Договір хронометражу робочого дня

ДОГОВІР

на виконання робіт по хронометражу робочого дня працівника

м. Львів                                                                 13 листопада 2017 р.

ТзОВ «Рябий пес», (в подальшому «Замовник»), в особі директора Кайзера Франца Йосифовича, що діє на підставі Статуту, та

Фізична особа Чайок Володимир Борисович (в подальшому «Підрядник»), з другої сторони, які надалі по тексту іменовані разом як “Сторони”, а кожна окремо – як “Сторона”, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір підряду (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства України про наступне:

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Підрядник зобов’язується  на свій ризик та за завданням Замовника виконати, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Роботи.

1.2. Роботами за даним договором є проведення хронометражу робочого дня працівника Замовника, шляхом складення маршрутної фотографії. Метою виконання робіт є потреба проаналізувати завантаженість працівника, який не має постійного робочого місця, а виконує свої обов’язки на пересувних робочих місцях (водія). Підрядник здійснює спостереження пересуваючись разом з рухливим робочим місцем.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Підрядник зобов’язується:

2.1.1. В термін з 13 листопада до 17 листопада 2017 р. здійснити 3 спостереження. Кожне спостереження починається в час закінчення завантаження автомобіля на складі Замовника (м.Львів, вул.Б.І,Антонича,00/00) на початку кожного робочого дня і закінчується в момент прибуття водія на транспортному засобі в місце дислокації, про яке Замовник буде повідомляти Підрядникові щоденно.

2.1.2. Повністю виконати Роботи та передати Замовнику виконані роботи (їхній результат) в терміни, які визначаються даним договором. Формат передачі Робіт полягає в передачі заповнених бланків, які надаються Замовником.

2.1.3. Скласти, підписати та передати на підпис Замовникові двосторонні Акти виконаних робіт в терміни визначені Даним Договором. Зауваження по Актам виправляються Підрядником протягом 2-х робочих днів з дня отримання їх від Змовника.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Надати Підрядникові бланки для заповнення.

2.2.2. Прийняти обумовлені в цьому Договорі виконані роботи (результати робіт).

2.2.3. Підписати двосторонні Акти виконаних робіт в рамках цього Договору не пізніше 2-х робочих днів після їх отримання від Підрядника.

 3.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ

3.1. Ціна (вартість) робіт за даним договором становить 3000,00 (три тисячі) гривень.

3.2. Оплата Робіт здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання акту виконаних робіт.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.

4.3. У випадку несвоєчасного виконання робіт за цим Договором винна Сторона зобов’язана сплатити на користь іншої Сторони пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання.

4.4. Сплата пені не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим договором.

5.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом  якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

5.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, Замовник вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши Підряднику відповідне повідомлення, та вимагати від Підрядника повернення оплачених за Роботи грошових коштів.

5.3. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

 6.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 7.ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Зміни і доповнення до цього договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору. Всі акти, додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

7.4. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.

7.5. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

7.6. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

7.7. Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної Сторони.

8.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 645 переглядів