Договір про надання послуг для збільшення обсягів реалізації товару

 

м. Львів                                 “01” лютого 2017 р.

 

ВИРОБНИК: ____________________________ в особі ___________________________________ , який діє на підставі ________, з однієї сторони, та

ПІДПРИЄМСТВО:  ____________________________ в особі ___________________________________ , який діє на підставі ________, з другої сторони, разом – Сторони,

уклали цей Договір  (надалі за текстом – “Договір”) про наступне:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.В цьому Договорі наступні терміни і вирази будуть мати таке значення:

1.1.1.  Торгова мережа – мережа закладів ресторанного господарства що працюють під торговими марками «Піца Челентано» та «Картопляна Хата».

1.1.2.  Товар – продукція, перелік якої зазначено у Додатку №1 до Договору.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Підприємство зобов’язується надати Виробнику послуги спрямовані на збільшення обсягів реалізації товару в Торговій мережі, а Виробник зобов’язаний прийняти належним чином надані послуги та оплатити їх.

2.2.Згідно умов цього Договору Підприємство зобов’язується надати Виробнику наступні послуги:

Назва послуги Вартість послуг

 

1.  Послуги з передпродажної підготовки товарів у Торговій мережі _______ грн. в т.ч. ПДВ за кожну позицію товару в кожному ресторані, але не менше ______ грн. в т.ч. ПДВ.

 

2.  Послуги що сприяють можливості збільшення обсягів закупівлі товарів у Виробника, а саме комплекс послуг, спрямованих на залучення уваги споживачів до товару, формування і підтримання попиту на товар у кінцевого споживача,  збільшення обсягів його реалізації, забезпечення представленості товару у торговій мережі, крім тих послуг, які надаються на основі інших діючих договорів, підписаних між Сторонами. ___% від вартості товару, поставленого Виробником або його  дистриб’юторами за звітний період, за окремими договорами поставки.

 

3.  Послуги з вивчення попиту споживачів стосовно товарів Виробника та на введення нових позицій товару та, або нових торговельних марок у торговій мережі. 1. за торгову марку           ____ грн. в т.ч. ПДВ.

2. за позицію                     ____ грн. в т.ч. ПДВ.

3. за кожен регіон             ____ грн. в т.ч. ПДВ.

 

3.ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Підприємство зобов’язується забезпечити:

а)    розміщення Продукції Виробника в Торговій мережі протягом терміну дії Договору;

б)    передпродажну підготовку товару в залах Торгової мережі;

в)    надання Виробнику маркетингових послуг;

г)    надання Виробнику послуг мерчандайзингу;

д)    можливості для збільшення закупівлі продукції Виробника;

е)    вивчення  попиту споживачів на введення нових позицій товару та/ або нових торговельних марок у торгову мережу;

ж)   вивчення попиту споживачів стосовно товарів  Виробника.

3.2.До 10 числа місяця наступного за відповідним періодом надання послуг Підприємство зобов’язане надати Виробнику Акт приймання-передачі наданих послуг. Виробник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання підписати вказаний Акт та повернути один примірник акту Підприємству, або висловити свої вмотивовані письмові зауваження до якості послуг що були надані. У випадку ненадання зауважень протягом вказаного терміну послуги вважаються такими, що були надані належним чином. Акт приймання-передачі наданих послуг, стосовно послуг перелічених у п.п.2 п.2.2. цього Договору датується наступним днем після закінчення періоду, у якому надаються вказані послуги, а у випадку останнього періоду календарного року, останнім днем цього року.

3.3.Підприємство має право:

  • Отримувати від Виробника необхідну інформацію щодо товарів, стосовно яких будуть надаватися послуги відповідно до цього Договору.
  • Отримати за надані послуги оплату в розмірі і в строки, передбачені цим Договором.

4.ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Оплата наданих послуг здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємства.

4.2.Термін, протягом якого Виробник зобов’язаний оплатити надані послуги, складає 5 (п’ять) календарних днів з дня підписання (погодження) Виробником Актів приймання-передачі.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2.За протермінування виконання грошових зобов’язань Виробник сплачує Підприємству пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє протягом строку нарахування пені, від суми боргу, за кожний протермінований день. Крім пені Виробник сплачує Підприємству 10 % річних за користування чужими грошовими коштами відповідно до ст. 536 Цивільного кодексу України.

6.ІНШІ УМОВИ

6.1.Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної з сторін, набуває чинності з моменту його підписання, та діє до “__”____ 20__ р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2.Одностороннє розірвання цього Договору не допускається.

 7.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ  І  ПІДПИСИ  СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 066 переглядів