Поновлення у громадянстві України

Питання громадянства особи у теорії та практиці юридичної науки розглядаються як найважливіші. Адже громадянство — це своєрідний нерозривний зв’язок між державою та особою, який дозволяє останній в належній мірі реалізовувати свої права та комплексно користуватися ними, не зазнаючи утисків, нести відповідні обов’язки та отримувати ефективний захист своїх інтересів. Сьогодення відкриває перед нами широкий спектр можливостей пов’язаний із набуттям, зміною та припиненням громадянства. Внаслідок чого особа може бути, як біпатридом, так і апатридом. Особливої актуальності набирає питання набуття громадянства внаслідок його поновлення, що в свою чергу забезпечує уникнення випадків апатризму.

Поновлення у громадянстві України регулюється Законом України від 18 січня 2001 року “Про громадянство України”, а саме статтею 10. Особа,  яка  припинила  громадянство  України,  є  особою без громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється  громадянином  України  незалежно  від того, проживає вона  постійно  в Україні чи за кордоном [6]. Проте у даному випадку важливим є відсутність деяких обставин, що стосуються особи, яка набуває громадянство. Так, не може бути поновлена у громадянстві особа, яка: 1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 2)  засуджена  в  Україні  до  позбавлення  волі  за вчинення тяжкого  або особливо  тяжкого  злочину  (до погашення або зняття судимості)  з урахуванням  рівня загрози для національної безпеки держави;  3) вчинила на території іншої  держави  діяння,  яке  визнано законодавством  України   тяжким   або  особливо  тяжким злочином.

Також, у громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство у зв’язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані.Особа,  яка  після  припинення  громадянства  України  набула іноземне  громадянство  (підданство)  або  іноземні  громадянства (підданства), повернулася в  Україну  на  постійне  проживання  і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов’язання припинити   іноземне   громадянство,   за   відсутності вище зазначених обставин, реєструється громадянином України.  Іноземець,  який перебуває  у  громадянстві (підданстві)   кількох   держав,   подає   зобов’язання  припинити громадянство всіх  цих  держав.  Іноземець,  якому  надано  статус біженця  в  Україні  чи  притулок в Україні,  замість зобов’язання припинити  іноземне  громадянство  подає  декларацію  про  відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство,  повинен подати документ про це, виданий   уповноваженим   органом відповідної держави, до уповноваженого органу України  протягом  двох  років  з  моменту реєстрації його громадянином України.  Якщо іноземець,  маючи  всі передбачені  законодавством  цієї  держави  підстави для отримання такого документа,  з незалежних від нього причин не може  отримати його,  він   подає   декларацію   про   відмову   від  іноземного громадянства. Варто зауважити, що подання  зобов’язання  припинити  іноземне  громадянство   не
вимагається  від  громадян  (підданих) держав,  законодавство яких передбачає    автоматичне    припинення    особами    громадянства (підданства)  цих  держав  одночасно з набуттям громадянства іншої держави,  або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами  яких  є  іноземці,  передбачають  припинення  особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в  Україні, та осіб без громадянства.

Отож, аби поновитися у громадянстві України особі без громадянства необхідно подати до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання такі документи: а) заяву про поновлення у громадянстві України (4-ри примірники); б) 4-ри фотокартки розміром 35х45 мм; в) довідку про припинення громадянства України, або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України (4-ри примірники); г) декларацію про відсутність іноземного громадянства (4-ри примірники). Подача документів відбувається особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Датою набуття громадянства України буде дата реєстрації набуття особою громадянства України. Оплата за поновлення у громадянстві не передбачена.

Варто зауважити, що особа, яка  набула  громадянство  України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт  іноземної  держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється  на  осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок  в  Україні.

avtor: Solomia Vandyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 045 переглядів