Договір поруки

Договір поруки №___

м.Львів                                                       “11” листопада 2010 р.

Сторони:

Поручитель: фізична особа _____________, що діє на підставі Цивільного кодексу України, та

Позикодавець: ТОВ „Рябий пес”, в особі директора  ____________, що діє на підставі Статуту з другої сторони,  уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Позикодавцем за виконання всіх  зобов’язань ТОВ „Коні” (далі Позичальника), що виникли з Договору позики № 12  від  11.11.2010 р. (далі Основний Договір), який був укладений між Позикодавцем  та  Позичальником.

2. Зобов’язання, що забезпечується порукою.

2.1. У відповідності до п. 1.1. Основного Договору предметом Основного Договору є  надання Позикодавцем Позичальнику грошових коштів в позику, в сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) (далі – позика), та зобов’язання Позичальника погасити Позикодавцеві дану позику.

2.2. Строк виконання зобов’язання за Основним Договором складає  дванадцять робочих днів з моменту отримання позики.

3. Обсяг відповідальності Поручителя.

3.1. Поручитель та  Позичальник несуть солідарну відповідальність перед  Позикодавцем за  належне виконання  Позичальником забезпеченого зобов’язання. Але в будь-якому випадку  розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати розміру забезпеченого  зобов’язання, зазначеного в п. 4 цього Договору.

3.2. Поручитель цією порукою забезпечує виконання зобов’язання за Основним  Договором в повному обсязі.

4. Розмір поруки.

4.1. Поручитель відповідає перед  Позикодавцем за виконання зобов’язання  Позичальником,  згідно Основного Договору у сумі, що дорівнює 20000,00 (двадцять тисяч) грн., а також за  відшкодування  Позикодавцю збитків та сплату неустойки.

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Обов’язки Поручителя:

5.1.1. При порушенні  Позичальником зобов’язання перед  Позикодавцем за Основним  Договором, виконати за  Позичальника зобов’язання у 30- денний строк з дня  отримання вимоги від  Позикодавця.

5.1.2. У разі одержання вимоги  Позикодавця повідомити про це  Позичальника.

5.2. Обов’язки  Позикодавця:

5.2.1. Після виконання Поручителем зобов’язання забезпеченого порукою, передати  йому документи, які підтверджують зобов’язання  Позичальника та підписати з  Поручителем договір про відступлення права вимоги до  Позичальника на користь  Поручителя у 30-денний строк.

5.3. Права Поручителя:

5.3.1. Після виконання зобов’язання  Позичальника за Основним Договором до  Поручителя, який виконав таке зобов’язання, переходять усі права  Позикодавця за  Основним Договором.

5.3.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного  Договору були внесені зміни без письмової згоди на це Поручителя.

5.4. Права  Позикодавця:

5.4.1. У разі невиконання  Позичальником своїх зобов’язань за Основним Договором, має  право у 2-х денний строк звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких  зобов’язань.

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть  відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням  зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з  порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим  Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо  вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання  зобов’язання.

6.3. За порушення строків зазначених в п. 5.1.1 та 5.2.1 винна Сторона сплачує  іншій Стороні пеню в розмірі 0,001% від розміру  поруки за кожний день прострочення.

6.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне  виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи  неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних  обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана  не пізніше десяти календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у  письмовій формі іншу Сторону.

7. Строк дії Договору та інші умови.

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  моменту припинення дії Основного Договору, окрім випадків визначених в ст. 559  Цивільного Кодексу України.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з  обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між  Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується  в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,  визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для  кожної із сторін.

7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами  чинного законодавства України.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,  листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше  стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 358 переглядів