Договір продажу гною

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

м. Львів                                                                                                     02 січня 2016 р.

 

ФОП Банас Валентина Михайлівна, надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з однієї сторони, та ____________________________________________ ___________________________________________________________, надалі ПОКУПЕЦЬ, що діє на підставі _____________________________________________________________, з другої сторони, що іменуються надалі разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  По даному договору ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати у власність ПОКУПЦЯ гній (добриво) — суміш кізяка з підстилкою, що може використовуватися як місцеве органічне добриво (далі “товар”), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти і оплатити товар, в кількості та по ціні у відповідності з умовами даного договору.

 2.ТЕРМІН І УМОВИ ПОСТАВОК

2.1. ПОКУПЕЦЬ здійснює само вивіз товару з території ПОСТАЧАЛЬНИКА, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Винниця, 43.

2.2. Товар відвантажується партіями. Про готовність товару до відправки ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє ПОКУПЦЯ в телефонному режимі. Товар готовий до відправки, у випадку якщо його є не менше ніж 1 тонна та сукупно не більше ніж 10 м.куб. Відвантаження кожної партії товару посвідчується двохсторонніми актами приймання-передачі.

2.3.  Датою поставки товару є дата вивозу товару ПОКУПЦЕМ від ПОСТАЧАЛЬНИКА.

2.4.  Право власності на товар переходить до ПОКУПЦЯ в момент його відвантаження на власний транспорт на території ПОСТАЧАЛЬНИКА. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується дотримуватися державних стандартів та правил перевезення товару відповідної категорії.

3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату отриманого товару не пізніше 10 днів з моменту закінчення терміну дії даного договору.

3.2.  Оплата здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА або шляхом готівкового розрахунку.

3.3. Вартість товару становить 1 (одна) гривня за 1 (один) м.куб.

3.4. Сума до оплати розраховується з урахуванням актів приймання-передачі товару за весь звітній період.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За несвоєчасну  оплату товару ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості отриманого товару за кожен день прострочки.

5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня поточного року, але в будь-якому випадку до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань.

5.2. Обов’язок по сплаті екоподатку, у випадку необхідності його сплати, покладається на ПОКУПЦЯ.

5.3. Всі доповнення і зміни до даного Договору є його невід’ємними частинами, і будуть дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані обома СТОРОНАМИ.

5.4. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із СТОРІН.

5.5. В іншому, що не передбачено даним Договором СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Банас Валентина Михайлівна

м.Львів, вул.Винниця, 43.

р/р _________________

в  банку ____________________

МФО ______________

код за ЄДРПОУ _________________________

 

ПОКУПЕЦЬ:

_______________________________________

_______________________________________

р/р _________________

в  банку ____________________

МФО ______________

код за ЄДРПОУ _________________________

__________________________

 

 

АКТ

Приймання передачі товару до Договору купівлі-продажу від 02 січня 2016 р.

 

м. Львів                      «____»_________ 2016 р.

 

Ми, що нижче підписалися, ПОСТАЧАЛЬНИК  та ПОКУПЕЦЬ, даним актом посвідчуємо, що ПОСТАЧАЛЬНИК передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв ________________ товару.

Зауважень, претензій та пропозицій у сторін немає.

 

 

Від ПОСТАЧАЛЬНИКА:

 

_________________________

 

Від ПОКУПЦЯ:

 

__________________________

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 344 переглядів