Посадова інструкція начальника складу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № __

Начальника складу

Мета посади: Забезпечення організації і своєчасності  виконання робіт по прийому, збереженню і відпустці товарно-матеріальних цінностей.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Начальник складу відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Начальник складу приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду начальника складу призначається особа, що має середньо – професійну, повну чи неповну вищу освіту і стаж роботи на посаді начальника складу не менш 3 років.

1.4.  Начальник складу підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  Начальник складу входить в склад пункту продажу товару і здійснює керівництво складом.

1.6.  На час відсутності начальника складу його обов’язки виконує старший комірник, або особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй  роботі начальник складу  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій начальник складу зобов’язаний:

2.1.  Організовувати і здійснювати вантажно – розвантажувальні роботи з мінімальними витратами часу, дотримуючись правил техніки безпеки.

2.2.  Здійснювати контроль прийому  товару на склад по якості і кількості,  з оформленням відповідних документів.

2.3.  Забезпечувати збереження складованих товарно – матеріальних цінностей.

2.4.  Керувати роботою по раціональному розміщенню товару на складі.

2.5.  Контролювати добір і видачі товарів замовникові  по видаткових накладних.

2.6.  Визначати якість товару і відповідність типу обліковим даним.

2.7.  Контролювати ведення обліку складських операцій, установленої звітності.

2.8.  Проводити щоденний контроль відповідності фактичної наявності товару на складі обліковим даним (інвентаризація).

2.9.  Організовувати і контролювати роботу комірників.

2.10.  Забезпечувати належні умови збереження і транспортування товару, що виключають його  ушкодження, а також втрату своїх споживчих властивостей і товарного вигляду.

2.11.  Спільно з фахівцями (з продажу) приймати рішення по можливості обміну товару.

2.12.   Контролювати дотримання працівниками складу правил техніки безпеки, трудової дисципліни, пожежної безпеки.

2.13.  Контролювати підтримку порядку в складських приміщеннях і на прилеглих територіях.

2.14.  Приймати і здавати складські приміщення під охорону.

2.15.  Брати участь у проведенні ремонтно-будівельних і інших робіт, пов’язаних з удосконаленням і реконструкцією устаткування складських приміщень.

2.16.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.17.  Доповідати безпосередньому керівникові про всі порушення, чи інших діях зроблених підлеглими чи іншими особами, що можуть викликати невиконання планових завдань, збій нормального функціонування підприємства.

2.18.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.19.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.20.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.21.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.22.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.23.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.24.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Начальник складу має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.9.  Давати пропозиції безпосередньому керівникові про заохочення або накладення стягнень на окремих працівників складу.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Начальник складу повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Стандарти і технічні умови на збереження товарно-матеріальних цінностей.

4.5.  Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

4.6.  Правила і порядок збереження і складування товарно-матеріальних цінностей, положення  й інструкції з їхнього обліку.

4.7.  Порядок розрахунків за зроблені послуги і виконані роботи.

4.8.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку.

4.10.  Етику ділового спілкування.

4.11.  Правила оформлення документації.

4.12.  Основи економіки, організації праці і управління персоналом.

4.13.  Основи трудового законодавства.

4.14.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.15.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.16.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник складу несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Ефективно працююча система складського господарства (відповідно до посадової інструкції).

6.2.      Безперебійне функціонування складу.

6.3.      Своєчасне розвантаження, завантаження, відправлення товару, відсутність простоїв транспорту.

6.4.      Позитивний результат інвентаризації.

6.5.      Відсутність скарг із боку клієнтів

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  начальник складу взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
17 227 переглядів