Договір пожертви

Договір пожертви

м. Львів                                                                                                                            “01” травня  2011р.

ТзОВ “Рябий пес”, далі – Пожертвувач,

в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту , з однієї сторони,

і ФО-П Абулькасим Фірдоусі, далі – Обдаровуваний,

що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, з другої сторони, уклали цей Договір пожертви (далі – Договір) про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Пожертвувач передає, а Обдаровуваний приймає в пожертву майно, зазначене в пункті 1.2 цього Договору, для використання з метою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору.

1.2. Предметом пожертви є: Копіювальний пристрій “Вега-12/58”.

1.3. Вказане в пункті 1.2 цього Договору майно Обдаровуваний зобов’язується використовувати лише з метою обслуговування офісного персоналу.

1.4. Вартість пожертви становить1234,56 гривень.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Права Пожертвувача:

• відмовитися від цього Договору до моменту прийняття Обдаровуваним предмета пожертви;

• вимагати розірвання цього Договору відносно нерухомих речей та іншого особливо цінного майна, якщо Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності Пожертвувача, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

• вимагати розірвання цього Договору пожертви, якщо Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати предмета пожертви, що має для Пожертвувача велику немайнову цінність;

• вимагати розірвання цього Договору пожертви, якщо внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до предмета пожертви, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;

• здійснювати контроль за використанням пожертви згідно з пунктом 1.3 Договору;

• вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням.

2.2. Пожертвувач зобов’язаний:

• передати Обдаровуваному разом з речами, які є предметом пожертви, супроводжувальну документацію (правовстановлюючі документи, технічну документацію, проектно-кошторисну документацію тощо залежно від виду речей);

• попередити Обдаровуваного про недоліки речей, які є предметом пожертви;

• попередити Обдаровуваного про особливі властивості речей, які є предметом пожертви, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна Обдаровуваного або інших осіб;

• оформити належним чином та передати Обдаровуваному необхідні облікові документи (накладну, податкову накладну, товарно-транспортну накладну, акт приймання-передачі тощо).

2.3. Права Обдаровуваного:

• володіти, користуватися та розпоряджатися пожертвою відповідно до пункту 1.3 Договору;

• на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок використання пожертви.

2.4. Обов’язки Обдаровуваного:

• використовувати пожертву за призначенням;

• у разі виникнення обставин, які роблять неможливим використання пожертви за призначенням, негайно повідомити про це Пожертвувача;

• у разі припинення Договору повернути пожертву Пожертвувачу протягом 2-х днів з моменту припинення Договору.

3. Момент переходу власності на пожертву

3.1. Обдаровуваний набуває права власності на предмет пожертви з моменту його прийняття. Прийняттям пожертви вважається підписання Сторонами акта приймання-передачі предмета пожертви/прийняття Обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на предмет пожертви/прийняття Обдаровуваним.

4. Дія Договору

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2. Права і обов’язки Сторін щодо пожертви виникають з моменту, вказаного в пункті 4.2 Договору.

4.3. Договір припиняє дію в таких випадках:

4.3.1. Відмови Пожертвувача від Договору згідно з пунктом 2.1 Договору.

4.3.2. Неможливості використання пожертви відповідно до пункту 1.3 Договору, якщо Пожертвувач не дасть згоди на використання пожертви з іншою метою.

4.3.3. Знищення або пошкодження пожертви, яке робить неможливим її подальше використання.

4.3.4. Розірвання Договору за згодою Сторін або за рішенням суду.

4.3.5. Відчуження пожертви Обдаровуваним, якщо це допускається згідно з пунктом 1.3 Договору.

4.3.6. Повної переробки пожертви, внаслідок чого створюється нова річ (речі), якщо це допускається згідно з пунктом 1.3 Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За використання пожертви всупереч вимогам пункту 1.3 Договору без згоди Пожертвувача Обдаровуваний сплачує Пожертвувачу штраф у розмірі 1% від вартості пожертви. Сплата штрафу не звільняє Обдаровуваного від необхідності використання пожертви згідно з пунктом 1.3 Договору або отримання дозволу Пожертвувача на її використання за іншим призначенням, або повернення пожертви.

6. Інші умови Договору

6.1. Усі спори, пов’язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

6.5. Договір складений українською мовою, на 2-х сторінках у2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 525 переглядів