Договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

ДОГОВІР № ______

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

м.Львів                                                                                                                   “_____“ _________ 20__ р.

___________________________________________________________ (надалі – Орендодавець) в особі_____________________________________________________________________________,

що діє на підставі _________________________________________________, з однієї сторони та __________________________________________ в особі__________________________________ (надалі – Орендар), який діє на підставі ____________________________,

з другої сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власностi для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно до виданого дозволу на розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення у межах ________________. Невід’ємною частиною цього Договору є дозвіл на розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, розмір орендованої площі.

2. Зобов’язання сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної власностi ______________________________площею______кв.м

(тротуар, газон, тощо)

за адресою: _____________________________________________________

2.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом Об’єкта з часу видачі дозволу і до його закінчення.

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Не встановлювати об’єкти соціально-культурного, торговельного та іншого призначення без дозволу на їх розміщення.

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власностi за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

2.2.3. Встановлювати об’єкти соціально-культурного, торговельного та іншого призначення відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власностi та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. Після закінчення терміну дії дозволу протягом 20 днів проводити їх перереєстрацію у Орендодавця.

2.2.5. Демонтувати об’єкти соціально-культурного, торговельного та іншого призначення при скасуванні дозволу, після закінчення терміну дії дозволу або цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення. На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата за місце не справляється.

2.2.6. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.

2.2.7. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

3. Порядок і терміни розрахунків

3.1. Обов’язок внесення орендної плати Орендарем виникає з часу укладення договору оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

3.2. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом площею _______ кв.м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ ______ грн.

3.3. Ставка плати за користування Об’єктом та розміри орендованої площі встановлюються сторонами при укладенні цього Договору і не можуть бути нижчими від розрахункових ставок та розмірів площі, визначених у пункті 3.2 цього Договору. Розрахункові ставки орендної плати щорічно на кожен наступний рік визначаються шляхом коригування розміру розрахункової ставки попереднього року на рівень інфляції за цей рік.

У разі зміни розрахункових ставок та розмірів орендованої площі, внесення плати Орендарем здійснюється у розмірі нових ставок з дати набрання ними чинності і Орендар зобов’язаний не пізніше 3-х днів з цієї дати підписати з Орендодавцем зміни до цього Договору. Відсутність або не підписання змін Орендарем не звільняє його від внесення плати у розмірі і за ставками згідно з цим пунктом, у тому числі за зміненими, як це встановлено цим абзацом.

Конкретні розміри орендованої площі встановлюються при видачі (перереєстрації) дозволу на розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення відповідно до пункту 2 Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення” на підставі представленої і погодженої у встановленому порядку проектної документації.

3.4. Орендна плата для літніх майданчиків встановлюється на сезонний період з 1 квітня до 1 листопада поточного року.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі протермінування платежів, передбачених у пункті 3.2 цього Договору Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування згідно з діючим на цей період законодавством, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку України.

4.2. При невідповідності встановленого об’єкта соціально-культурного, торговельного та іншого призначення погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення.

4.3. Ризик випадкового пошкодження або знищення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення або його частини несе Орендар.

4.4. За невиконання вимог підпунктів 2.2.3, 2.2.6 Орендар несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Рекламації та спори

5.1. Будь-які суперечки, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

5.2. Якщо суперечки та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів, сторони мають право звернутися до господарського суду.

6. Прикінцеві положення

6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

6.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.

6.3. Договір припиняється після закінчення терміну його дії, або розривається достроково за згодою сторін.

6.4. У разі постійного порушення однією зі сторін умов договору інша сторона має право звернутися до господарського суду з метою розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.5. Несплата оренди протягом шести місяців з дня закінчення терміну платежу є підставою для дострокового розірвання цього Договору на вимогу Орендодавця.

6.6. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Орендодавця другий – у Орендаря.

6.7. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору є не чинними.

6.8. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

6.9. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового договору.

7. Термін дії Договору

Термін дії договору встановлюється: з________________до _____________

8. Додатки до цього Договору

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

9. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Орендодавець

Назва:______________________________

Адреса:_____________________________

Р/р_________________________________

МФО_________________________

ЄДРПОУ_________________________

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ_________________

Ідентифікаційний код №_______________

Система оподаткування ______________

Телефон: _____________________

Підпис: _______________________

М.П

Орендар

Назва: ____________________________

Адреса:____________________________

Р/р________________________________

МФО________________________ ЄДРПОУ________________________

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ________________

Ідентифікаційний код №_____________

Система оподаткування _____________

Телефон: ____________________

Підпис: ______________________

М.П.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 196 переглядів