Договір надання послуг з інтернет-торгівлі

ДОГОВІР № _____

про надання послуг з інтернет-трейдингу

м. Пустомити                                                         01 квітня 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», код ЄДРПОУ – ________________, яке є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, встановленою в п. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», та у відповідності до свого Статуту має повні права і повноваження для підписання та виконання умов цього Договору, далі «Брокер», в особі  _____________________________,  що діє на підставі _________________________, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________», код ЄДРПОУ – _________________, яке є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, встановленою в п. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», та у відповідності до свого Статуту має повні права і повноваження для підписання та виконання умов цього Договору, надалі – “Клієнт”, в особі _____________________________, що діє на підставі _________________________, з другої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Брокер бере на себе зобов‘язання за Винагороду Брокера надавати Клієнту брокерські послуги, а саме: послуги комісії з купівлі та продажу Цінних Паперів, Ф’ючерсів, Опціонів, а також інших деривативів українських емітентів від свого імені та за рахунок Клієнта згідно Замовлень Клієнта на біржовому та позабіржовому ринку, зокрема:

 • Прийняття від Клієнта і виконання Замовлень на купівлю-продаж Цінних паперів;
 • Надання Клієнту доступу до Системи Інтернет трейдинга;
 • Ведення обліку операцій клієнта, грошових коштів і Цінних паперів Клієнта в Системі Інтернет трейдингу;
 • Відкриття Клієнту Рахунка в цінних паперах у зберігача;
 • Оплата послуг депозитарію, реєстраторів та зберігачів цінних паперів.

1.2. Брокер приймає та виконує Замовлення Клієнта згідно  Регламенту отримання та виконання Замовлень опублікованого на сайті Брокера.

1.3. При виконанні цього Договору Сторони зобов’язуються керуватися діючим законодавством України та правилами, встановленими Саморегулятивними організаціями ринку Цінних паперів, учасником котрих є Брокер.

1.4.     Брокер свідчить, що він володіє усіма повноваженнями, необхідними для надання послуг, вказаних у п. 1.1 цього Договору.

1.5.     На підставі цього договору та Положення про депозитарну діяльність (затверджене ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999), Клієнт, як власник цінних паперів, призначає Брокера керуючим рахунком у цінних паперах у Зберігача. Брокеру надаються повноваження виконувати функції керуючого рахунком, а саме:

 • підписувати від імені клієнта документи по розпорядженню рахунками у цінних паперах у Зберігача по будь- яких цінних паперах, які належать клієнту на правах власності;
 • подавати Зберігачу документи, необхідні для розпорядження рахунком;
 • отримувати інформацію про стан рахунків та обіг цінних паперів на рахунках та документи, що її підтверджують.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Брокер зобов’язується:

 • Приймати від Клієнта Замовлення та виконувати їх на умовах вказаних у Договорі.
 • Повернути вільні грошові кошти (гарантійне забезпечення) на вимогу Клієнта на умовах вказаних у Договорі.

2.2. Брокер має право:

– У випадку, якщо Клієнт згідно п. 3.6 цього Договору не надав брокеру засоби (грошові кошти та цінні папери) для розрахунку за угодами, укладеними на підставі Замовлень Клієнта до моменту розрахунку або поставки Цінних паперів, визначеного умовами Угоди або правилами, що встановлені біржами та ВАТ «ВДЦП», у безакцептному порядку реалізувати Цінні папери, що обліковуються на рахунку клієнта або придбати Цінні папери за рахунок коштів Клієнта та направити отриманні кошти або Цінні папери в рахунок погашення заборгованості Клієнта за Угодами, вчиненим на підставі Замовлень до моменту розрахунку або поставки паперів, визначеного умовами Угод та правилами, встановленими біржами та ВАТ «ВДЦП».

2.3. Клієнт зобов’язується:

– Надавати Брокеру всі необхідні документи, передбачені Договором;

– Прийняти та оплатити послуги, надані Брокером, а у необхідних випадках здійснити передоплату;

– У випадку, якщо це передбачено Торговельними системами, для здійснення Брокером Угод від імені Клієнта та за рахунок останнього (як довірителя) видати Брокеру Довіреність на здійснення вказаних Угод. Така Довіреність має містити загально прийняте коло повноважень для укладання Угод та їх виконання, а також відповідати правилам, які встановлені Торгівельними системами;

– Надавати Брокеру всі необхідні розпорядження для розблокування його коштів задепонованих для торгівлі у ВАТ «ВДЦП» для утримання Брокером винагороди брокера, відшкодування оплати послуг зберігачів, депозитаріїв, реєстраторів, організаторів торгів та плати за надання Відстрочки поставки засобів згідно з пунктом 3.8 Договору.

2.4. Клієнт має право:

– Отримувати регулярні звіти про стан виконання його Замовлень;

– Клієнт має право на отримання дивідендів, участь у додаткових емісіях і реалізацію інших прав власника Цінних паперах, що належать йому  як власнику Цінних паперів.

3. РОЗРАХУНКИ МІЖ БРОКЕРОМ І КЛІЄНТОМ ТА ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

3.1. Брокер в Системі Інтернет трейдинга відкриває для Клієнта торгівельний рахунок, на якому обліковуються грошові кошти та Цінні папери Клієнта.

3.2. До моменту подання Замовлень Клієнт забезпечує депонування (зарахування) на своєму торгівельному рахунку коштів у розмірі __________ (_______________) гривень або Цінних Паперів еквівалентних цій сумі.

3.3. Списання  грошових коштів та/або Цінних паперів з торгівельного рахунка на користь Клієнта (далі Зняття грошових коштів) здійснюється на підставі Наказу на Зняття грошових коштів Клієнта (далі – Наказ на Зняття грошових коштів). Форма наказу приведена в Додатку до даного Договору. Зняття грошових коштів здійснюється шляхом переказу винятково на банківські рахунки, власником яких є Клієнт. Під час переказу коштів на банківський рахунок Клієнта, вказаний в розділі «13. Місцезнаходження та реквізити Сторін» цього Договору, Наказ на Зняття грошових коштів направляється Брокеру по факсу. При Знятті грошових коштів на інші рахунки Клієнта Наказ на Зняття грошових коштів подається Брокеру в оригіналі шляхом відправлення поштою або доставці уповноваженому представнику Брокера особисто.

3.4. Зняття грошових коштів здійснюється у межах вільних грошових коштів на торговельному рахунку Клієнта (суми коштів, яка обліковується на торгівельному рахунку Клієнта на дату Зняття грошових коштів). При знятті грошових коштів Клієнтом Брокер має право вимагати від Клієнта підписати перелік Замовлень за місяць підготовлений Брокером у відповідності з пунктом 5.1. цього Договору за період з останньої звітної дати до моменту подачі Наказу на Зняття грошових коштів. В цьому випадку виведення грошових коштів здійснюється після підписання такого переліку Замовлень за місяць.

3.5. При надходженні Наказу на Зняття грошових коштів Клієнта до _____ год. робочого дня, Брокер надсилає в депозитарій та на біржу необхідні запити та документи для виведення / роздепонування грошових коштів Клієнта з торгів у відповідності з Правилами біржі та депозитарію в день надходження Наказу, якщо Наказ на Зняття грошових коштів надійшов після ___ год.  – на наступний день.

При виведенні грошових коштів з торгів, грошові кошти направляються Клієнту в день отримання Брокером коштів Клієнта з біржі чи депозитарію, якщо кошти були отримані Брокером до ____ год. робочого дня, та грошові кошти направляються Клієнту на наступний день, якщо кошти були отримані після ___ год.

При заведенні грошових коштів на торги, грошові кошти направляються на біржу чи депозитарій в день отримання грошових коштів Брокером, якщо кошти були отримані Брокером до ____ год. робочого дня, та на наступний день, якщо кошти були отримані після ____ год..

3.6 Клієнт зобов’язаний надати брокеру грошові кошти та Цінні Папери для розрахунку за Угодами, здійсненими на підставі Замовлень Клієнта до моменту розрахунку або поставки Цінних паперів, визначеного умовами Угоди та/або правилами встановленими Організаторами торгівлі та ВАТ «ВДЦП».

3.7 У випадку наявності заборгованості у клієнта перед Брокером по розрахунку за Угодами, здійсненими за його Замовленням, Брокер має право відмовити від Зняття грошових коштів з торгівельного рахунку до повного виконання Клієнтом, його зобов’язань за цим Договором, зокрема, платіжних.

3.8 Брокер може надати Відстрочку у наданні грошових коштів та Цінних Паперів для укладання та виконання Угод (далі Відстрочка). За надання такої Відстрочки Клієнт зобов’язаний сплатити Брокеру плату за Відстрочку у розмірі з визначеними Тарифами, опублікованими на Сайті Брокера. Плата за Відстрочку розраховується Брокером щомісячно. Розрахунок плати за Відстрочку надається Клієнту до ___ числа наступного місяця. Плата за Відстрочку самостійно знімається Брокером с торгового рахунку Клієнта на основі розрахунку підготовленого Брокером. Порядок надання  Відстрочки встановлюється Брокером і описується Регламентом надання відстрочки по постачанню Клієнтом коштів та цінних паперів для виконання угод, здійснених на основі замовлень Клієнта, які публікуються Брокером на сайті Брокера.

3.9 Поставка Цінних Паперів на Рахунок у Цінних Паперах, на яких обліковуються Цінні Папери Клієнта, здійснюється у відповідності до вимог Замовлення Клієнта та правилами встановленими Організаторами торгівлі та ВАТ «ВДЦП» .

4. ВИНАГОРОДА БРОКЕРА.

4.1 Винагорода Брокера визначається, у відповідності до  Тарифів, встановлених Брокером.

4.2 Тарифи Брокера оприлюднюються, шляхом публікування на сайті Брокера.

4.3 Брокер має право в односторонньому порядку змінювати Тарифи. Нові тарифи доводяться до відома Клієнта шляхом розміщення їх на сайті Брокера та шляхом направлення Клієнту електронною поштою. Нові тарифи набувають чинності після спливу ___ календарних днів з моменту опублікування нових тарифів на сайті Брокера.

4.4 У разі незгоди Клієнта з новими Тарифами Клієнт повинен протягом ___ календарних днів з моменту опублікування нових Тарифів на сайті Брокера повідомити письмово про свою незгоду Брокера шляхом направлення листа поштою або засобами факсимільного зв’язку а також погасити у повному обсязі свою заборгованість перед Брокером. Дія цього Договору вважається припиненою з моменту отримання Брокером повідомлення про незгоду Клієнта з новими Тарифами за надання Брокером послуг, а у частині виконання Сторонами своїх платіжних зобов’язань за цим Договором – до моменту виконання Сторонами у повному обсязі своїх платіжних зобов’язань за цим Договором та Угодами.

4.5.Якщо Клієнт не повідомив про свою незгоду з новими Тарифами у порядку, визначеному п.4.4 цього Договору, то нові Тарифи вважаються такими, що набули чинності для Клієнта.

4.6. Клієнт зобов’язаний відшкодувати витрати Брокера на сплату послуг Зберігачів, депозитаріїв, реєстраторів, організаторів торгів, які Брокер здійснив для виконання Угод по Замовленням Клієнта.

4.7. Винагорода Брокера, відшкодування витрат на сплату послуг вказаних у п. 4.6 і плата за Відстрочку поставки коштів, зазначених в пункті 3.8 Договору, стягується Брокером шляхом списання коштів з торгівельного рахунку Клієнта з моменту здійснення трансакції або оплати послуг Зберігачів, депозитаріїв, реєстраторів, Організаторів торгів або на розсуд Брокера по закінченню місяця, в якому були нараховані зазначені платежі.

4.8 Клієнт надає Брокеру право роздепонувати його активи задепоновані для торгівлі в Організаторів торгівлі для утримання брокерської комісії і платежів, указаних в пункті 4.7 Договору. Для цього Клієнт зобов’язується надати Брокеру всі необхідні розпорядження.

5. ЗВІТИ БРОКЕРА ТА ЗАМОВЛЕННЯ КЛІЄНТА.

5.1 На протязі ___ днів по закінченню місяця Брокер надає Клієнту перелік прийнятих від Клієнта  та виконаних Замовлень на купівлю та продаж акцій за місяць (надалі перелік Замовлень за місяць) по формі, вказаній в Додатку до даного Договору. До ___числа наступного місяця Клієнт повинен підписати перелік Замовлень за місяць та направити його Брокеру по факсу. До ___ числа місяця наступного за звітним Клієнт повинен надати Брокеру підписаний ним оригінал переліку Замовлень за місяць шляхом відправки поштою або особистої доставки в офіс Брокера. Якщо протягом в ___ робочих днів Брокер не отримає від Клієнта підписаного Клієнтом перелік прийнятих від Клієнта та виконаних Замовлень (в тому числі за допомогою факсимільного зв’язку) або письмових заперечень до нього, перелік прийнятих від Клієнта та виконаних Замовлень вважається прийнятим.

5.2. Затримка Клієнта в підписанні переліку Замовлень за місяць є підставою для Брокера призупинити обробку та виконання його Замовлень на купівлю та продаж Цінних паперів.

5.3. Номер факсу, електронний поштовий адрес та поштовий адрес Брокера для доставки документів Брокеру наведені в розділі «13.Місцезнаходження та реквізити сторін» цього Договору.

6. СТРОКОВІ УГОДИ

6.1. Угоди з похідними фінансовими інструментами (строкові угоди) здійснюються на торгах, які організовані ВАТ «Українська біржа». Здійснення і виконання строкових угод здійснюється у порядку, встановленому організатором торгівлі та його кліринговим центром.

6.2. Облік грошових коштів та цінних паперів, призначених для здійснення та виконання строкових угод, облік зобов’язань клієнта, пов’язаних із строковими угодами, а також пов’язані зі строковими угодами операції відображаються в спеціальному розділі брокерського рахунку Клієнта.

6.3.ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» має право на свій розсуд не надавати послуги Клієнтам зі здійснення окремих різновидів строкових угод.

6.4. Клієнт зобов’язаний самостійно слідкувати за виникненням ситуацій, які можуть спричинити примусове закриття позицій по угодах, виконаних за дорученнями Клієнта, у відповідності з правилами організатора торгівлі та його клірингового центра, а також за змінами правил здійснення та виконання строкових угод

6.5. Замовлення на здійснення строкових угод можуть бути подані в будь-якій формі, передбаченій цим Договором.

6.6. Замовлення на здійснення строкових угод в електронному вигляді можуть бути подані в будь-який час доби. Замовлення, надані після закриття відповідної торгової сесії, підлягають виконанню в наступну торгову сесію.

6.7. Замовлення на здійснення строкових угод (за винятком Замовлень в електронному вигляді) можуть бути подані протягом торгової сесії відповідного організатора торгівлі. Протягом останніх п’ятнадцяти хвилин торгової сесії такі Замовлення можуть бути подані тільки за погодженням з Брокером

6.8. Замовлення на здійснення строкової угоди діє до кінця торгової сесії, протягом якої Брокер повинен приступити до виконання Замовлення

6.9. При наданні Брокеру Замовлень на здійснення строкових угод Клієнт вказує наступні відомості:

• номер договору брокерського обслуговування;

• номер брокерського рахунку(портфеля) Клієнта (при наявності такого);

• різновид строкового контракту(ф’ючерс, опціон);

• купівля чи продаж;

• найменування (позначення) ф’ючерса чи опціону, встановленого організатором торгівлі;

• ціна одного ф’ючерса чи розмір премії по опціону;

• ціну виконання по опціону;

• кількість ф’ючерсів (ф’ючерсних контрактів), опціонів (опціонних контрактів);

• строк дії Замовлення.

6.10. Замовлення Клієнта на здійснення строкових угод з поставними ф’ючерсними контрактами в останній день їх обігу не приймаються, якщо ці Замовлення не направлені на здійснення угод, що призводять до закриття раніше відкритих позицій Клієнта (припиненню зобов’язань по раніше здійснених угодах).

6.11. У відповідності з даним Договором Клієнт доручає, а Брокер бере на себе зобов’язання з депонування коштів Клієнта на Українській біржі для торгів на строковому ринку. До здійснення строкових угод Клієнт повинен перерахувати Брокеру для депонування на строковому ринку Української Біржі гарантійне забезпечення в розмірі достатньому для відкриття позицій, виходячи з первинного гарантійного забезпечення встановленого Правилами ВАТ «Українська Біржа». При перерахунку грошових коштів Брокеру для депонування для торгів на строковому ринку Української Біржі Клієнт повинен вказати наступне призначення платежу: «Для депонування на Строковому ринку Української Біржі у відповідності до Договору брокерського обслуговування №Б00378 від 14.02.2011 р., без ПДВ».

6.11.1. Якщо внаслідок здійснення строкових угод чи виконання пов’язаних з ними зобов’язань (списання чи перерахунку варіаційної маржі по опціонах і ф’ючерсах і премії по опціонах, виконання строкових контрактів, по яким збіг строк обігу чи їх  утримувач вимагає виконання, сплати витрат, пов’язаних з проведенням операцій на строковому ринку і т.п.) у Клієнта виникла заборгованість (недостатність вільних грошових коштів), Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність зарезервованих додаткових грошових коштів для ринку строкових угод або подати Брокеру Замовлення на здійснення строкових угод, спрямованих на закриття усіх або частини раніше відкритих позицій (до повного погашення заборгованості).

6.11.2. При невиконанні Клієнтом встановленого попереднім пунктом зобов’язання, Брокер має право здійснити строкові угоди, направлені на примусове закриття усіх чи частини раніше відкритих позицій Клієнта (припинення зобов’язань по раніше здійсненим угодам), при цьому Брокер на свій розсуд визначає позиції Клієнта,  що підлягають закриттю. При проведенні таких транзакцій Клієнт зобов’язаний сплатити Брокеру винагороду в потрійному розмірі від тарифу, встановленого Брокером у відповідності з пунктом 4.1. цього Договору.

6.11.3. У випадку, якщо по результатам торгової сесії у Клієнта виникла заборгованість перед Брокером, то Клієнт повинен не пізніше ___ год. за Київським часом наступного робочого дня провести погашення такої заборгованості або шляхом внесення коштів гарантійного забезпечення в необхідному розмірі, або шляхом здійснення строкових угод та тим самим  вивільнити з гарантійного забезпечення частину грошових коштів в розмірі, достатньому для погашення заборгованості.

6.12 Виконання поставних строкових угод.

6.12.1. Клієнт, який бажає виконати поставочний ф’ючерсний контракт, повинен в передостанній день обігу цього контракту забезпечити резервування необхідних грошових коштів чи цінних паперів для виконання контракту та повідомити Брокера про намір виконати даний контракт. У випадку невиконання Клієнтом встановлених цим пунктом умов, Брокер має право в останній день обігу відповідного контракту здійснити строкові угоди, спрямовані на примусове закриття позиції Клієнта (припинення зобов’язань) по відповідному поставному контракту.

6.12.2. Клієнт, який бажає виконати поставний опціонний контракт, повинен в передостанній день обігу даного контракту повідомити Брокера про намір виконати даний контракт.

6.13. Додатковою умовою для надання послуг по здійсненню строкових угод є підписання додаткової угоди між Клієнтом  та Брокером, форма якої встановлена в Додатку до даного Договору.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

7.1. Брокер зобов’язується не розкривати третім особам відомостей про операції, рахунки та реквізити, у тому числі, анкетних даних Клієнта, за винятком випадків, коли розкриття таких даних дозволено Клієнтом або виникає із необхідності виповнити Заявку або інше розпорядження Клієнта, а також у випадках передбачених діючим законодавством України, а також правилами Саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, учасником яких є Брокер, і правилами Торговельних систем.

7.2. Клієнт обізнаний, що у відповідності до діючого законодавства України, правилами Саморегулівних організацій на ринку Цінних Паперів, правилами Організаторів торгівлі, правилами здійснення діяльності Зберігачів та депозитаріїв Брокер може бути вимушений розкрити у рамках відповідних вимог та запитів інформацію про операції, рахунки Клієнта, та іншу інформацію стосовно Клієнта.

7.3. Клієнт зобов’язується не передавати третім особам без письмового дозволу Брокера будь-які конфіденційні відомості, які стануть йому відомі у рамках виконання дійсного Договору.

7.4. Надаючи Клієнту доступ  до Системи Інтернет трейдингу, Брокер надає йому особисте право користування відповідним технічним та програмним забезпеченням електронного обміну інформацією, наданий Клієнту на Сайті Брокера (надалі – «Програмне забезпечення»). Таке право надається Клієнту винятково у цілях отримання останнім послуг у відповідності до цього Договору та не підлягає передачі без згоди Брокера будь-яким іншим особам. Виключними умовами користування доступом до Системи Інтернет трейдингу Клієнта є те, що ні Клієнт, ні будь-які інші особи за участю Клієнта не вчинять жодної із перелічених нижче дій:

 • Копіювання або зміна Програмного забезпечення;
 • Створення програм, похідних від Програмного забезпечення;
 • Продаж, уступка, здача в оренду, передача третім особам в будь-якій іншій формі прав на  Програмне забезпечення, наданих Клієнту згідно з цим Договором;
 • Будь-яке використання Програмного забезпечення в порушення цього Договору та/або чинного законодавства України;
 • Будь-яке не погоджене з Брокером використання  програмного забезпечення.

7.5. Клієнт має право отримувати доступ к послугам Брокера при використанні Системи Інтернет трейдинга  виключно через інтерфейс, розроблений Брокером для забезпечення Клієнтам доступу до Системи Інтернет трейдингу.

7.6. Клієнт не має права продавати чи іншим способом уступати права на отримання послуг або будь-якої їх частини, наданих у відповідності з даним Договором, в тому ж числі із використанням Системи Інтернет трейдингу. При цьому Клієнт не має права продавати, здавати в оренду, та іншим способом уступати наданий йому доступ до Системи Інтернет трейдингу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. Брокер несе відповідальність по збитках Клієнта, понесених в результаті  дій Брокера, що мали наслідком невиконання чи неналежне виконання Брокером зобов’язань, передбачених Договором. В усіх інших випадках збитки Клієнта, котрі можуть виникнути, у тому ж числі, в результаті підробки в документах, розголошення кодових слів (паролів), що використовуються для ідентифікації повідомлень, не підлягають відшкодуванню Брокером.

8.2. Клієнт несе відповідальність перед Брокером за збитки, завдані Брокеру з вини Клієнта, в тому числі за збитки,  завдані в результаті неподання (несвоєчасного подання) Клієнтом будь-яких документів, у тому числі довіреностей, та /або інформації, надання яких Брокеру передбачено цим Договором, а також за  збитки, завдані Брокеру в результаті подання Клієнтом Брокеру неповної, зміненої або недостовірної інформації, в тому числі в документах, наданих Клієнтом Брокеру.

8.3. Брокер має право призупинити прийом від Клієнта та виконання будь-яких Замовлень Клієнта до моменту надання Брокеру документів, вимога про надання яких передбачена умовами цього Договору або надання яких мається на увазі після закінчення терміну відповідного документа (в т.ч. Довіреності на) та / або опубліковано на Сайті Брокера та / або про який Клієнт повідомлений Брокером іншим способом.

8.4. Брокер, крім передбачених у п. 8.3 випадків, має право призупинити всі операції по Брокерському рахунку Клієнта в разі порушення Клієнтом вимог цього Договору – до виконання Клієнтом відповідних вимог.

8.5. Сторона, що допустила прострочення у проведенні розрахунків між Сторонами в рамках цього Договору, виплачує іншій Стороні пеню з розрахунку однієї облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення. Пеня стягуються понад суму збитків, відшкодовуються відповідно до умов цього Договору.

8.6. Брокер не несе відповідальності за невиконання Замовлень Клієнта і / або збитки, понесені Клієнтом (в тому числі, без обмеження, викликані нездатністю Клієнта направити Замовлення Брокеру або отриманням Клієнтом неповної, неточної або несвоєчасно отриманої інформації), якщо таке невиконання та / або збитки стали наслідком (i) аварії або збоїв в роботі або відключення комп’ютерних мереж, силових електричних мереж або систем електрозв’язку, що використовуються безпосередньо для прийому Замовлень Клієнта або забезпечення інших процедур торгівлі Цінними паперами;  збоїв в телекомунікаційному обладнанні Клієнта;  збоїв і затримок у доступі до послуг Брокера через Електронну Брокерську Систему, викликаних обставинами, непідконтрольними Брокеру; проникнення в Електронну Брокерську Систему третіх осіб; злочинного зловживання будь-якою третьою особою доступом до послуг Брокера; інших дій та обставин, непідконтрольних Брокеру; дій третіх осіб, у тому числі організацій, що забезпечують торгові та розрахунково-клірингові процедури (організатори торгівлі, біржі, Зберігачі, депозитарії).

8.7. Брокер не несе відповідальності за результати рішень, прийнятих Клієнтом на основі матеріалів, що надаються Брокером, в тому числі за можливі збитки, понесені Клієнтом в результаті здійснення ним рішень, включаючи здійснення Угод, з використанням інформації, отриманої Клієнтом від Брокера.

8.8. Клієнт інформований, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиком неотримання очікуваного доходу і втрати частини або всієї суми інвестованих коштів.

8.9. Всі спори та розбіжності між Сторонами, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, а також його виконанням, припинення або недійсності даного договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення компромісу шляхом переговорів спори підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення в суді України в порядку підсудності та підпорядкування, встановлених законодавством України.

8.10 Якщо Клієнт порушив п.3.6 Договору, Клієнт зобов’язаний сплатити пеню у розмірі однієї облікової ставки, встановленої Національним банком України.

9. РИЗИКИ.

9.1. Клієнт визнає і приймає попередження про ризики, зазначені у Додатку до цього Договору. Клієнт заявляє, що він володіє достатнім досвідом для того, щоб оцінити ці ризики, а при відсутності такого досвіду скористається консультаціями відповідних фахівців, має фінансові можливості для перенесення збитків, пов’язаних з такими ризиками, і згоден нести всі такі ризики, що виникають у зв’язку з його інвестиціями в Цінні папери, не покладає відповідальності на Брокера, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

9.2. Без обмеження положень попереднього пункту Клієнт визнає наступне:

9.2.1. Інформація. Достовірність будь-якої інформації у відношенні будь-якого конкретного емітента і (або) будь-яких конкретних Цінних паперів, яку Брокер надає клієнтові, не засвідчується Брокером, і Брокер не дає жодних гарантій і не бере на себе ніякої відповідальності у зв’язку з точністю або повнотою такої інформації, а також будь-яких рекомендацій, наданих Брокером Клієнту.

9.2.2.   Незалежна оцінка. Клієнт в будь-який час несе виключну відповідальність за проведення незалежного аналізу та оцінки ризиків, пов’язаних з Угодами з Цінними паперами. Брокер не несе ніяких обов’язків щодо надання такого аналізу або оцінок і не несе за них ніякої відповідальності.

9.2.3.   Незалежні консультації. Брокер рекомендує Клієнту за свій рахунок отримувати регулярні консультації з питань фінансів, податків і права у фахівців відповідної кваліфікації у зв’язку з ризиками, які виникають в ході здійснення Угод, передбачених в цьому Договорі або у зв’язку з ним, до укладання таких Угод.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони дійсного Договору звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, в результаті подій надзвичайного характеру, які вони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними заходами.

10.2.  До обставин, зазначених у п. 10.1 належать, крім іншого, військові дії, масові заворушення, стихійні лиха та страйки, рішення органів державної та місцевої влади та управління, що роблять неможливим виконання зобов’язань, передбачених Договором. Належним доказом наявності обставин будуть служити свідоцтва, видані компетентними органами, або інше документальне підтверджені зазначених обставин.

10.3. До обставин, зазначених у п. 10.1 Договору, відносяться обставини, зазначені в п. 8.6 Договору, і належним доказом наявності обставин, зазначених у п. 8.6 Договору, будуть служити Акти, складені Брокером у довільній формі, підписаний уповноваженими особами Брокера.

10.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань, передбачених Договором, повинна в триденний термін у письмовій формі повідомити іншу зацікавлену Сторону про настання обставин непереборної сили та про їх припинення.

10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили тягне за собою втрату Стороною права посилатися на ці обставини.

10.6. Після припинення дії обставин непереборної сили виконання будь-якої Стороною своїх зобов’язань у відповідності з Договором повинна бути продовжена в повному обсязі.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ.

11.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до його розірвання за заявою однієї із Сторін, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами прийнятих за Договором зобов’язань.

11.2. Клієнт має право у будь-який момент розірвати Договір. Відмова Клієнта від Договору здійснюється шляхом направлення Клієнтом Брокеру письмової заяви на розірвання Договору (далі Заява на розірвання).

11.3. Зняття грошових коштів при розірванні Договору здійснюється в порядку, викладеним у п. 3.3 Договору.

11.4. Брокер має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі настання будь-якої із наступних обставин:

 • Реорганізація або ліквідація Брокера;
 • Несвоєчасність в оплаті Клієнтом сум Угод, Винагороди Брокера чи інших сум, передбачених Договором;
 • Неможливість для Брокера самостійного виконання Замовлення Клієнта або виконання інших зобов’язань, передбачених Договором, з причини ліквідації, відкликання відповідних ліцензій, рішення державних або судових органів України або інших причин;
 • Порушення Клієнтом вимог чинного законодавства України;
 • Несвоєчасне надання Брокеру відомостей, документів, передбачених Договором;
 • Порушення Клієнтом інших вимог цього Договору;
 • По Замовленням Клієнта не здійснено жодної Угоди протягом першого та / або кожного наступного кварталу з дати отримання Клієнтом Повідомлення про відкриття рахунків;
 • Не надання Клієнтом Брокеру документів, передбачених цим Договором, а також необхідних довіреностей, інформація про необхідність надання яких для виконання Брокером своїх зобов’язань за цим Договором буде розміщена на Сайті Брокера, за умови попереднього розкриття такої інформації на Сайті Брокера не менш ніж за __ (___) днів до передбачуваної дати подання відповідних документів, та / або про надання яких Брокер повідомив Клієнта за адресою електронної пошти Клієнта або поштову адресу Клієнта, вказаною в анкеті Клієнта;
 • У випадках, передбачених Договором, а також в інших випадках, на власний розсуд Брокера.

11.5. Розірвання Брокером Договору відбувається шляхом направлення Клієнту повідомлення про розірвання договору (далі Повідомлення про розірвання).

11.6. З моменту отримання Заяви на розірвання Договору або відправлення Повідомлення про розірвання Договору Брокер не здійснює ніяких інших дій і не виконує ніяких інших Замовлень або інструкцій Клієнта, крім тих, які спрямовані на врегулювання Угод, укладених на виконання Замовлень Клієнта, що надійшли до моменту отримання Брокером заяви на розірвання Договору або відправки Клієнту повідомлення про розірвання Договору, і на здійснення остаточних взаєморозрахунків з Клієнтом.

11.7. Зобов‘язання Сторін щодо укладених Угод, в тому числі щодо врегулювання та взаєморозрахунків між Сторонами, що виникли до моменту розірвання Договору, продовжують залишатися в силі до їх виконання Сторонами.

12. ІНШЕ

12.1. Якщо інший спосіб не передбачений умовами цього Договору та / або додатковими угодами між Брокером і Клієнтом, повідомлення  надсилаються Брокером і Клієнтом один одному з використанням електронного зв’язку з реквізитами зазначеним у розділі «13. Місцезнаходження та реквізити Сторін» Договору.

12.2. Документи передбачені п. 5.2 договору мають бути відправлені Клієнтом Брокеру по факсу з подальшим наданням оригіналу поштою або шляхом особистої або кур’єрської доставки в офіс брокера за адресою вказаною у розділі «13. Місцезнаходження та реквізити Сторін» Договору.

12.3. Клієнт має право змінити реквізити для відправки повідомлень, направив Брокеру лист із зазначенням нових реквізитів.

12.4. Брокер має право змінити реквізити для обміну повідомленнями з Клієнтом шляхом надання нових реквізитів на електронну пошту Клієнта та опублікування повідомлення на Сайті брокера.

12.5. Все додатки, зміни та доповнення до цього Договору повинні бути виконані в письмовій формі і підписані відповідним чином уповноваженими на це представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на даний Договір.

12.6. Брокер підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, встановленою в п.10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

12.7. Брокер не являється податковим агентом Клієнта.

12.8. Підписуючи даний Договір Клієнт з тарифами та регламентом отримання та виконання Замовлень Брокера ознайомлений.

12.9. Клієнт свідчить, що надано згоду всіх осіб (зокрема, другого із подружжя Клієнта або всіх власників (уповноваженого органу)  Клієнта) на укладення цього Договору та Угод, що вчинені або будуть вчинені у майбутньому на виконання цього Договору. Брокер не несе відповідальності за збитки, що були спричинені Клієнту внаслідок того, що були вчинені без згоди, описаної у цьому пункті Договору.

12.10.Документи, в тому числі даний Договір, передані засобами факсимільного зв’язку (факсом), Сторони вважають такими, що мають юридичну силу. Сторона, яка передала документи чи інформацію відповідно до умов цього Договору за допомогою факсимільного  зв’язку зобов’язуються в термін протягом десяти робочих днів надати іншій Стороні оригінали переданих вищезазначеним шляхом документів, якщо інше не встановлено цим Договором його умовами чи іншої домовленості Сторін

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 081 переглядів