не здійснив Дистриб’ютору будь-якого належного платежу у призначений строк виплати, а також якщо Дилер не вживе необхідних заходів з цього приводу, виплативши вci прострочені платежі Дистриб’ютору відповідно до умов, визначених у відповідному договорі купівлі –продажу;

д)      якщо Дилер не одержить або не збереже в силі будь-яку ліцензію, необхідну для виконання будь-якого обов’язку за цим Договором, або якщо його буде позбавлено, в тому числі тимчасово, такої ліцензії, незалежно від причи­ни або підстави;

е)      у разі порушення Дилером умов Угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, наведеної у цьому Договорі.

12.3.     Дистриб’ютором з причини невиконання обов’язків Дилером. Якщо Дилер:

а)          не виконає будь-який зi своїх обов’язків стосовно продажу Продукції Виробника;

б)          не виконає будь-який зi своїх обов’язків стосовно обслуговування Продукції Виробника.

Дистриб’ютор зобов’язаний повідомити Дилера в письмовій формі про таке або такі невиконання, запропонувати невідкладно переглянути з Ди­лером причини, які, на думку Дистриб’ютора або Ди­лера, пояснюють таку або такі невиконання, та надати Дилеру розумну можливість виправити таке положення. Якщо Дилер не здатний або відмовляється виправити таке положення протягом шістдесяти (60) днів після такого повідомлення, Дистриб’ютор може розірвати цей Договір, надавши Дилеру попереднє письмове повідомлення за шістдесят (60) днів до того моменту, коли розірвання набирає чинності.

13.         ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

13.1. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або претензії, які виникають між сторонами із цього договору або у зв’язку з ним, в тому числі, але не обмежуючись: що стосуються його укладання, виконання, порушення, припинення, розірвання, дійсності/недійсності, сплати будь-яких санкцій за порушення договору (невиконання або неналежне виконання), стягнення заборгованості тощо, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Бізнес центр «Правозахист» (надалі по тексту – Третейський суд).

13.2.Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження Асоціації «Центр Правозахист», а саме м. Крижопіль, вул. Зоря, 58/16.

13.3. Розгляд справи буде здійснюватись у відповідності із Законом України «Про третейські суди» та Регламентом Третейського суду за місцем проведення третейського розгляду, вказаним в п. 13.4 цього договору.

13.4 .Місце проведення третейського розгляду – м. Крижопіль, вул. Зоря, 58/16.

13.5. Третейський суд буде розглядати справу в складі одного третейського судді, якій призначається Головою Третейського суду.

13.6.Обмін документами із Третейським судом (в тому числі направлення позовної заяви, відзиву на позов, клопотань та ін.) здійснюється сторонами за адресою, вказаною в п.13.4. цього договору. При цьому, адресами Сторін для обміну документами та письмовими матеріалами між сторонами а також між сторонами та третейським судом є адреси сторін, вказані в даному договорі.

13.7.У випадку виникнення необхідності проведення експертизи з метою правильного вирішення спору, експертиза призначається та проводиться у відповідності із нормами Закону України «Про третейські суди» та регламенту Третейського суду. При цьому, сторона, в розпорядженні якої знаходяться предмети експертного дослідження та інформація, що має відношення/необхідна для проведення дослідження, зобов’язана на запит експерта надати в його розпорядження всі необхідні предмети/матеріали та/або інформацію. Невиконання/ухилення сторони від виконання вказаного положення тягне за собою наслідки, встановлені Регламентом Третейського суду та ст. 41 Закону України «Про третейські суди».

13.8 Рішення Третейського суду буде обов’язковим для виконання.

13.9 Витрати між сторонами, пов’язані з вирішенням спору Третейським судом, розподіляються у відповідності із правилами Регламенту Третейського суду та Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації «Центр «Правозахист».

14.         ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІСЛЯ PO3IPBAHНЯ АБО НЕПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1.     Після розірвання або непоновлення дії цього Договору Дилер втрачає статус офіційного ди­лера Продукції Виробника i зобов’язаний негайно виконати зобов’язання, перераховані нижче:

а)      Дилер зобов’язаний сплатити вci належні Дистриб’ютору суми;

б)      припинення використання торговельних знаків i комерційних найменувань;

в)      прибрати вci вивіски, споруджені або використані Дилером, на яких розміщена назва Landwind або будь-якого іншого торговельного зна­ку або комерційного найменування, якими користується або на які заявляє права Дистриб’ютор, припинити використовувати на фірмових бланках, формулярах та іншому папері, яким користується Дилер або будь-яке підприємство, тісно пов’язане з Дилером, Landwind або будь-який інший торговельний знак або комерційне найменування, якими користуються або на які заявляв права Дистриб’ютор i які вказують на те, що Дилер є офіційним дилером Продукції Виробника;

г)           припинити всю рекламну діяльність Дилера в якості офіційного дилера Продукції Виробника;

д)      утриматися від таких дій (незалежно від того, чи вони передбачені вище, чи нi), які б вказали на те, що Дилер є або був офіційним дилером Продукції Виробника;

е)      прибрати будь-який торговельний знак, комерційне найменування, вигадане слово або словосполучення, які були використані, з одержанням попередньої згоди Дистриб’ютора, у назві фірми Дилера або торговій назві. Якщо після розірвання або непоновлення дії цього Договору Дилер не зможе або відмовиться дотримати будь-яку з вимог, Дилер зобов’язаний відшкодувати Дистриб’ютору будь-які витрати, в тому числі гонорар адвока­та, виплачений Дистриб’ютором у зв’язку з будь-яким заходом, ужитим для забезпечення дотримання вимог.

14.2. Можливість викупу вивісок Дистриб’ютором. Дистриб’ютор може, на свій вибір, запропонувати Дилеру продати будь-які названі в пункті 14.1. вивіски Дистриб’ютору.

14.3. Гарантійна робота. Дилер втрачає право на одержання відшкодування від Дистриб’ютора стосовно будь-якої роботи, виконаної після припинення дії Договору, або запчастин, доставлених після цього у відповідності до гарантії чи політики, застосовної до будь-якої Продукції Дистриб’ютора, якщо він не одержав окремого письмового дозволу Дистриб’ютора на виконання такої роботи, та й у такому випадку – лише способом i впродовж часу, передбаченим/передбаченого таким дозволом.

14.4.     Облікова документація обслуговування. Дилер зобов’язаний надати Дистриб’ютору або призначеній ним ocoбi всю облікову документацію Дилера, пов’язану з роботою з передпродажної підготовки, гарантії, політики, кампанії та іншою роботою з обслуговування, яку виконував Дилер.

14.5.     Замовлення та депозити кінцевих споживачів. Дилер зобов’язаний направити або передати з допомогою відповідних документів Дистриб’ютору або призначеній ним ocoбi вci замовлення на Продукцію Виробника, які не виконав Дилер, i вci грошові депозити, здійснені відносно таких замовлень, та надати Дистриб’ютору або призначеній ним ocoбi імена та адреси існуючих та потенційних кінцевих споживачів Продукції Виробника Дилера.

14.6. Скасування замовлень. На розсуд Дистриб’ютора кожне замовлення на Продукцію Виробника, одержану від Дилера, та невиконане на дату набуття чинності розірвання або закінчення строку дії цього Договору, скасовується.

15.         ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

ДілердДилер може призначити правонаступника, повідомивши ім’я призначеного правонаступ­ника у спосіб, визначений Дистриб’ютором. У paзi смерті або втрати фізичної чи психічної дієздатності власника призначена особа зобов’язана у письмовій формі представити Дистриб’ютору план володіння та діяльності, у відповідності до вимоги Дистриб’ютора, стосовно продовження роботи Дилера в якості офіційного дилера Продукції Виробника або запропонувати в якості правонаступника новий дилерський пункт. Дистриб’ютор, на свій власний розсуд та впродовж розумного з комерційної точки зору строку, зобов’язаний визначитися, чи він розірве цей Договір, чи Дилерський договір про продаж та обслуговування буде запропоновано укласти но­вому кандидату з переглядом запропонованих плану володіння i плану діяльності та визначенням, чи призначена особа та Інші Власники повністю відповідають вимогам щодо володіння та управління Дилером або новим дилерським пунктом-кандидатом. Щоб дати змогу Дистриб’ютору визначитися з цим питанням, призначена особа та інші власники зобов’язані надати всю інформацію та дані, запитані Дистриб’ютором.

16.         ВИКУП ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИКА ТА ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ИНСТРУМЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДИЛЕРА

16.1. Викуп. Після закінчення терміну дії або розірвання цього Договору Дистриб’ютор або при­значена ним особа має право на свій розсуд придбати таку Продукцію Виробника, належну Дилеру:

а)      Усю невикористану, неушкоджену та непродану Продукцію Виробника на складі Ди­лера за станом на момент такого розірвання або закінчення строку дії Договору, з тим застереженням, що така Продукція Виробника:

– є в першокласному товарному стані;

– не була змінена Дилером;

– була придбана Дилером в Дистриб’ютора до відправлення або одержання повідомлення про розірвання або закінчення строку дії Договору, або була придбана Дилером в іншого офіційного дилера Продукції Виробника не раніше ніж за дванадцять (12) місяців до відправлення або одержання повідомлення про розірвання або закінчення строку дії Договору, а також, стосовно Продукції Дистриб’ютора, які є останньої на той момент моделі, а стосовно Фірмових запчастин – у непорушеній упаковці та які пропонуються на продаж Дистриб’ютором у складі чинного на той момент списку запчастин. Ціна на таку Продукцію Виробника повинна складатися з його Дилерської ціни, плюс витрати Дистриб’ютора на реалізацію, доставку та податки, на момент придбання Дистриб’ютором, мінус вci здійснені виплати та компенсації або застосовні виплати та компенсації, які пропонуються Дистриб’ютором за цим Договором.

б)      – –Уci Спеціальні інструменти та обладнання у володінні Дилера за станом на дату розірвання або закінчення строку дії Договору, які перебувають у справному i доброму стані (за винятком природного зносу), i які були придбані Дилером протягом останніх трьох (3) років, що безпосередньо передували моменту набуття чинності розірвання або закінчення строку дії Договору. Ціна на кожний спеціальний інструмент та одиницю обладнання автосервісу по­винна відповідати плану амортизації що визначається Дистриб’ютором.

16.2.     Порядок виконання, доставка та правовий статус майна. Скориставшись такою можливістю, Дилер дає свою згоду та дозвіл на те, щоб Дистриб’ютор або призначена ним особа прибули у дилерський пункт Дилера з метою інвентаризації та обліку майна дилерського пункту. Дилер зобов’язаний повернути всю власність, яку Дистриб’ютор бажає придбати у відповідності до порядків та графіків, встановлених Дистриб’ютором.

Дилер гарантує чистий правовий статус для вciєї такої власності i зобов’язується надати Дистриб’ютору задовільні для останнього докази того, що така власність не є предметом жодних вимог, не заставлена i не обтяжена жодним іншим чином.

16.3.     Оплата. Дистриб’ютор зобов’язаний сплатити Дилеру вартість власності, придбаної ним впродовж розумного строку після виконання Дилером вcix своїх зобов’язань за умови виконання Дилером вcix зобов’язань перед Дистриб’ютором.

17.         ЛІКВІДАЦІЯ МАЙНА ДИЛЕРА, ПРАВО ПЕРЕВАЖНОЇ КУПІВЛІ

17.1.     Дистриб’ютор прямо i відкрито залишає за со­бою право на вибір дилерів для укладення з ни­ми договорів для підтримання максимально високої якості організації дилерів. У тому випадку, якщо цей Договір був фактично розірваний або його дія не була поновлена будь-якою зі Сторін, або якщо Дилер очікує, що Дилер poзipвe або не поновить дію цього Договору, Дистриб’ютор визнає, що Дилер має право на укладення угоди на продаж майна Дилера за такою ціною, про яку було домовлено між Дилером та потенційним покупцем. У свою чергу Дилер визнає, що Дистриб’ютор має право затвердити або відмовити у затвердженні покупця на підставі його або її ділової репутації, досвіду в автомобільній галузі, навичок управління, характеристик капіталу та інших вимог щодо призначення в якості офіційного дилера Продукції Виробника для підприємства дилера, що здійснює відповідну діяльність.

17.2.     Право Дистриб’ютора на переважну купівлю.

У випадку запропонованої зміни власника Дилера або передачі шляхом продажу або іншим чином підприємства дилерського пункту або основного майна Дилера будь-якій фізичній або юридичній ocoбi, за тієї умови, що Дистриб’ютор укладе з такою фізичною або юридичною осо­бою Дилерський договір про продаж та обслуговування, Дистриб’ютор матиме право на переваж­ну купівлю відсотку володіння або майна, виставленого на продаж або переданого на тих са­мих умовах, запропонованих i погоджених з та­кою фізичною або юридичною особою незалежно від того, чи запропонований покупець або одержувач відповідають вимогам, які висуваються до дилера.

17.3.     Щоб скористатися своїм правом переважної купівлі, Дистриб’ютор повинен у письмовій формі повідомити про свій намір скористатися таким правом Дилера впродовж тридцяти (30) днів з дати одержання ним пропозиції про продаж або передачу.

17.4.     На вимогу Дистриб’ютора Дилер зобов’язаний надати всі документи стосовно запропонованого продажу або передачі. Дистриб’ютор має право оглянути майно, включаючи нерухоме майно на продаж чи передачу перед тим, як скористатися своїм правом на переважну купівлю.

Право Дистриб’ютора на переважну купівлю може бути переуступлене будь-якій третій стороні (“Правонаступнику”). При переуступці Дистриб’ютор гарантуватиме повну виплату закупівельної ціни Правонаступником. Дистриб’ютор матиме можливість обговорити умови запропонованого продажу або передачі з будь-яким потенційним Правонаступником. Права Дистриб’ютора за цим Договором є обов’язковими для дотримання будь-яким правонаступником Дилера або покупцем, або одержувачем відсотку володіння, підприємства дилерського пункту або основного майна Дилера, i дотримання їх може бути досягнуто примусово. Коли запропонований перехід права власності передбачає передачу права від власника виключно до його чи її найближчого/найближчих родича/родичів або до одного з кepiвників Дилера, який відповідає необхідним вимогам, право Дистриб’ютора на переважну купівлю не буде застосовним. “Найближчим ро­дичем” має бути чоловік/дружина, дитина, онук(а), чоловік/дружина дитини або онуки/онука, брат, сестра або один iз батьків власника. “Один з кepiвників Дилера, який відповідає необхідним вимогам” повинен бути особою, яка є найнятим працівником дилерського пункту впродовж щонайменш останніх чотирьох років i є в інший спосіб однією з уповноважених ociб Дилера.

18.         ВІДОМОСТІ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Цей Договір припиняє дію та позбавляє сили всі інші договори виключно між цими Сторонами стосовно діяльності Дилера, пов’язаної з Продукцією Виробника, та свідчить про досягнення повної домовленості між Сторонами відносно його предмета.

19.         ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Цей Договір передбачає придбання або оренду Дилером власного місця здійснення господарської діяльності, будівель та устаткування на власний розсуд Дилера i купівлю та продаж ним Продукції Виробника як власної продукції Дилера, i все це у відповідності до вимог та обмежень, зазначених у цьому Договорі. При цьому, всі iнші питан­ня (не охоплені Договором) вирішуються на власний розсуд Дилера. Окрім випадків, окремо оговорених у цьому Договорі, жодне поло­ження цього Договору, не повинно накладати жодного зобов’язання на Дистриб’ютора стосовно будь-якої витрати, понесеної Дилером при підготовці до виконання або при виконанні зобов’язань Дилера за цим Договором.

20.         ПОДІЛЬНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

Якщо будь-яке з положень цього Договору не є чинним, не має позовної сили або заборонене законом, Дистриб’ютор може на свій вибір або розірвати цей Договір в усій його повноті або розглядати цей Договір окремо від такого поло­ження, і тоді таке положення втрачає силу, тоді як інші положення Договору залишаються чинними та обов’язковими, та матимуть таку саму силу, немов таке положення i не було його складовою.

АДРЕСИ ТА РЕКВІ3ИТИ CTOPIН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 740 переглядів