Договір кур’єрської доставки

ДОГОВІР

Про надання послуг кур’єрської експрес-доставки

м. Львів                                                                                     “______” _________  2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Супер експрес”, яке є платником податку на прибуток та ПДВ на загальних умовах (надалі іменується – “ВИКОНАВЕЦЬ”), в особі директора _______________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та _________________________________________________, яке є платником податку на прибуток та ПДВ _________________________ (надалі іменується – “ЗАМОВНИК”),  в особі ___________________________________________________________ що діє на підставі Статуту  з  другої сторони (в подальшому разом іменуються – “СТОРОНИ”), уклали цей Договір про надання послуг кур’єрського зв’язку (надалі іменується “Договір”) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає  ЗАМОВНИКОВІ комплекс послуг кур’єрської експрес-доставки, надалі названі Послугами.

1.2. Невід’ємною частиною даного Договору є Додаток №1, Додаток №2 та Додаток №3  до Договору, що містять умови доставки, та тарифи на оплату Послуг (надалі – Тарифи).

1.3. Послуги надаються згідно з замовленням, у терміни, що вказані у додатках №1,  №2 та №3.

1.4. Прийом Замовлень на доставку здійснюється в робочі дні з 9-00 до 18-00

1.5. Прийом Відправлень у ЗАМОВНИКА  здійснюється в робочі дні з 9-00 до 17-00.

1.6. Доставка Відправлень здійснюється в робочі дні за принципом “з рук в руки” з 9-00 до 18-00.

1.7. У межах даного договору ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКОВІ наступні послуги:

– доставка особисто в руки;

– повідомлення про вручення;

– опис внутрішнього змісту;

– зручний для ЗАМОВНИКА виклик кур’єра;

– надання спеціального пакувального матеріалу (конверти, пакети);

– вручення відправлень «до запитання»;

– надання змістовного звіту про доставку в зручному для ЗАМОВНИКА вигляді.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надавати ЗАМОВНИКОВІ Послуги в замовленому об’ємі згідно з умовами даного Договору та Тарифів.

2.2. Вчасно надіслати кур’єра в призначене місце для отримання відправлення.

2.3. Надати ЗАМОВНИКОВІ особистий номер в клієнтській базі ВИКОНАВЦЯ на термін дії Договору.

2.4. Письмово повідомляти ЗАМОВНИКА про зміни до Тарифів за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати початку дії нових тарифів.

2.5. Забезпечити таємницю листування, адресної інформації та  іншої інформації при наданні Послуг ЗАМОВНИКОВІ.

2.6. Роз’яснювати ЗАМОВНИКОВІ можливості користування Послугами ВИКОНАВЦЯ.

3. ОБОВ’ЯЗКИ  ЗАМОВНИКА

3.1. Дотримуватись умов Договору та Тарифів при замовленні та отриманні Послуг.

3.2. Не пересилати у відправленнях предметів (речовин) заборонених для пересилання чинним законодавством України.

3.3. Своєчасно сплачувати ВИКОНАВЦЮ вартість наданих Послуг.

3.4. В Транспортній накладній ЗАМОВНИК власноруч повинен вказати:

– прізвище, ім’я та по батькові отримувача;

– повну назву організації, в адрес якої здійснюється Відправлення;

– точну фактичну адресу отримувача;

– контактні телефони замовника та отримувача;

– точне найменування Відправлення.

3.5. До прибуття кур’єра ВИКОНАВЦЯ, забезпечити готовність та попереднє пакування відправлення таким чином, щоб забезпечити максимальну механічну цілісність та неушкодженість Відправлення.

4. УМОВИ ДОСТАВКИ

4.1. ЗАМОВНИК гарантує, що Відправлення має правильну адресу (включаючи поштовий індекс) та запаковане таким чином, як необхідно для безпечного транспортування його без особливих умов перевезення.

4.2. Маршрут та спосіб доставки Відправлення обирає ВИКОНАВЕЦЬ, враховуючи швидкість та надійність доставки.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право перевірити внутрішній вміст Відправлення ЗАМОВНИКА.

4.4. Не приймаються для доставки:

– зброя та вибухові речовини;

– наркотичні та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

– відправлення, строк зберігання яких менше 72 годин;

– відправлення, які можуть представляти небезпеку для працівників ВИКОНАВЦЯ, або завдати шкоди іншим Відправленням;

– готівка, або її еквівалент;

– паспорти, посвідчення водія, військові квитки і т.ін.;

– вантажі, заборонені для перевезення чинним Законодавством України.

4.5. Перед тим як отримати Відправлення, Отримувач перевіряє стан Відправлення в присутності представника ВИКОНАВЦЯ. Після Відмітки про вручення (підпису Отримувача в транспортній накладній) ніякі матеріальні претензії, включаючи моральні збитки не приймаються.

5. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН.

5.1. Замовлення Послуг можливе за телефоном з 9-00 до 18-00 годин щоденно, крім вихідних та святкових днів, електронною поштою, або на сайті – www.іаепра.com.ua.

5.2. ЗАМОВНИК повинен вказати в Замовленні повну назву організації, адресу, контактний телефон, ПІБ контактної особи як Замовника так і Отримувача, а також вагу, габарити, кількість, характер  Відправлення, вид Послуги,  та форму оплати.

5.3 ВИКОНАВЕЦЬ узгоджує з ЗАМОВНИКОМ час прибуття кур’єра.

5.4. Умови прийому замовлень на доставку кореспонденції та вантажів у межах міста:

5.4.1. Прийом замовлень на поточний день за послугою „терміново” та „VIP” здійснюється з 09-00 до 12-00.

5.4.2. Прийом замовлень за послугою „експрес” та „економ” здійснюється протягом робочого дня з 09-00 до 18-00.

5.4.3. Замовлення, які надійшли після 12-00, та які вимагають доставки протягом поточного робочого дня приймаються лише по узгодженню з оператором, та виключно за послугою „VIP”.

5.4.4. Прибуття кур’єра ВИКОНАВЦЯ здійснюється протягом робочого дня з 09-00 до 17-00 – поширюється на послуги „експрес” та „економ”, протягом 2-х годин з моменту реєстрації замовлення  – поширюється на послугу „терміново” та  „VIP”, якщо інше не узгоджено з ЗАМОВНИКОМ.

5.5. Умови прийому замовлень на доставку кореспонденції та вантажів в міста України, Росії та міста шншіх країн :

5.5.1. Замовлення на поточний день приймаються протягом робочого дня з 09-00 до 16-00.

5.5.2. Прибуття кур’єра ВИКОНАВЦЯ здійснюється протягом робочого дня з 09-00 до 17-00 (якщо інше не узгоджено з ЗАМОВНИКОМ).

5.6. В офісі ЗАМОВНИКА кур’єр ВИКОНАВЦЯ очікує підготування Відправлення ЗАМОВНИКОМ протягом 10 хв., після чого має право продовжити свій маршрут. Повторний виклик кур’єра здійснюється згідно з п. 5.1. даного Договору, лише по узгодженню з оператором.

5.7. У разі помилкового виклику кур’єра (кур’єр прибув у зазначений час та місце для отримання Відправлення, але Відправник з якихось причин  відмовився  робити Відправку) ЗАМОВНИК сплачує штраф у розмірі 15 (п’ятнадцять) грн.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Підставою для сплати ЗАМОВНИКОМ наданих ВИКОНАВЦЕМ Послуг є виставлення ЗАМОВНИКУ рахунку-фактури, надісланого факсом, поштовим зв’язком або кур’єром.

6.2. ЗАМОВНИК сплачує послуги ВИКОНАВЦЯ   перед виконанням Послуг або за фактом виконання Послуг протягом трьох банківських днів.

6.3. Оригінали акту виконаних робіт, рахунку-фактури та податкової накладної за надані послуги, ВИКОНАВЕЦЬ надсилає  замовнику поштовим зв’язком або кур’єром.

6.4. Вартість наданих ВИКОНАВЦЕМ Послуг, СТОРОНИ визначають на підставі Тарифів, що діяли на момент замовлення Послуг ЗАМОВНИКОМ, або за договірною вартістю.

6.5. Під «договірною вартістю» сторони розуміють наступне:

– послуги надаються згідно з базовими тарифами, що містять Додаток №1 та Додаток №3.  Якщо обсяг послуг наданих згідно з Додатком №1 протягом розрахункового місяця перевищує 2000 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.), при проведенні розрахунків ВИКОНАВЕЦЬ використовує тарифи, що містяться у Додатку № 2.

6.6. Призупинення, чи розірвання даного Договору не звільняє ЗАМОВНИКА від сплати своєї заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження відправлення несе ВИКОНАВЕЦЬ з моменту передачі йому відправлення до моменту передачі відправлення отримувачу.

7.3. У випадку порушення умов п.6.2 Договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі 2 (двох) облікових ставок НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

7.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити подальше надання Послуг ЗАМОВНИКУ у випадку порушення ним умов     п. 3.3., та п.4.4. Договору.

7.5. ЗАМОВНИК має право задекларувати вартість відправлення. Мінімальна оціночна вартість відправлення – 50 грн.

7.6. ВИКОНАВЕЦЬ несе матеріальну відповідальність за комплектність відправлення, за його знищення або пошкодження (в тому числі випадкове) у розмірі задекларованої вартості за умови надання ЗАМОВНИКОМ документів, що підтверджують вартість відправлення.

7.7. В разі відсутності у ЗАМОВНИКА документів, що підтверджують вартість відправлення ВИКОНАВЕЦЬ несе матеріальну відповідальність у розмірі мінімальної оціночної вартості відправлення.

7.8. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за внутрішній вміст відправлення, за спосіб пакування чи адресації. За збитки, завдані ВИКОНАВЦЮ чи третім особам внаслідок невиконання переліку заборонених для перевезення речовин, неналежно запакованих відправлень чи надання ВИКОНАВЦЮ невірної або неповної інформації, щодо місцезнаходження отримувача несе ЗАМОВНИК.

7.9. У разі несвоєчасної доставки відправлення з вини ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК має право не сплачувати вартість послуги доставки даного відправлення.

7.10. У випадку порушення ЗАМОВНИКОМ умов п. 3.4. ВИКОНАВЕЦЬ не гарантує своєчасність доставки відправлення.

7.11. У разі замовлення доставки з оплатою отримувачем, ЗАМОВНИК бере на себе повну відповідальність за платоспроможність свого адресата, та гарантує оплату такого відправлення. У разі відмови отримувачем сплачувати Відправлення, вартість послуги включається до рахунку Замовника.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове, чи повне невиконання своїх обов’язків, якщо невиконання або неналежне виконання спричинено діями обставин непереборної сили (форс-мажор).

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами. При цьому всі раніше прийняті умови, угоди чи договори втрачають свою силу.

9.2. Договір діє до 31.12.2015 р. При відсутності письмових заперечень однієї із Сторін за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору, Договір подовжується на наступний календарний рік.

9.3. Даний Договір може бути розірвано в односторонньому порядку будь-якою Стороною з письмовим повідомленням про це рекомендованим листом іншої Сторони за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання.

9.4. Закінчення строку цього Договору або його розірвання, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору, а також до Тарифів, можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються додатковою угодою до цього Договору.

9.6. Сторони застосовують законодавство України при розв’язанні всіх суперечок та розбіжностей за Договором. У випадках не обумовлених Договором Сторони несуть відповідальність один перед одним відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти один одного про їх зміну.

9.8. Договір складено українською мовою, в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Умови даного Договору та його додатків конфіденційні, та не підлягають розголошенню.

10.2. Всі додатки, угоди та зміни до даного Договору складаються у письмовому вигляді та стають невід’ємними частинами даного Договору після підписання обома сторонами.

11. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                        ЗАМОВНИК:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 989 переглядів