Договір практичного навчання (стажування)

ДОГОВІР

практичного навчання

м. Львів                                                                      «18» грудня 2014 р.

ТОВ “Рябий пес”, надалі – «Товариство», в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Вінкс Ельза Поніфілівна, iменована далi «Замовник», з другого боку, надалі разом «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    За даним договором Товариство на безкоштовній основі проводить навчання Замовника на робочому місці під керівництвом відповідальної особи Товариства, з метою практичного оволодіння Замовником спеціальністю тістоміс-розкладальник, адаптації до об’єктів обслуговування та набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи тістоміса-розкладальника.

1.2.    Практичне навчання (далі – навчання) буде проводитися протягом часу робочого дня, узгодженого та зручного для обох Сторін.

2.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН

2.1.    Замовник зобов’язується:

2.1.1. виконувати отримані завдання та доручення;

2.1.2. не розголошувати протягом всього часу навчання, та протягом 2-х років з дня його закінчення, інформацію, що містить комерційну таємницю Товариства, або є конфіденційною, що стала йому відома в процесі виконання даного договору.

2.1.3. відповідально ставитися до ввірених матеріальних цінностей, приймати та здавати їх за вказівкою призначеної особи Товариства;

2.1.4. після закінчення навчання складати тести, екзамени на рівень отримання навиків спеціальності (посаді), навчання якій відбувалося.

2.2.    Товариство зобов’язується:

2.2.1. забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами та нормативною базою, призначити особу відповідальну за навчання;

2.2.2. забезпечити Замовникові безпечні i не шкiдливi умови навчання;

2.2.3. забезпечити Замовника всіма необхідними засобами для навчання;

2.2.4. провести навчання в межах наявних в Товариства досвіду та навиків.

3.ОПЛАТА

3.1.    Беручи до уваги, що практичне навчання відбувається за ініціативою та в інтересах Замовника, Товариство не здійснює будь-яких виплат Замовникові.

3.2.    За виконання обов’язкiв, передбачених цим договором, за погодженням Сторін, Замовник може здійснювати Товариству оплату навчання в розмірі, що встановлюється додатковими угодами.

4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН, ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

4.1.    У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язкiв, передбачених цим договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

4.2.    Спори мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМIНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1.    Термін дії даного договору з 18.12.2014 р. по 15.01.2015 р.

5.2.    Змiни та доповнення до договору вносяться тiльки за угодою Сторiн, складеною у письмовiй формi.

5.3.    Цей договір припиняється закiнченням терміну дії, за згодою Сторiн, або з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

5.4.    Цей договір укладено в двох примiрниках, якi зберiгаються у кожної iз Сторін.

6.РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРIН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 118 переглядів