Договір на виготовлення програмного забезпечення

ДОГОВІР №123456

на створення програмного забезпечення

 

м.Персенківка                  05 червня 2019р.

 Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий Пес», в особі директора Чайківського В.Б., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Файні коні», в особі директора Фімича Ю.Б., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати відповідно до умов цього договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити її.

1.2. Предметом договору є створення окремого програмного модуля Т-2 (далі по тексту іменується Програмним забезпеченням або ПЗ).

1.3. Основні технічні вимоги до ПЗ викладені в Технічному завданні (Додаток №1), яке є невід’ємною частиною даного Договору.

2.ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Створення ПЗ починається з наступного дня після перерахування Замовником передоплати Виконавцю згідно п.3.1 даного Договору.

2.2. Створення виконується на комп’ютерній техніці Виконавця.

2.3. Сторони домовились, що максимальний строк створення ПЗ – 10 календарних днів, починаючи з дня вказаного в п.2.1.

2.4. Після закінчення створення ПЗ Виконавець повідомляє про це Замовнику, який перераховує другий платіж Виконавцю згідно п.3.2 даного Договору.

2.5. Починаючи з наступного робочого дня після виконання Сторонами п.2.4, розпочинається етап тестування ПЗ, який відбувається на протязі 14 календарних днів. Тестування відбувається шляхом встановлення розробленого ПЗ на комп’ютерну техніку Замовника. В цей період Замовник перевіряє відповідність ПЗ своїм вимогам, а Виконавець при необхідності вносить необхідні зміни у ПЗ.

2.6. По завершенні етапу тестування ПЗ, Сторони фіксують виконання умов Договору шляхом  підписання Акта виконаних робіт на створення ПЗ, а Замовник проводить остаточний розрахунок з Виконавцем згідно п.3.3.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Для початку робіт Замовник перераховує Виконавцю передоплату в розмірі 1000 грн. 00 коп. (одна тисяча грн 00 коп.).

3.2. Після закінчення виконання робіт та періоду тестування ПЗ, що підтверджується підписаним Актом виконаних робіт на створення ПЗ  Замовник на протязі 3 (трьох) робочих днів перераховує Виконавцю платіж у розмірі 1000 грн. 00 коп. (одна тисяча грн 00 коп.).

4.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Умови цього договору і додаткових угод до нього є конфіденційні і не підлягають розголошенню.

4.3. Всі зміни та доповнення до договору оформляються письмовою угодою Сторін. Всі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони засвідчені підписами Сторін в кожному окремому випадку.

4.4. Договір складений в 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4.5. Невід’ємною частиною даного договору є Додаток № 1 «Технічне завдання».

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 227 переглядів