Договір прибирання

ДОГОВІР №_______

про надання послуг по прибиранню

 м.Персенківка                                   ________ 201_ р.

_______________________ (далі Виконавець), що діє на підстави виписки з ЄДРПОУ, з однієї сторони та ___________________________________________ (далі Замовник) в особі _____________________ , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Предметом договору є надання послуг по прибиранню згідно з додатком №1, який є невід’ємною частиною даного Договору, в якому зазначаються об’єкти, які пілягають прибиранню, їх місцезнаходження, види прибирань, періодичність прибирань та інші умови.

1.2.Виконавець зобов’язується, згідно умов та положень Договору та відповідних Додатків, виконати послуги по прибиранню об’єктів Замовника від забруднень, а Замовник зобовязується їх прийняти та оплатити.

1.3. Виконавець на прохання Замовника може виконувати інші додаткові послуги, не передбачені Додатком №1 до Договору.

2.ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна послуг по прибиранню об’єктів, зазначених в Додатку №1 складає _________ грн., в тому числі ПДВ _____грн. щомісячно.

2.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом попередньої оплати в розмірі 100% від ціни договору, і сплачується до 10 числа поточного місяця.

2.3. Всі платежі між сторонами за даним договором здійснюються в безготівковій формі на поточний рахунок Замовника, який вказаний в договорі.

2.4. Датою здійснення платежу є дата списання коштів з поточного рахунку Замовника.

2.5. Факт виконання договірних зобов’язань Виконавця підтверджується Актом виконаних робіт. Даний Акт складається і підписується сторонами договору один раз на місяць.

2.6. Ціна за виконання інших додаткових послуг погоджується сторонами у відповідному додатку до договору, і сплачується на підставі вистовленого рахунку і відповідного Акту виконаних робіт.

3.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Даний договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами. Строк дії Договору закінчується 31.12.201__ р.

3.2. В випадку продовження строку дії даного Договору Сторони мають право переглянути ціни послуг.

3.3. Будь-яка із сторін може розірвати цей Договір в односторонньому порядку або призупинити його виконання, якщо інша сторона:

  • Не виконує свої зобов’язання за Договором або не виконує положення Договору, з письмовим повідомленням про цей факт іншій стороні за 10 робочих днів.
  • Стає банкрутом, знаходиться в стадії визнання банкрутом, стає неплатоспроможною або знаходиться в стадії ліквідації чи реорганізації.

4.ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язується:

  • Своєчасно здійснювати оплату в строки, зазначені в даному Договорі;
  • Підписувати надані Виконавцем Акти або давати мотивовану відмову від їх підписання протягом трох робочих днів з моменту їх отримання. Жодна із сторін не має права відмовлятися або ухилятися від підписання акту виконаних робіт. В випадку виникнення розбіжностей при підписанні Акту, Сторони підписують даний акт із застереженням про розбіжності. Розбіжності повинні бути підтверджені виключно Актами про невиконання Виконавцем свої своїх зобов’язань відповідно до договору, складених за наявності уповноваженного представника виконавця. В випадку недотримання цієї умови, претензії Замовника до Виконавця прийматись не будуть.
  • Забезпечити доступ до об’єктів прибирання, а саме: в визначені приміщення персоналу Виконавця для проведення прибиральних робіт в присутності представника Замовника;

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1.    Забезпечити високоякісне та безпечне очищення від забруднень об’єктів Замовника без зупинки діяльності Замовника;

4.2.2.    Своєчасно надати Акти виконаних робіт і рахунки, які підлягають оплаті;

4.2.3.    Забезпечити за свій рахунок і за власні сили організацію безпечного виконання прибиральних робіт і виконання персоналом Виконавця всіх норм, правил і вимог по охороні праці, пожежній безпеці і промисловій санітарії;

4.2.4.    Використовувати технічно справні механічні, електричні та інші засоби та обладнання, які необхідні для відповідного проведення прибиральних робіт;

4.2.5.    Здійснювати контроль за умовами експлуатації, технічного обслуговування механічних, електричних та інших технічних засобів та обладнання, що необхіднідля проведення робіт.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України.

5.2. За цим договором, сплата винуватою Стороною визначенних даним договором та/або чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойка, пеня, штраф) не звільняє останню від обов’язку від виконання обовязків за Договором в натурі та в повному обсязі.

5.3. В випадку безпідставної відмови будь-якої із сторін від підписання Акту виконаних робіт, Сторона, яка безпідставно відмовилася або ухиляється від підписання Акту, сплачує іншій стороні штраф в розмірі 3% від суми, яка підлягає сплаті.

5.4.Виконавець повинен компенсувати шкоду, нанесену майну Замовника, якщо така шкода є прямим результатом неправомірних дій Виконавця або його персоналу.

6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процессі здійснення умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які незалежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п.,строк виконання зобов’язань за даним договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана ТПП України.

7.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобовязань за данним Договором.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.

8.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденцйності умови і положення даного договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язань і жодна із сторін не розкриє їх третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони, за виключенням права на отримання такої інформації відповідно з прямими вказівками законодавства.

8.2. Цей Договір являє собою повне взаємопорозуміння Сторін відносно предмету договору, ціни договору, строку дії договору та інших умов, і замінює собою всі попередні письмові та усні домовленості між Сторонами, які мають відношення до предмету Договору.

8.3. Доповнення, додатки та відмови до даного договору вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщи вони надані в письмовій формі і підписанні уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.

8.5. Замовник не несе відповідальності за невиконання Виконавцем своїх зобов’язань по відношенню до третьї особи, як в грошовій, так і в будь-яких інших формах.

8.6. Даний Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Один оригінальній примірник Договору знаходиться у Замовника, інший оригінальній примірник – у Виконавця.

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник

 

Виконавець

 

 

 ДОДАТОК №1

До договору №_______ від ________ 201_ р.

про надання послуг по прибиранню

 

м.Персенківка                       __________ 201_ р.

 

_______________________ (далі Виконавець), що діє на підстави виписки з ЄДРПОУ, з однієї сторони та ___________________________________________ (далі Замовник) в особі _____________________ , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали даний додаток №1 про наступне:

 

  1. Виконавець надає наступні послуги по прибиранню:

 

Об’єкти, які підлягають прибиранню Місцезнаходження об’єктів Види прибирань Періодичність прибирань

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник

 

Виконавець

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
10 575 переглядів