Що таке ЗЕД?

Для співпраці із зарубіжними компаніями недостатньо укласти партнерський контракт і відкрити валютний рахунок у банку. Необхідно обов’язково зареєструватися в митниці як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Це дасть вам право експортувати та імпортувати товари після проходження процедури митного оформлення.

Відповідно до ч.1 ст. 377 ГПК України Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у ч.1.ст.139 ГПК України та/або робочою силою. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність   суб’єктів господарської    діяльності   України   та   іноземних   суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Ознаки ЗЕД:

  • а) за своєю сутністю вона є господарською діяльністю, тобто “діяльністю суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність” (ч. 1 ст. З ГК);
  • б) ця діяльність побудована на відносинах між суб’єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав;
  • в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину.

До видів зовнішньоекономічної діяльності,  які  здійснюють  в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать: 1) експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 2) надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових,  експортних,     посередницьких,    брокерських, агентських,      консигнаційних,    управлінських,     облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших,що прямо і виключно не  заборонені  законами  України;  надання  вищезазначених послуг іноземними    суб’єктами    господарської   діяльності   суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;  3) наукова,  науково-технічна,  науково-виробнича,  виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на  комерційній основі; 4) міжнародні  фінансові  операції  та  операції  з   цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
5) кредитні   та   розрахункові   операції   між  суб’єктами зовнішньоекономічної    діяльності    та   іноземними   суб’єктами господарської        діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності банківських,   кредитних   та страхових   установ   за   межами  України;  створення  іноземними суб’єктами   господарської   діяльності   зазначених   установ  на території України у випадках, передбачених законами України; 6) спільна  підприємницька    діяльність    між    суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб’єктами господарської  діяльності,  що    включає    створення    спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій  та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; 7) підприємницька діяльність на території України, пов’язана з
наданням  ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних  об’єктів  власності  з  боку  іноземних  суб’єктів господарської    діяльності;   аналогічна   діяльність   суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України; 8) організація та здійснення діяльності  в  галузі  проведення
виставок, аукціонів, торгів, конференцій,  симпозіумів,  семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній  основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності;  організація та здійснення оптової, консигнаційної та  роздрібної  торгівлі  на території  України  за  іноземну  валюту у передбачених законами України випадках; 9) товарообмінні  (бартерні)  операції  та  інша  діяльність, побудована  на  формах  зустрічної   торгівлі    між    суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб’єктами господарської діяльності; 10) орендні, в тому числі лізингові,  операції  між  суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб’єктами господарської діяльності; 11) операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 12) роботи  на  контрактній  основі  фізичних  осіб  України з іноземними  суб’єктами  господарської  діяльності  як на території України,  так  і  за  її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній  оплатній  основі  з  суб’єктами  зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; 13) інші види зовнішньоекономічної  діяльності,  не  заборонені прямо і у виключній формі законами України.

avtor: Solomia Vandyo

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
4 286 переглядів