Договір встановлення програмного забезпечення

ДОГОВІР

м.Львів                                                                   01.02.2011 р.

ТОВ «Рябий пес», далі за текстом – «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі директора Нечипоренко Н.К. який діє на підставі Статуту, і ТОВ «Файні коні», далі за текстом – «ПОКУПЕЦЬ», в особі директора Нечипоренко К.Н., що діє на підставі  Статуту, з другої сторони, надалі за текстом разом названі «СТОРОНИ», уклали цей договір про наступне:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1                      ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити ПОКУПЦЮ невиключні безстрокові ліцензії на право користування програмним забезпеченням ___________________________________  (надалі – Програмне забезпечення), номенклатура, асортимент, комплектність та кількість якого передбачені в Додатку №1 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2                      ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити вартість Програмного забезпечення на умовах цього Договору.

2.              ЦІНИ, СУМА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1          Загальна вартість Програмного забезпечення згідно цін, зазначених в Додатку №1, складає _______ грн.,  крім того ПДВ ______ грн. Разом з урахуванням ПДВ ____ грн., (__________________грн ____коп.)

2.2          ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату наступним чином:

2.2.1                попередня оплата в розмірі 100% від загальної вартості Програмного забезпечення протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору.

2.3. Розрахунки за Програмне забезпечення здійснюються ПОКУПЦЕМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

3.              ПОРЯДОК І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1          Передача Програмного забезпечення ПОКУПЦЮ здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня перерахування на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА суми, зазначеної в пункті 2.2.1.

3.2          Поставка Програмного забезпечення здійснюється на умовах FCA склад Постачальника – м. Львів, вул.Антонича, 888/000 у відповідності до Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС 2000.

3.3          Передача Програмного забезпечення оформлюється шляхом підписання Сторонами акту прийому-передачі або за накладною. Передача комп’ютерних програм здійснюється на дисках  для лазерних систем зчитування. Умови (текст) ліцензії на комп’ютерні програми визначаються  у роздруківці ліцензійної угоди з комп’ютерних програм.

3.4           Перевірка Програмного забезпечення за кількістю, асортиментом та комплектністю здійснюється ПОКУПЦЕМ в момент прийому-передачі Програмного забезпечення.

4.              ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує автентичність Програмного забезпечення, яке поставляється, а також повну відповідність Програмного забезпечення Додатку №1.

4.2. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує передачу Програмного забезпечення з маркуванням контрольними марками відповідно до Закону України “Про поширення екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”.

Сфера використання комп’ютерних програм: а) Покупець має право будь-яким способом використовувати Програмне забезпечення для здійснення власної  господарської діяльності  та реалізувати права передбачені Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право та суміжні права»;  б) Строк ліцензії на комп’ютерні програми – безстроково;  в) Дія ліцензії поширюється  на територію України.

4.3. Програмне забезпечення поставляється “таким, яким воно є”, але при цьому:

4.3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість матеріальної складової Програмного забезпечення (якість упаковки, документації, магнітних носіїв і т.п.), а також дійсність ліцензії.

4.3.2. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що функціональні можливості Програмного забезпечення відповідають функціональним можливостям, описаним у документації на нього.

4.4. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що укладання і виконання умов даного Договору не порушують права розробника Програмного забезпечення, а рівно іншої особи, що володіє авторськими правами на Програмне забезпечення.

5.              ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору та які призвели до заподіяння збитків іншій стороні, винна сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки в повному обсязі понад неустойку передбачену цим Договором.

5.2. Під збитками треба розуміти проведені стороною додаткові витрати, втрата або пошкодження майна, що виникли в результаті порушення умов цього Договору іншою стороною, а також упущена вигода.

5.3. У випадку порушення з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА строків передачі Програмного забезпечення,   ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі 0,1% від вартості непоставленого Програмного забезпечення за кожен день прострочення.

5.4. У випадку порушення з вини ПОКУПЦЯ строків оплати ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від неоплаченої суми за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язань.

5.5. Оплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторін від виконання зобов’язань за Договором.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1          В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів Сторони звертаються до Господарського Суду згідно з чинним законодавством України.

7.  ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1          Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили продовжуються більше 20 днів сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від даного договору.

7.2          Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

7.3          Належним доказом існування обставин непероборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

8.               СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1          Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2006 р. Закінчення строку дії договору не тягне закінчення строку ліцензії на комп’ютерні програми. Покупець має право використовувати комп’ютерні програми і після закінчення строку дії договору.

9.              ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1          За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни шляхом підписання відповідних додаткових угод, які будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.

9.2          Одностороння зміна умов договору не допускаються.

9.3          У випадку порушення СТОРОНАМИ п.9.2. даного Договору, винна СТОРОНА зобов’язується оплатити іншій СТОРОНІ збитки у розмірі 30 % від загальної суми Договору.

9.4          Сторони негайно повідомляють один одному про зміну свого місцезнаходження, платіжних та інших реквізитів.

9.5          Постачальник та Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

9.6          Цей Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, та зберігаються по одному екземпляру у кожної із сторін.

10.          РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ                                                                                         ПОКУПЕЦЬ

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 064 переглядів