Міжнародний договір польською мовою

Варшава, 17.12.2014 КОНТРАКТ № 1

купівлі-продажу

 

ПРОДАВЕЦЬ “Pshek” Sp. z o.o. , в особі директора Влодка Булка, який діє на підставі внесення до реєстру господарської діяльності, з однієї сторони, і

ПОКУПЕЦЬ Приватне підприємство «Рябий Пес»,в особі директора Нечипоренко Некифора, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний Контракт про наступне:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ.

1.1.      Продавець зобов’язується доставити передати у власність ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти товар і здійснити оплату за товар згідно з умовами даного контракту.

1.2.      Назва товару, кількість і ціна товару зазначена у фактурах або специфікаціях, які додані до даного Контракту.

1.3.      Вартість товару, який доставляється в межах даного Контракту, згідно з п. 1.2. становить: 50000 EURO.

1.4.      Якість товару, який доставляється ПРОДАВЦЕМ обов’язково підтверджується відповідними сертифікатами.

2.ТЕРМІН І СПОСІБ ДОСТАВКИ ТОВАРУ.

2.1.      Доставка товару буде здійснюватись партіями, які узгоджуються з ПОКУПЦЕМ транспортним засобом на умовах FCA Варшава (Incoterms 2010) відповідно до фактур або специфікацій, які є невід’ємною частиною Контракту.

2.2.      Терміни доставки встановлюються після узгодження між сторонами. Право власності на товар від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ переходить в момент повної оплати за товар.

2.3.      В ціну товару включена вартість упаковки.

3. ТЕРМІНИ І СПОСІБ РОЗРАХУНКІВ.

3.1.      Оплата за доставлений товар згідно даного Контракту здійснюється ПОКУПЦЕМ у валюті ЄВРО мінімум 1 день перед загрузкою товару за спільною згодою сторін.

3.2.      Витрати банків посередників, пов’язані з грошовим переказом, бере на себе сторона, яка здійснює переказ коштів.

3.3.Оплата товару та повернення коштів здійснюються на розрахункові рахунки сторін, що вказані в розділі «8.Реквізити» даного договору.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

4.1.      Будь-які спори, які виникають з даного Контракту або в зв’язку з ним, будуть вирішуватись шляхом порозуміння.

4.2.      Будь-які спори між сторонами, в яких не досягнуто порозуміння, будуть вирішуватись згідно українського законодавства  .

4.3.      Сторони узгодили, що всі ймовірні претензії, які можуть виникати з даного Контракту, повинні бути розглянуті сторонами протягом 7 днів.

4.4. У разі, якщо доставка товару виявиться не можливою – Продавець здійснює Покупцеві компенсацію витрат Покупця пов’язаних із підготовкою до прийняття Товару (в т.ч. проїзд транспорту, зарплата водія та представника Покупця та ін.), в розмірі обрахованому Покупцем. Додатково Продавець не пізніше наступного робочого дня після дня коли поставка товару не відбулася, здійснює повернення Покупцеві отриманих коштів за не поставлений товар.

5. ФОРС-МАЖОР.

5.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, які виникають з даного контракту, якщо це невиконання наступило в результаті дії непереборної сили, яка виникла після підписання даного Контракту в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла передбачити, ані їм запобігти.

5.2.      Обставинами непереборної сили є: пожежі, повені, землетруси, епідемії, транспортні аварії, страйки, диверсія, війна і воєнні дії.

5.3.      Сторона, яка знаходиться під впливом обставин надзвичайного характеру повинна повідомити про це другу сторону протягом трьох календарних днів. Факт виходу обставин непереборної сили і термін їх дії повинен бути підтверджений компетентними органами.

5.4.      Після припинення дії обставин непереборної сили терміни виконання зобов’язань поновлюються.

5.5.      У випадку, коли обставини непереборної сили тривають більше ніж 30 календарних днів, то сторони мають право розірвати даний Контракт. При цьому збитки понесені в результаті розірвання Контракту не підлягають компенсації, і не мають також застосування штрафні санкції. Незабезпечені доставкою грошові кошти повертаються ПОКУПЦЮ протягом трьох банківських днів від моменту прийняття стороною рішення про розірвання контракту.

6.ІНШІ УМОВИ.

6.1.      Даний Контракт набирає юридичної сили з моменту його підписання сторонами зобов’язує до повного закінчення взаємних розрахунків.

6.2.      Будь-які зміни і доповнення до даного Контракту вважаються чинними і становлять невід’ємну частину даного Контракту з моменту підписання сторонами.

6.3.      Даний Контракт складений в двох примірниках, українською та польською мовами, що мають однакову юридичну силу.

6.4.      Сторони погодилися, що факсова або електронна копія цього Контракту матиме таку саму юридичну силу, що й оригінал.

6.5. Договір діє з моменту підписання, до 31 грудня 2015 року.

7.РЕКВІЗИТИ.

ПРОДАВЕЦЬ:

Pshek Sp.zo.o.  Polska
00-950 Warszawa
10 В, Polska
NIP PL 546-12-94-987
Regon 123456

ALIOR BANK S.A. I O, Milanówek, Poland
UL. PIPY 6, Milanówek, Poland
PL 12 3456 789 1234 56789 987
SWIFT: PKOPPLPW

 

 

ПОКУПЕЦЬ:

Приватне підприємство «Рябий пес»
79000, м.Львів, вул.Б.І.Антонича, 00/00
ЄДРПОУ 123456р/р 987654321, банк ПАТ «Індексcбанк», МФО 456789123456,INDEKSBANK______________ UKRAINE
SWIFT: KHABUA2KБанк посередник: BNPPARIBAS SA

Paris, FRANCE

SWIFT: BNPAFRPP

8.ПІДПИСИ СТОРІН.

ПРОДАВЕЦЬ / SPRZEDAJACY:                     ПОКУПЕЦЬ / KUPUJACY:

Warszawa, 17.12.2014 KONTRAKT nr 1

kupna – sprzedazy

 

SPRZEDAJACY: Pshek Sp. z o.o. (Polska), reprezentowany przez dyrektora Wlodka Bulka, dzialajacy na podstawie wpisu do rejestru dzialanosci gospodarczej, z jednej strony, oraz

KUPUJACY: Prywatne przedsiebiorstwo «Rjabyy Pes», w osobie dzrektora Nechyporenko Nekyfora, ktory dziala na podstawie Statutu, z drugiej strony, zawarli niniejszy Kontrakt o nastepujacym:

1.PRZEDMIOT KONTRAKTU.

1.1.      SRZEDAJACY zobowiazuje sie dostarczyc i przekazac na wlasnosc KUPUJACEGO towar, a KUPUJACY zobowiazuje sie przyjac towar i dokonac oplaty za niego zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu.

1.2.      Nazwa towaru, ilosc i cena towaru jest wyszczegolniana w fakturach lub specyfikacjach, dolaczanych do niniejszego Kontraktu.

1.3.      Wartosc towaru dostarczanego w ramach niniejszego Kontraktu, zgodnie z pkt. 1.2. wynosi: 50000 EURO.

1.4.      Jakosc towaru dostarczanego przez SPREDAJACEGO, powinna byc potwierdzana odpowiednimi certyfikatami.

2.TERMIN ISPOSOB DOSTAWY TOWARU.

2.1.      Dostawy towaru beda dokonywane partiami uzgodnionymi z KUPUJACYM, transportem samochodowym na warunkach EXW Warszawa (Incoterms 2010) zgodnie z fakturami lub specyfikacjami stanowiacymi nieodlaczna czesc Kontraktu.

 2.2.      Terminy dostaw sa ustalane po uzgodnieniu miedzy stronami. Prawo wlasnosci na towar ze SPRZEDAJACEGO na KUPUJACEGO przechodzi w momencie pelnej zaplaty za towar.

2.3.      Cena towaru obejmuje koszt opakowania.

3.TERMINY I SPOSOB ROZLICZEN.

3.1. Oplata za dostarczony zgodnie z niniejszym Kontraktem towar dokonywana jest przez KUPUJACEGO w walucie dolary USA lub EURO conajmniej 1 dzien przed zaladunkiem towau za obopolna zgoda stron.

3.2. Koszty posrednikow bankowych zwiazane z przekazow pienieznych placi KUPUJACY.

3.3. Płatność za towary i zwrotu są na kontach stron wymienionych w “8.Rekvizyty” umowy.

4. ROZWIAZYWANIE SPOROW.

4.1.      Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Kontraktu і w zwiazku z nim, beda rozwiazywane nа drodze porozumienia.

4.2.      Wszelkie spory pomiedzy stronami, w ktorych nie osiagnieto porozumienia, beda rozwiazywane zgodnie z prawem polskim.

4.3.      Strony uzgodnily, ze wszeikie ewentualne pretensje, ktore moga wyniknac z niniejszego Kontraktu, winny byc rozpatrzone przez strony w ciagu 7 dni.

4.4. Jeżeli dostawa towaru będzie niemożliwe – Kupujący Sprzedawca zapewnia Kupującemu koszty odszkodowań związanych z przygotowaniami do przyjęcia Towarów (w tym taryf transportowych, wynagrodzeń kierowców i nabywcy, itp), w wysokości obliczonej przez Kupującego. Dodatkowo Sprzedawca nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym dostawa towarów nie odbędzie się, Kupujący zwróci środki pieniężne otrzymane przez nie dostarczonych towarów.

5. SILA WYZSZA.

5.1.      Strony zwolnione sa od odpowiedzialnosci za calkowite lub czesciowe niewykonanie swoich zobowiazan wynikajacych z niniejszego Kontraktu, jezeli to niewykonanie nastapilo w skutek dzialania sily wyszej, ktora wynikla po podpisaniu niniejszego Kontraktu w wyniku wydarzen nadzwyczajnego charakteru, ktorych strona nie mogla przewidziec ani im zapobiec.

5.2.      Okolicznosciami sily wyzszej sa: pozary, powodzie, trzesienia ziemi, epidemie, awarie transportu, strajki, dyversja, wojna і dzialania wojenne.

5.3.      Strona znajdujaca sie pod wplywem okolicsnosci sily wyzszej, w ciagu trzech dni kalendarzowych winna powiadomic о tym druga strone. Fakt wystapienia okolicznosci sily wyzszej і termin ich dzialania ma byc potwierdzony przez kompetentne organy.

 5.4.      Po ustaniu dzialania okolicznosci sily wyzszej terminy wykonania zobowiazan zostaja wznowione.

 5.5.      W przypadku, gdy okolicznosci sily wyzszej trwaja powyzej 30 kolejnych dni kelendarzowych, to strony maja prawo do rozwiazania niniejszego Kontraktu. Przy tym straty poniesione wskutek rozwiazania Kontraktu nie podlegaja kompensacji, nie maja tez zastosowania sankcje karne. Nie zabezpieczone dostawa srodki pieniezne zwracane sa KUPUJACEMU w ciagu trzech dni bankowych od chwili podjecia przez strony decyzji о rozwiazaniu niniejszego Kontraktu.

6. INNE WARUNKI.

6.1.      Niniejszy Kontrakt nabiera mocy prawnej z chwila jego podpisania przez strony і obowiazuje do calkowitego zakonczenia wzajemnych rozliczen.

6.2.      Wszelkie zmiany і uzupelnienia do niniejszego Kontraktu uwazane sa za obowiazujace і stanowia integralna czesc niniejszego Kontraktu z chwila podpisania przez strony.

6.3.      Niniejszy Kontrakt zostal sporzadzony w dwoch egzemplarzach o identycznej mocy prawnej.

6.4.      Strony uzgodnily, ze faksowa lub elektroniczna kopie niniejszego Kontraktu beda mialy taka sama moc prawna jak oryginal.

6.5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015.

7. ADRESY PRAWNE, POCZTOWE I DANE PLATNICZE OBU STRON

SPRZEDAJACY:

Pshek Sp.zo.o. Polska
00-950
Warszawa 10 В, Polska
NIP PL 546-12-94-987
Regon 123456

ALIOR BANK S.A. I O, Milanówek, Poland
UL. PIPY 6, Milanó
wek Poland
PL 12 3456 789 1234 56789 987
SWIFT: PKOPPLPW

KUPUJACY:

Prywatne przedsiebiorstwo « Rjabyy Pes»

79000, m.Lwow, ul.B.I.Antonycza, 00/00,
kod
EDRPOU 123456
Nr
rach. 987654321,

bank PАТ «Indeksbank», MFO 456789

123456,INDEKSBANK

______________ UKRAINE

SWIFT: KHABUA2K

Банк посередник: BNPPARIBAS SA

Paris, FRANCE

SWIFT: BNPAFRPP

8. PODPISY STRON.

ПРОДАВЕЦЬ / SPRZEDAJACY:                        ПОКУПЕЦЬ / KUPUJACY:

 

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 872 переглядів