Договір дистриб`юції

ДИСТРИБ`ЮТОРСЬКИЙ  ДОГОВІР   №  ___

м. Львів “___” _____________ 2011 р.

_________________, надалі ПІДПРИЄМТВО в особі __________, що діє на підставі __________, з однієї сторони, та _________________________________________________________________, надалі ДИСТРИБ`ЮТОР, в особі _______________________________________________, що діє на підставі ______________________________, з другої сторони, що іменуються надалі разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Під “Продукцією” в даному договорі розуміються товари під торговим знаком ____________

1.2. Підприємство надає Дистриб`ютору  та його дилерам право на поширення Продукції Підприємства на території _______________

1.3. Дії Дистриб`ютора на іншій території, ніж договірна, дозволяється виключно за письмовою згодою Підприємства.

1.4 . Підприємство надає Дистриб`ютору право іменувати себе «дистриб`ютор» Підприємства.

1.5. Підприємство надає Дистриб`ютору право використовувати при продажу Продукції Підприємства фірмове найменування Підприємства та його  торговий знак.

1.6. Продукцією Підприємства є побутові миючи засоби  (далі – засоби).  Підприємство має всі необхідні державні документи, які підтверджують його авторські права на засоби та гарантує своє право на легальне поширення засобів, видачу всіх документів на  використання засобів.

1.7. Підприємство поставляє Дистриб`ютору Продукцію за дистриб`юторськими  цінами, які не перевищують цін продажу на будь-якій території України. Рекомендовані ціни Підприємства на засоби  для кінцевих користувачів поставляються Дистриб’ютору в електронному вигляді.

1.8. Інформація, представлена в цьому Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

1.9. Дистриб`ютор використовує товарні знаки, фірмові найменування та інші ознаки Підприємства для підтвердження оригінальності та рекламування товарів тільки в інтересах Підприємства і тільки на протязі дії даного договору. Дане положення не віднімає права Дистриб`ютора продавати Продукцію з товарними знаками Підприємства, що залишилась у нього на момент закінчення Договору.

1.10. Право власності на Продукцію переходить від Підприємства до Дистриб`ютора на момент передачі Продукції.

1.11. Дистриб`ютор не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства перед третіми Сторонами.

2.   Права та обов’язки Підприємства

2.1. Підприємство має право:

2.1.1. Надати Дистриб`ютору та його дилерам право на формування власної дилерської мережі.

2.1.2. Надавати Дистриб`ютору зразки друкованих рекламних матеріалів, які випускає Підприємство, безкоштовно в одному екземплярі кожного найменування.

2.1.3. Розмістити інформацію про Дистриб`ютора на своєму web-сайті та інформувати про Дистриб`ютора в рекламних оголошеннях що відносяться до регіону, що представляє Дистриб`ютор.

2.1.4. Передати Дистриб`ютору безоплатно примірники засобів для забезпечення технологічних процесів виконання робіт згідно з умовами цього Договору.

2.1.5. В односторонньому порядку відмовитися від співпраці з дистриб’ютором, за умови письмового попередження про припинення співпраці не менш ніж за 30 днів до дня припинення.

2.2. Підприємство зобов’язане:

2.2.1. Забезпечити виготовлення Продукції, після того як заявка планово поступила в виробництво для поставки Дистриб`ютору.

2.2.2. Підприємство зобов’язується надавати Дистриб`ютору додаткову кількість рекламних матеріалів за узгодженою ціною.

2.2.3. Здійснювати технічну підтримку проданих Дистриб`ютором засобів відповідно до гарантійних зобов’язань.

2.2.4. Інформувати Дистриб`ютора про всі зміни в продуктовій серії чи ціновій політиці стосовно  засобів Підприємства, а також повідомляти про  проведення на ринку засобів щодо просування Продуктів, таких як виставки, акції по стимулюванню продаж і т. ін.

2.2.5. Поставляти всю замовлену продукцію згідно п. 5. даного договору.

3.   Права та обов’язки  Дистриб`ютора

3.1. Права дистриб’ютора:

3.1.1. Формувати власну дилерську мережу з дотримання обмежень передбачених даним договором.

3.1.2. В односторонньому порядку відмовитися від співпраці з Підприємством, за умови письмового попередження про припинення співпраці не менш ніж за 30 днів до дня припинення, та проведенням повного розрахунку.

3.2. Обов’язки дистриб’ютора:

3.2.1.Проводити фінансові розрахунки з Підприємством відповідно до Розділу 5 цього Договору.

3.2.2. Брати участь у заходах щодо просування Продукції, вивчення ринку та поліпшення якості обслуговування клієнтів, які здійснює Підприємство, на умовах, що обумовлені в п. 1.8. даного договору.

3.2.3. Дотримуватися умов реалізації виробів в рамках повноважень, наданих Підприємством  і обумовлених у  Розділі 1 цього Договору.

3.2.4. У всіх рекламних та інформаційних матеріалах щодо Продукції Підприємства посилатися на Підприємство як виробника Продукції.

3.2.5. Макети й тексти рекламних матеріалів попередньо погоджувати з Підприємством.

3.2.6. При наявності у Дистриб`ютора власної WEB-сторінки в Internet розмістити на ній інформацію, про розповсюджування засобів із посиланням на Підприємство.

3.2.7. За письмовим запитом Підприємства надавати інформацію про виконання цього Договору за визначений період часу, але не частіше ніж раз на квартал.

3.2.8. Здійснювати пошук замовників, зацікавлених у покупці засобів, використовуючи при цьому рекламу чи інші засоби просування Продукції на ринок.

3.2.9. Реалізувати засоби за цінами, рекомендованими Підприємством для кінцевих користувачів. Питання про знижку відносно рекомендованих цін для кінцевих користувачів вирішується спільно Дистриб`ютором та Підприємством.

3.2.10. Надавати Підприємству відомості про результати дослідження попиту на засоби.

3.2.11. Повідомляти Підприємство про всі претензії стосовно

4. Ціни на Продукцію і знижки для Дистриб`ютора

4.1. Відпускні ціни на Продукцію встановлюються додатковими угодами про дистриб`юторську ціну на кожен вид Продукції Підприємства, які є невід’ємною частиною даного дистриб`юторського договору.

4.2. У разі зміни відпускних цін на Продукцію Підприємство зобов’язане завчасно письмово повідомити про це Дистриб`ютора, але не пізніше ніж за 5 днів.

4.3. З метою запобігання несумлінній конкуренції, вартість Продукції Підприємства, встановлена Дистриб`ютором для споживачів, не може бути нижчою за встановлену Підприємством вартість Продукції для  кінцевих споживачів в Україні.

5. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунок Дистриб`ютора з Підприємством проводиться в національній валюті України.

5.2. Порядок постачання Продукції Підприємством і розрахунків Дистриб`ютора з Підприємством наступний:

5.2.1. Дистриб`ютор робить замовлення виробів у письмовій формі, установленій Підприємством;

5.2.2. на підставі замовлення  Підприємство у письмовій формі (погодженим заздалегідь способом) виставляє рахунок  Дистриб`ютору з відстрочкою платежу на перші три поставки – 5 календарних днів, в подальшому з відстрочкою 25 (двадцять п’ять) днів;

5.2.3. Дистриб`ютор, протягом зазначеного у виставленому рахунку терміну, оплачує відповідне замовлення. У випадку порушення терміну платежу Дистриб`ютор зобов’язаний погодити з Підприємством раніше обумовлену ціну, при цьому ціна не може бути вищою ніж та, що була в рахунку.

5.3. Підприємство постачає Продукцію Дистриб`ютору у замовленій конфігурації до складу Дистриб`ютора.

5.4. Повернення Продукції може відбутися за згодою обох сторін, в іншому випадку проводиться заміна одних найменувань Продукції на інші з урахуванням вартості поверненої і отриманої продукції.

6. Форс-мажор (непереборна сила)

6.1. Сторони  звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків за Договором у випадку настання обставин непереборної  сили (воєнні дії, масові заворушення, стихійні лиха, природні і техногенні катастрофи, політична ситуація), що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Період звільнення Сторони від відповідальності визначається терміном дії зазначених обставин.

6.2. Обставини непереборної сили, на які посилається зацікавлена Сторона, повинні бути підтверджені офіційною довідкою Торгово-промислової палати України, або іншим уповноваженим державним органом.

7. Термін дії Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання повноважними представниками обох Сторін.

7.2. Договір діє до 31 грудня 2011 року включно. Термін дії Договору  продовжується відповідно до п. 7.3.

7.3. Якщо за 30 (чотирнадцять) днів до строку закінчення договору від жодної із сторін не поступило письмового повідомлення про розірвання Договору, Договір вважається автоматично пролонгованим на наступний строк.

7.4. Дистриб`ютор має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір із поверненням Дистриб`ютором усієї наданої Продукції і рекламних матеріалів з попереднім письмовим повідомленням Підприємства про це не менше  ніж за 30 (тридцять) днів до припинення дії даного Договору у випадку:

7.4.1.      порушення Підприємством положень дійсного Договору;

7.4.2.     припинення Підприємством розвитку і підтримки засобів.

8. Інші умови

8.1. Сторони залишають за собою право на зміну кожного з положень дійсного Договору, що повинно бути підтверджено Додатковими угодами, що є його невід’ємною частиною даного Дистриб`юторського договору.

8.2. Можливі суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Даний Договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для  кожної  Сторони. Кожен лист обох примірників обов’язково візується. Кожен примірник має однакову юридичну чинність.

9. Адреси та реквізити сторін

ПІДПРИЄМСТВО ДИСТРИБ`ЮТОР

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
14 954 переглядів