Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання творів

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

про надання невиключної ліцензії на використання творів

 

 смт. Рудно                                                                «05» грудня 2017 р.  

Чайок Вальдемар Батькович, власник виключних майнових прав на твори образотворчого мистецтва, надалі іменується Ліцензіар з однієї сторони, і

ТОВ “Рябий пес” в особі директора Сірка С.П., що діє на підставі Статуту,  надалі іменується – Ліцензіат, з іншої сторони,  разом  іменуються  СТОРОНИ,  керуючись  Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими законодавчими актами України, уклали цей ліцензійний договір (надалі – Договір) про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Невиключна ліцензія –  не виключає можливості  використання ліцензіаром твору у  сфері,  що обмежена  цією  ліцензією,  та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього твору у зазначеній сфері;

Автор – фізична особа, яка своєю  творчою працею створила твір і якій належать виключні майнові та немайнові права інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва, зазначені в Додатку № 1 до Договору.

Твори – твори образотворчого мистецтва, створені автором у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, наведені в Додатку № 1 до даного Договору.

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України.

Роялті –  ліцензійний платіж.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар на платній основі надає Ліцензіатові невиключну ліцензію, що дає право на використання 2 (двох) Творів Ліцензіара, перелік яких наведено в Додатку № 1 до даного Договору, в обумовлених Договором межах та на визначений Договором строк.

2.2. За цим Договором передаються невиключні права на використання Творів шляхом їх відтворення при здійсненні виробництва листівок, тиражем 10 000 (десять тисяч) примірників, які призначені для публічного показу та безкоштовного розповсюдження на території смт.Рудно.

2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Творів та надавати невиключні ліцензії на їх використання третім особам.

 3.СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сторони погодились, що одноразове Роялті становить 10 000 (десять тисяч) гривень.

3.2. Виплата Роялті здійснюється шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів в національній валюті України на поточний  рахунок Ліцензіара не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання цього Договору.

 4.ПРАВА СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:

4.1.1. У разі  використання  Творів у порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору, заборонити використання Творів (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення.

4.1.2. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

4.1.3.  Ліцензіар зберігає за собою право розпоряджатися Твором на свій розсуд.

4.2.  Ліцензіат має право:

4.2.1. На використання Творів, способами зазначеними у пункті 2.2 цього Договору, з обов’язковим зазначення імені автора Твору, яким є Ліцензіар.

4.2.2. Робити запити і одержувати необхідні інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара.

 5.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ліцензіар зобов’язаний:

5.1.1. Передати Ліцензіату Твори у вигляді електронних файлів, на умовах, визначених цим Договором.

5.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмету  Договору і необхідні для виконання умов  Договору.

5.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

5.2. Ліцензіат зобов’язаний:

5.2.1.  Використовувати Твори на умовах, визначених цим Договором.

5.2.2. Адаптувати Твори стосовно до технічних особливостей виробництва, за умови, що така адаптація не спотворює істотно художньої концепції Творів.

5.2.3.  Не розголошувати будь-які відомості, що є конфіденційною інформацією.

5.2.4.  Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

5.2.5. Надрукувати будь-яким кольором на всіх виробничих примірниках, передбачених цим Договором імені Ліцензіара у вигляді логотипу, зазначеному в Додатку 2 до Договору.

5.2.6.  Провести розрахунок з Ліцензіаром на умовах, зазначених Розділом 3 Договору.

 6.ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ

6.1. Передача творів Ліцензіаром Ліцензіату здійснюється шляхом передачі електронних копій Творів з дозволом на використання зображення не менше 250 dpi, зазначених у Додатку 1,  електронної версії імені Ліцензіара у вигляді логотипу зазначеному у Додатку 2 до Договору, електронною поштою на електронну адресу, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Договору.

 7.ГАРАНТІЇ

7.1. Ліцензіар гарантує, що Твори створено особисто Ліцензіаром і лише йому, на дату укладення цього Договору, належать усі особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на Твори.

7.2. Ліцензіар гарантує, що він має право надавати невиключну ліцензію на використання Творів, що зазначені в Додатку 1, Додатку 2 цього Договору.

7.3. Ліцензіар гарантує, що надання Ліцензіату невиключної ліцензії на використання Творів  в обсязі, визначеному Договором, жодним чином не порушує прав третіх осіб.

7.4. Ліцензіар гарантує, що його зображення не містять матеріали або інструкції, які можуть завдати шкоди або збиток третім особам і їх публікація не приведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторони несуть відповідальність, визначену чинним в законодавством України та цим Договором.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

 9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 2018 року.

10.2. Сторони мають право достроково припинити дію цього Договору у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Сторони мають право достроково припинити дію цього Договору шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про розірвання (припинення) Договору в односторонньому порядку не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання. Договір припиняє свою дію на десятий календарний день з моменту отримання відповідного повідомлення однією із Сторін, якщо більш пізній термін не зазначено у цьому повідомленні.

 11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Даний Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

11.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть вносити лише шляхом укладення додаткової угоди, підписаної Сторонами.

11.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 113 переглядів