Як відкрити лізингову компанію

Лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору лізингу.

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

 

Предметом договору лізингу (далі – предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому відповідним Законом.

Реєстрація лізингових компаній відбувається в два етапи:

І ЕТАП – Реєстрація юридичної особи.

ІІ ЕТАП – Внесення до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Юридична особа, для того щоб набути статус лізингової компанії повинна відповідати наступним вимогам:

 1. Предмет діяльності (визначений установчими документами), повинен містити вид діяльності «надання послуг з фінансового лізингу».
 2. Предмет діяльності лізингової компанії повинен відповідати нормам законодавства та розпорядженням Держфінпослуг, якими встановлено обмеження щодо суміщення цього виду фінансових послуг з іншими.
 3. Наявність у лізингової компанії:
 • внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу;
 • керівників (засновників), які не мають непогашеної або не знятої судимості за корисливі злочини;
 • документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням лізингової компанії;
 • кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу.

Зміст внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу повинен відповідати вимогам визначеними розпорядженнями Держфінпослуг. Зокрема, вони обов’язково повинні містити наступні умови про:

 1. Порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу;
 2. Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу;
 3. Порядок обліку укладених та виконаних договорів фінансового лізингу та подання звітності до Держфінпослуг.

Крім цього важливо, щоб правила були затвердженні у порядку визначеному статутними документами юридичної особи, підписані уповноваженою на те особою та скріплені печаткою.

Варто також розробити та затвердити у визначеному статутними документами порядку примірні договори з надання послуг фінансового лізингу на основі яких юридична особа (лізингова компанія) в подальшому буде працювати зі своїми клієнтами.

Щодо змісту цих договорів то до них як до правил надання послуг з фінансового лізингу встановлено вимоги.

Зокрема, умови договору повинні містити:

 • предмет лізингу;
 • строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);
 • розмір лізингових платежів;
 • інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Для отримання Довідки про внесення до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги – необхідно надати наступну інформацію та документи:

 • заяву про взяття на облік юридичної особи;
 • реєстраційну картку юридичної особи із загальною інформацією про юридичну особу;
 • копії зареєстрованих установчих документів (в разі внесення змін і доповнень до них також відповідні зміни і доповнення) на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену в нотаріальному порядку або органом, який видав цей документ;
 • оригінали положень/правил, що регулюють порядок надання послуг з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно з установчими документами.
 • довідку про кваліфікаційно-освітній рівень працівників юридичної особи;
 • довідку про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або не знятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі);
 • копію документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи;
 • копію наказу юридичної особи про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи.

Вказані документи надаються юридичною особою також в електронній формі у форматі DBASE-IV.

Кваліфіковані працівники, які безпосередньо будуть здійснювати діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів) повинні відповідати наступним вимогам:

 1. Мати вищу освіту за економічним, фінансовим або юридичним напрямами. Наявність у працівників юридичної особи відповідних кваліфікаційних вимог підтверджується шляхом подання до Держфінпослуг відповідної довідки про кваліфікаційно-освітній рівень працівників юридичної особи.
 2. Не мати непогашеної або не знятої судимості за корисливі злочини – підтверджується шляхом подання до Держфінпослуг відповідної довідки, що отримується в органах внутрішніх справ за місцем проживання.

За наявності зазначених вимог юридична особа повинна сформувати відповідний пакет документів та разом із заявою та реєстраційною карткою подати до Держфінпослуг. Всі документи мають бути підписані керівником юридичної особи та засвідчені печаткою юридичної особи.

Необхідно враховувати, щоб з моменту підписання всіх документів (крім установчих), не пройшло більше одного місяця. Окрім цього, інформація що подається в електронній формі (реєстраційна картка), має в повній мірі відповідати інформації у паперовій формі та подаватися у формі, встановленій Держфінпослуг.

Якщо юридична особа відповідає встановленим законодавством вимогам, та подала всі необхідні документи Держфінпослуг зобов’язана прийняти рішення про взяття юридичної особи на облік не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від юридичної особи.

Відповідно до умов Положення № 21 та Закону № 723/97, лізингова компанія може здійснювати надання послуг з фінансового лізингу без отримання будь-якого дозвільного документу. Також, Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» обов’язковість отримання дозволу на надання лізингових послуг не встановлена, тобто отримання ліцензії лізинговою компанією на ведення лізингової діяльності чинним законодавством України не вимагається.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
4 756 переглядів