Договір передпродажної підготовки атвомобілів

ДОГОВІР

проведення передпродажної підготовки,  технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів

м. Львів                                                     “____” ____________ 2011 р.

ТОВ „Рябий пес” в особі директора _________________, що діє на підставі Статуту, іменований надалі „Продавець”, з однієї сторони, та____________________________  в особі _______________________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, надалі „Виконавець” з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.      Виконавець зобов’язується  виконувати передпродажну підготовку, технічне обслуговування в період гарантійного терміну експлуатації та/або гарантійний ремонт дорожніх транспортних засобів, що продаються Продавцем, відповідно до вимог Виробника ДТЗ, а Продавець зобов’язується прийняти та оплатити роботи такі роботи відповідно до умов даного договору.

1.2.      Терміни вживаються в такому значенні:

дорожній транспортний засіб – транспортний засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального користування усіх категорій і сконструйованих згідно з їхніми нормами;

гарантійний термін експлуатації – термін, протягом якого за умови дотримання Споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ, гарантується його використання за призначенням і протягом якого Виробник (Продавець) виконує гарантійні зобов’язання. Призначення ДТЗ визначається у експлуатаційній документації, яка додається до нього;

недолік – окрема невідповідність ДТЗ вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до нього, а також інформації про ДТЗ яка надана Виробником (Виконавцем, Продавцем);

істотний недолік – такий недолік, що робить неможливим або недопустимим використання ДТЗ відповідно до його призначення, або такий, що може представляти загрозу для життя Споживача чи інших людей, або такий, для усунення якого необхідні великі витрати праці й часу та який проявляється неодноразово після усунення;

передпродажна підготовка ДТЗ – комплекс операцій із підготовки ДТЗ до експлуатації, а також із виявлення та усунення недоліків, що виникли у процесі його транспортування й зберігання. Обсяг і перелік операцій передпродажної підготовки ДТЗ встановлюється Виробником. До передпродажної підготовки зокрема належать: розконсервування автомобілів, технічна перевірка вузлів агрегатів, рівня масла, підтягнення кріплення, тиску в шинах, рівня охолоджувальної і гальмівної рідини, наявності токсичних речовин у газах, працездатності агрегатів на ходу тощо, дрібний ремонт, згідно з ДСТУ 23/23-93 від 1 січня 1995 р. „Автомобілі легкові і мототехніка. Передпродажна підготовка”.

технічне обслуговування – комплекс операцій з підтримання роботоздатності та справності ДТЗ при використанні його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Перелік та обсяг операцій з технічного обслуговування, а також періодичність обслуговування встановлюються Виробником у експлуатаційній документації на ДТЗ зокрема в Сервісній книжці або в документах, що її замінюють;

гарантійний ремонт – комплекс операцій із відновлення справності і роботоздатності ДТЗ або його складових частин, які спричинені недоліками, протягом гарантійного терміну експлуатації ДТЗ. У цьому випадку використовуються виключно ті матеріали та запасні частини, що рекомендовані Виробником.

1.3.      Гарантійні зобов’язання Виробника (Продавця), гарантійний термін експлуатації а також умови, за яких вони втрачають силу, наводяться в експлуатаційній документації на ДТЗ або в сервісній книжці, якщо інше не визначено в договорі купівлі-продажу ДТЗ.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОДАВЦЯ

2.1. Обов’язки Продавця:

2.1.1.     Видавати кожному Споживачеві експлуатаційну документацію на ДТЗ та оформлену Сервісну книжку з переліком місцезнаходжень і телефонів пунктів Виконавця, що виконує технічне обслуговування і гарантійний ремонт ДТЗ, реалізованих Продавцем.

2.1.2.     Надавати Виконавцеві підготовлені до продажу ДТЗ для проведення передпродажної підготовки за свій рахунок, власними силами.

2.1.3.     Вчасно оплачувати Виконавцеві роботи по передпродажній підготовці, відповідно до акту виконаних робіт.

2.1.4.     Забезпечити Виконавця всією необхідною нормативно-довідковою літературою по передпродажній підготовці, технічному обслуговуванню в період гарантійного терміну експлуатації та гарантійному ремонту ДТЗ.

2.2.     Права Продавця:

2.2.1.  Вимагати від Виконавця усунення недоліків по виконаних роботах за свій рахунок, в разі виявлення таких.

2.2.2.  Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець систематично порушує умови договору або допустив інші суттєві недоліки в роботі.

2.2.3.  Безперешкодного доступу до робіт Виконавця для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються за цим договором.

2.2.4.  Вимагати від Виконавця надання інформації про стан робіт за даним договором.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1.Обов’язки Виконавця:

3.1.1.     Самостійно створювати сервісну мережу пунктів технічного обслуговування та гарантійного ремонту ДТЗ.

3.1.2.     Забезпечувати свою сервісну мережу пунктів технічного обслуговування та гарантійного ремонту ДТЗ запасними частинами в необхідних обсягах і номенклатурі, технологічною документацією на обслуговування і ремонт ДТЗ, необхідним спеціалізованим інструментом і устаткуванням, організує навчання персоналу.

3.1.3.     Виконувати весь комплекс робіт, передбачених Виробником у експлуатаційній документації на ДТЗ та у Сервісній книжці.

3.1.4.     При передпродажній підготовці зокрема проводити: розконсервування автомобілів, технічну перевірку вузлів агрегатів, рівня масла, підтягнення кріплення, тиску в шинах, рівня охолоджувальної і гальмівної рідини, наявності токсичних речовин у газах, працездатності агрегатів на ходу тощо, дрібний ремонт.

3.1.5.     Після виконання передпродажної підготовки вилучати з Сервісної книжки талон на передпродажну підготовку ДТЗ, а на його корінці робити відмітку про виконання робіт, зробити необхідну відмітку в „Журналі реєстрації передпродажної підготовки”.

3.1.6.     Розпочати роботи з технічного обслуговування не пізніше 3-х днів після звернення Споживача.

3.1.7.     Не порушувати пломби Виробника на ДТЗ у процесі виконання робіт з технічного обслуговування, якщо інше не передбачено експлуатаційною документацією на ДТЗ або технологією Виробника щодо виконання робіт з технічного обслуговування ДТЗ.

3.1.8.     Після виконання робіт з технічного обслуговування робити у Сервісній книжці в талоні на технічне обслуговування відмітку про його виконання із зазначенням номера й дати оформлення наряду-замовлення, згідно з яким було виконано технічне обслуговування ДТЗ. Другий примірник наряду-замовлення передавати Споживачу.

3.1.9.     Виконувати гарантійний ремонт ДТЗ лише на підставі письмової заяви Споживача, що складається у довільній формі та містить опис недоліку, з приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача.

3.1.10.Виконувати гарантійний ремонт ДТЗ протягом чотирнадцять днів. При потребі, інший термін ремонту узгоджувати із Споживачем.

3.1.11.Під час приймання ДТЗ на гарантійний ремонт у присутності Споживача перевіряти споживчі властивості ДТЗ, його укомплектованість, наявність видимих пошкоджень чи дефектів на поверхні ДТЗ, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб Виробника або Виконавця (за дорученням Виробника), свідоцтво про реєстрацію автомобіля або тимчасовий реєстраційний талон та Сервісну книжку та встановлювати наявність заявленого недоліку.

3.1.12.За результатами огляду ДТЗ оформлювати наряд-замовлення на виконання робіт, необхідних для усунення виявлених недоліків, який і підтверджує передавання ДТЗ на гарантійний ремонт. Споживач підписом у наряді-замовленні погоджує обсяги та терміни виконання гарантійного ремонту.

3.1.13.Фіксувати у „Журналі обліку гарантійного ремонту ДТЗ”  дату оформлення та номер наряду-замовлення, тривалість і найменування робіт із гарантійного ремонту.

3.1.14.Після виконання робіт із гарантійного ремонту робити відмітку в Сервісній книжці про проведення гарантійного ремонту із зазначенням номера й дати оформлення наряду-замовлення, згідно з яким було виконано гарантійний ремонт.

3.1.15.Другий примірник наряду-замовлення передавати Споживачеві.

3.1.16.Під час передавання Споживачеві відремонтованого ДТЗ у присутності Споживача проводити перевірку відповідності параметрів і споживчих властивостей ДТЗ вимогам нормативних документів, зазначених у експлуатаційній документації на ДТЗ, а також правильність внесення відповідних записів до Сервісної книжки.

3.1.17.Письмово повідомляти Споживача про закінчення гарантійного ремонту, якщо Споживач не з’явився для одержання ДТЗ у п’ятиденний термін від дня, визначеного у наряді-замовленні.

3.1.18.Надсилати Споживачу друге письмове повідомлення після закінчення п’яти місяців, протягом яких Споживач не з’явився для одержання відремонтованого ДТЗ.

3.1.19.Негайно та в повному обсязі надавати Продавцеві інформацію про стан виконання робіт за даним договором.

3.2. Права Виконавця:

3.2.1. Відмовити Споживачеві у виконанні гарантійних зобов’язань щодо його ДТЗ у разі порушення термінів виконання технічного обслуговування, виходу ДТЗ з ладу внаслідок порушення Споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ, проведення модернізації ДТЗ, його технічного обслуговування чи ремонту поза сервісними пунктами, вказаними в Сервісній книжці, а також у разі відсутності передбачених Виробником пломб на ньому, про що зобов’язаний зробити мотивований запис в Сервісній книжці, який завіряється печаткою Виконавця.

3.2.2.  Відмовити Споживачеві У разі Споживачем без поважних причин, він втрачає право на виконання Виробником(Продавцем) гарантійних зобов’язань щодо його ДТЗ.

3.2.3.  Вимагати та отримувати від Споживача вартість зберігання ДТЗ за тарифом, встановленим Виконавцем і зазначеним у договорі (наряді-замовленні), після закінчення п’ятиденного терміну не з’явлення Споживача для одержання відремонтованого ДТЗ.

3.2.4.  Звернутися до суду щодо відшкодування Споживачем витрат на зберігання Виконавцем ДТЗ, якщо Споживач не з’явився для одержання відремонтованого ДТЗ через шість місяців від дня, визначеного у наряді-замовленні.

4. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ РОБОТИ.

4.1.      Терміни оплати, вартість та витрати по виконанню робіт по даному договору визначаються додатком до даного договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1.      У випадку невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2.      Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3.      Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5-ти календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1.      Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “31” грудня 2013 р.

6.2.      Даний Договір може бути пролонговано за згодою Сторін.

6.3.      Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.4.      Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.6.      Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.7.      У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРIН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 694 переглядів