Авторський договір

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу невиключних прав на використання твору

 

м. Львів                                                                                                        «01»грудня 2012 р.

Власник майнових авторських прав в особі Нечипоренко Некифора Калістратовича, далі ВЛАСНИК, з однієї сторони, і Громадська організація «Рябий пес», в особі керуючого справами Добросовісного Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту, далі ФІРМА, з іншої сторони, разом іменуються СТОРОНИ, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, уклали цей договір про наступне:

1. Визначення термінів.

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи: аудіовізуальні твори, аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”.

Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону чи договору.

2. Предмет договору.

ВЛАСНИК передає ФІРМІ на безоплатній основі невиключні права на використання творів (далі Твори), зазначених у Додатку до цього Договору, на весь строк дії авторського права, починаючи з «01» січня 2013 р.

3. Права і обовязки сторін.

3.1 ФІРМА має право:

–          використовувати Твори в основній діяльності ФІРМИ не спрямованій прямо чи опосередковано на одержання прибутку;

–          надавати копії творів, або їх частин на паперовому носії членам ФІРМИ, або особам, з якими ФІРМА проводить роботу пов’язану із своєю статутною діяльністю;

–          відтворювати Твори чи їх частини в електронній формі (включаючи цифрову);

–          виготовляти електронні копії творів для постійного архівного зберігання;

–          надавати електронні копії Творів чи їх частини користувачам бібліотеки ФІРМИ за замовленнями для ознайомлення у приміщенні бібліотеки;

–          включати електронні копії Творів до повнотекстової бази даних, електронної бібліотеки чи до інституційного депозитарію для надання у відкритому доступі  мережі Інтернет.

3.2  ФІРМА не має права передавати права, переданій ВЛАСНИКОМ за Договором, третім особам.

3.3  ВЛАСНИК зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам.

4. Передача творів.

 

4.1 Передача творів ВЛАСНИКОМ – ФІРМІ здійснюється шляхом:

–          передачі на паперовому носії;

–          передачі електронних копій Творів, зазначених у Додатку до Договору, на дискеті, компакт-диску (CD, DVD), флеш-носії, карті пам’яті.

4.2  На момент передачі творів ФІРМІ:

–          ВЛАСНИК гарантує, що у Творі не використовувалися елементи, авторські права на які належать третім особам;

–           ВЛАСНИК несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує ФІРМІ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

5        . Відповідальність сторін.

5.1   ВЛАСНИК і ФІРМА зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.

5.2  Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, в суді відповідно до чинного законодавства України.

5.3  Цей Договір може бути розірваний у випадку, коли ВЛАСНИК позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент передачі, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для АВТОРА.

6        . Дані та адреси сторін.

 

 

 

 

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 100 переглядів