Договір поставки продукції

Договір №

поставки  продукції

м.Винники                                                                                 “07” січня 2011 р.

ТОВ «ЗАПСервіс», що засноване та діє згідно із законами України, головний офіс якого розташований за адресою ____________________назване в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ»,  в особі __________________., який діє на підставі Статуту та

ТОВ «Рябий пес», що засноване та діє згідно із законами України, головний офіс якого розташований за адресою ________________________ назване в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», в особі  директора _____________________ який діє на підставі  Статуту (надалі в Договорі разом іменовані Сторони, а окремо Сторона), уклали цей Договір, у якому за взаємною згодою визначили основні засади, права і обов’язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання чи неналежне виконання обов’язків, закріплених Договором та шляхи вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час реалізації Договору.

Преамбула

Даний Договір укладений між юридичними осо­бами України на підставі законодавства України на виконання умов Дилерського (-их) Договору (ів) про продаж та обслуговування: Автомобілів Chana. Сторони відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та його виконання для Сторін не суперечить нормам чинного законодавства України, у відповідності до яких здійснюється їх господарська діяльність, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та його виконання не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів.

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується на умовах, передбачених цим Договором, продати Покупцеві Продукцію до автомобілів марки «Прекрасне авто», а Покупець зобов’язується прийняти Продукцію та сплатити її вартість в строки та на умовах, визначених Договором.

1.2. В даному Договорі під Продукцією Сторони розуміють: запасні частини, комплектуючі, мастила, аксесуари, обладнання, технічну літературу, рекламну продукцію, інформаційні вивіски та iншi товари.

2. Ціна та порядок розрахунків[1]

2.1. Загальна вартість Продукції, що буде по­ставлена Продавцем Покупцеві за цим Догово­ром становить 1500000 (один мільйон п‘ятсот тисяч) гривень, крім того 20% ПДВ – 300000 (триста тисяч) гривень, загалом 1800000 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень.

2.2. Вартість Продукції вказується в товарних накладних на відпуск, які оформлюються Продавцем  окремо  на  кожну партію Продукції  i є невід’ємною частиною цього Договору.

2.3. Покупець зобов’язаний сплатити за Продукцію, відвантажену протягом календарного місяця не пізніше 15 числа наступного місяця.  Продавець надає Покупцю рахунок на суму заборгованості Покупця.

2.4. Максимальна сума заборгованості за Про­дукцію в розрахунках між Продавцем та Покупцем не може перевищувати 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

2.5. У випадку досягнення максимальної суми заборгованості за відвантажену  Продукцію По­купець зобов’язується погасити  її протягом 3 днів з дати її виникнення. У випадку несвоєчасного погашення цієї заборгованості Про­давець має право призупинити подальшу поставку Продукції до дати виконання Покупцем зобов’язань по оплаті.

2.6. Датою виконання грошових зобов’язань Покупця за цим Договором вважається дата зарахування грошових  коштів на розрахунковий рахунок  Продавця. При цьому при надходженні коштів на рахунок Продавця за Продукцію, погашається заборгованість за найдовшим терміном її виникнення.

3.  Право власності

3.1. Право власності на Продукцію переходить до Покупця з моменту підписання товарної накладної на продаж та за умови виконання Покупцем розрахунків у відповідності з умовами Договору.

4. Умови замовлення та порядок поставки[2]

4.1. Замовлення на поставку Продукції здійснюється Покупцем щоденно окрім вихідних та святкових днів.

4.2. Поставка Продукції здійснюється зі складу Продавця до місця, узгодженого Сторонами, на підставі попередніх замовлень Покупця.

4.3. Якщо при отриманні Продукції виявиться, що вона є пошкодженою або не відповідає технічним вимогам, про це робиться відповідна відмітка в товаросупровідних документах.

4.4. Порядок доставки Продукції Покупця може бути змінений за погодженням Сторін.
4.4.1. Замовлена Покупцем Продукція   постачається:

(1) у випадку наявності на складі Продавця – протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підтвердження замовлення.

(2) у випадку відсутності на складі Продавця – протягом 4 (чотирьох) тижнів з дати підтвердження замовлення (в залежності від наявності на складі Виробника).

(3) у випадку відсутності на складі Виробника – Продавець додатково повідомляє Покупцю стро­ки доставки.

4.5. При наявності заборгованості понад суму, зазначену у п. 2.4. Договору, подальша поставка Продукції призупиняється до погашення заборгованості.

4.6. Покупець ознайомлений з політикою відділу запчастин щодо замовлення та доставки Продукції та зобов’язується її виконувати.

5. Обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Вчасно передати Покупцю Продукцію в стані, що відповідає умовам Договору.

5.1.2. Замінити неякісну Продукцію при виявленні заводських дефектів.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. Прийняти Продукцію за кількістю, якістю в порядку і терміни, установлені цим Договором та у відповідності до чинного законодавства України.

5.2.2. Провести розрахунок за поставлену Про­дукцію на умовах даного Договору.

6. Особливі умови

6.1. Покупець  несе  відповідальність  перед кінцевим споживачем за якість поставленої Продукції.

6.2. При виявлені заводських дефектів запасних частин, Продавець в місячний термін прово­дить їх заміну, чи повертає вартість запасних частин, при наявності попередньої оплати.

6.3. Продавець залишає за собою право при простроченні Покупцем оплати вимагати повернення неоплачених запасних частин протягом 7 (семи) днів, з моменту вимоги заявленої Продавцем.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За несвоєчасну або неповну оплату Продукції,   Покупець   сплачує   пеню   в   pозмipi подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, за кожний день прострочення платежу.

7.2. Сплата неустойки не звільняє сторони від виконання зобов’язань за Договором.

8. Розв’язання спорів

8.1. Уci спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору в тому числі i про його розірвання, визнання недійсним та будь-які інші, вирішуються Сторонами шляхом ведення переговорів.

8.2. По отриманні претензії Сторони мають розглянути її в якомога коротший термін, але не більш ніж 30 днів.

8.3. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти спільної згоди, спір вирішується в судовому по­рядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Форс-мажор

9.1. Кожна із Сторін не буде нести  відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з своїх зобов’язань за цим Догово­ром, якщо це невиконання буде наслідком таких обставин, на які вона не може впливати, а саме таких, як повінь, пожежа, землетрус, та інші стихійні лиха, війна та військові дії, які виникли після підписання цього Договору.

9.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону протягом п’яти днів про настання таких подій, передбачувані строки тривання та закінчення таких обставин.

9.3. До форс-мажорних обставин Сторони відносять також зміни в чинному законодавстві України (в тому числі митні правила та податки), які можуть  будь-яким   чином  вплинути   на вартість Продукції, строки поставки або фінансове чи правове становище Продавця.

9.4. Якщо дія форс-мажорних обставин продовжується понад 30 днів, та перешкоджає виконанню однією зі Сторін своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, Сторони мають вирішити подальшу долю Договору.

10.   Строк дії Договору

10.1. Даний Договір набуває чинності із дати йо­го підписання та діє протягом року з дати його підписання сторонами.

10.2. Даний Договір втрачає силу у випадку дострокового розірвання або припинення дії Дилерського(-их) Договору(-iв) про продаж та обслуговування, зазначеного(-их) у преамбулі до цього Договору.

10.3. Даний Договір може бути достроково розірваний   в   односторонньому   порядку   з ініціативи   Продавця   за   умови   письмового повідомлення Покупця не менше ніж за 30 днів до дати розірвання Договору.

10.4. По закінченню строку дії Договору чи при достроковому його розірванні Сторони мають провести звірку розрахунків, оформити уci необхідні документи та провести остаточні розрахунки за Договором. Договір зберігає чинність стосовно невиконаних зобов’язань до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10.5. Якщо за 14 днів до закінчення дії Договору жодна з Сторін не заявить про його розірвання, Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік.

11. Інші умови

11.1. Зміни, додатки, додаткові угоди та доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони погоджені Сторонами письмово та підписані їх уповноваженими представниками.

11.2. Після підписання цього Договору усі попередні переговори та листування по ньому  втрачають силу.

11.3. Якщо будь-яке положення цього Договору виявиться таким, що суперечить законодавству, або буде визнане недійсним в судовому порядку, це не впливає на дійсність та обов’язковість інших положень Договору. Сторони застосують уcix можливих заходів для того, щоб замінити відповідне положення Договору таким чином, щоб воно відповідало законодавству та намірам Сторін при укладенні цього Договору.

11.4. Цей Договір є обов’язковим для виконання будь-якими особами, з якими кожна з Сторін мо­же бути об’єднаною, поглинутою або будь-якими іншими правонаступниками Сторін.

11.5. Будь-які повідомлення повинні направлятись Сторонами за адресами, зазначеними в розділі “Адреси та реквізити Сторін”.

11.6. Відносини, не врегульовані положеннями даного Договору, регулюються іншими Догово­рами між Сторонами та чинним законодавством України.

11.7. Жодна зі Сторін не має права передати третій oco6i права та обов’язки за даним Догово­ром без письмової згоди на це іншої Сторони.

11.8. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах за ставкою 25%.

11.9. Даний Договір, укладений українською мовою у двох примірниках по одному примірнику для кожної зі Сторін.

11.10. Підписання Сторонами даного Договору свідчить про досягнення повної домовленості між Сторонами відносно предмета даного Дого­вору. Сторони також визнають, що уклали цей Договір добровільно, без примусу, залякування або погроз, i що кожне з його положень є розумним i справедливим.

12. Адреси та реквізити Сторін

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 172 переглядів