Договір на проведення практики студентів ВНЗ

ДОГОВІР №_______

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто Броди                                                                          15 квітня 2011 р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку,_________________________

(назва навчального закладу)

(надалі навчальний заклад), в особі _____________________________________

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі___________________________________________________

(статут або доручення)

і, з іншого боку,______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі – база практики), в особі ________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

___________________________________________________діючого на підставі

____________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1 База практики зобов’язується:

1.1 Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№№№ Номер і назва спеціальності ККурс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець

1.2 Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3 Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4 Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5 Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6 Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7 Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови____________________________________________

____________________________________________________________________

2 Навчальний заклад зобов’язується:

2.1 За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3 Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4 Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів за погодженням з базою практики згідно з кошторисом-калькуляцією ________ грн.

3 Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1 Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації та проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2 Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3 Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4 Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5 Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу___________________________________________

____________________________________________________________________

Бази практики_________________________________________________

Додаток: кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів.

Підписи та печатки:

Від навчального закладу:                               Від бази практики:

_____________________                                ____________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                              (посада, прізвище та ініціали)

„____”________________2011 р.         „____”______________2011р.

КОШТОРИС-КАЛЬКУЛЯЦІЯ

витрат на проведення практики студентів

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

на ___________________________________________________________

(назва бази практики)

№№№п/п Види витрат Сума (грн.)
Оплата праці безпосереднього керівника практики із розрахунку 0,5 годин на одного студента за тиждень практики за ставками погодинної оплати.

_________чол. практикантів __________ курсу протягом

________________тижнів____________________________

_________ чол. практикантів ___________курсу протягом

________________тижнів___________________________

_________чол. практикантів ___________курсу протягом

________________тижнів___________________________

Примітка: Розміри оплати уточнюються по закінченні практики у відповідності до кількості практикантів і продовження керівництва

_______

 

_______

2 Витрати на організацію, проведення і підведення підсумків практики: укладання договору, інструктажі, підбір місць практики, прийняття заліків, складання характеристик та інші організаційні витрати___________

_________________________________________________________

(позначте)

_______
3 Матеріальне забезпечення практики:

– використання ЕОМ_______________________________

– копіювальні роботи______________________________

– придбання матеріалів_____________________________

– придбання канцприладдя__________________________

– експлуатація обладнання__________________________

– інші види витрат_________________________________

(позначте)

_______

_______

_______

_______

_______

_______

Оплата консультацій, екскурсій, лекцій та інших одноразових витрат _______________________________

(позначте)

_______
Інші види ________________________________________

________________________________________________

(позначте)

Підписи та печатки:

Від навчального закладу:                               Від бази практики:

_____________________                                ____________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                              (посада, прізвище та ініціали)

 

„____”________________20__р.         „____”______________20_р.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 719 переглядів