Поради по взаємодії з органами державного пожежного нагляду

Конфліктні ситуації між власниками об’єктів та орнагами державного пожежного нагляду найбільш часто виникають через недостатню проінформованість суб’єктів підприємницької діяльності по вимогам пожежної безпеки, відсутність можливості чи бажання їх фінансувати, пред’явлення необґрунтованих вимог, перевищення службових повноважень, недостатньої оптимізації та систематизації самих вимог пожежної безпеки.

Власники підприємств, установ і організацій, а також орендарі, відповідно до вимог чинного законодавства зобов’язані:

 • розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід в практику протипожежного захисту
 • відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням
 • забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду
 • організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення
 • у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду
 • утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням
 • подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляється
 • здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики
 • своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території
 • проводити службове розслідування випадків пожеж

Пожежна охорона створена з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах.

У підрозділах державної пожежної охорони організується цілодобове несення служби. Для виклику державної пожежної охорони в автоматичній телефонній мережі встановлено єдиний номер – 01. Підрозділи державної пожежної охорони виїжджають для гасіння пожеж на всі об’єкти незалежно від форм власності, за винятком підземних споруд (крім діючих станцій метрополітену).

Основною формою роботи державного пожежного нагляду є проведення пожежно-технічних обстежень і перевірок які провадяться з метою здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо).

Обстеженням та перевіркам підлягають суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Об’єкти незалежно від організаційних форм власності відповідно до рівня пожежної небезпеки поділяються на об’єкти I-ї та ІІ-Ї групи.

До об’єктів I-ї групи належать промислові та складські об’єкти категорії “А” і “Б” за вибухопожежною небезпекою, об’єкти з масовим перебуванням людей, житлові будинки підвищеної поверховості та інші об’єкти, що визначені Переліком об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки. Пожежно-технічне обстеження цих об’єктів проводиться щорічно.

До об’єктів ІІ-ї групи належать усі державні, відомчі та кооперативні житлові будинки до 9-ти поверхів включно, дачні, садівницькі, гаражні кооперативи, невеликі селянські (фермерські) господарства, де не використовуються наймані працівники, та інші дрібні об’єкти, які не увійшли в І групу.

Пожежно-технічні обстеження цих об’єктів проводяться один раз на З роки закріпленими за ними державними інспекторами.

З метою контролю за виконанням рішень (приписів, постанов) уповноважених осіб органів державного пожежного нагляду, а також з урахуванням сезонності, особливостей об’єктів, обстановки з пожежами, вибіркової перевірки працездатності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж можуть проводитися контрольні (цільові) перевірки.

На об’єктах із цілодобовим перебуванням людей проводяться нічні перевірки з періодичністю, встановленою територіальним або місцевим органом держпожнагляду.

Позапланові перевірки, в тому числі контрольні (цільові), дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки не проводяться, якщо суб’єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

Пожежно-технічні обстеження та перевірки об’єктів проводяться за участю керівників (власників) підприємств, установ, організацій або виділених ними представників, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його проведення.

Під час перевірок та обстежень перевіряється протипожежний стан об’єкта та ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів.

За всіма невиконаними зауваженнями припису працівник держпожнагляду повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством.

При пожежно-технічному обстеженні огляду підлягають територія об’єкта, будинки, споруди та установки, в тому числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва і реконструкції, стан під’їздних шляхів. забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації. засобів зв’язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання тощо.

За наслідками пожежно-технічних обстежень керівникам та власникам підприємств, установ, організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки.

Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів

Припис має два розділи. У перший розділ включаються невиконані заходи з попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а в другий – нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.

Припис складається не менше як у 2 примірниках: 1-ий – не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівнику об’єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника шодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю.

Припис держпожнагляду підписують державні інспектори, які проводили обстеження.

Протипожежні вимоги до орендних будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонам згідно зі статтею 5 Закону України “Про пожежну безпеку” і договором оренди.

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена на протязі 10-ти днів. У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки, вищий за статусом орган (посадова особа) держпожнагляду перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає відповідне рішення.

Постанова про застосування запобіжних заходів може бути оскаржена у вищому органі або посадовій особі держпожнагляду протягом 5 робочих днів з дня її вручення. Подання скарги виконання постанови не припиняє.

Постанову може своїм рішенням змінити або відмінити особа, яка винесла її, або вища посадова особа органу держпожнагляду.

В процесі проведення пожежно-технічних обстежень, перевірок діючих підприємств та об’єктів, що будуються, як правило, виявляються порушення існуючих вимог пожежної безпеки. Спираючись на практику, що склалася, інспектор в приписі державного пожежного нагляду вказує не самі порушення, а заходи, спрямовані на їхнє усунення. В ряді випадків, коли керівництво об’єкта самостійно не взмозі розробити відповідні заходи, такий підхід себе виправдовує, але можуть виникати і інші ситуації. Розглянемо такий приклад: під час пожежно-технічного обстеження інспектор виявив, що в приміщенні малярної дільниці цеху, яке віднесено до категорії “А” за вибухопожежною небезпекою, працює 6 осіб, при цьому це приміщення має тільки один вихід, що є порушенням п. 4.3.1 Правил пожежної безпеки в Україні та п. 2.26 СНиП 2.09.02-85* “Производственные здания”. За таких обставин інспектор готує Постанову щодо припинення роботи малярної дільниці, а в приписі зазначає, що з приміщення необхідно улаштувати другий евакуаційний вихід у встановлений строк.

Між тим є інші варіанти усунення виявленого порушення. По-перше, адміністрація може знизити кількість працюючих до 5 осіб і тоді приміщення з одним виходом буде відповідати вимогам пожежної безпеки. По-друге, змінити категорію приміщення з “А” на “В” замінивши вибухопожежонебезпечні лаки і фарби на більш безпечні, крім того за допомогою додаткової вентиляції збільшити кратність повітрообміну, зменшити (за рахунок кількості) можливу площу розливу легкозаймистих рідин тощо. При зниженні категорії суттєво пом’ягшуються протипожежні вимоги, у тому числі і до евакуації ( достатньо одного виходу з приміщення). Критерієм вибору варіанту рішення в цьому випадку буде економічність та ефективність. Таких прикладів багато.

В кожному випадку, коли порушення вимог пожежної безпеки, пов’язане з кількістю працюючих, площею, відстанями, величиною тиску тощо, може бути декілька варіантів його усунення.

Тому керівник (власник) в процесі ознайомлення з виявленими інспектором державного пожежного нагляду порушеннями повинен з’ясувати:

 • суть кожного порушення;
 • вимоги якого конкретно нормативного акту з питань пожежної безпеки порушені, чи цей акт діє в даний час і чи він розповсюджується на об’єкт, що перевіряється;
 • чи впливає виявлене порушення на безпеку евакуації людей у випадку пожежі;
 • чи утворює виявлене порушення склад адміністративного правопорушення;
 • які заходи можуть усунути порушення;
 • реальні строки усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки.

З’ясувавши зазначені питання і зробивши відповідний аналіз керівник (власник) може:

 • виявити порушення, які необхідно усунути в першу чергу;
 • вибрати найбільш раціональний варіант усунення порушень;
 • аргументовано відхилити (оскаржити) вимоги, які є безпідставними.

Після отримання припису державного пожежного нагляду бажаного розглянути його на нараді і наказом призначити осіб, відповідальних за виконання кожного пункту припису.

Приступаючи до виконання приписів державного пожежного нагляду, підприємства, установи та організації шукають відповідного підрядника, який би міг виконати необхідні протипожежні роботи та послуги.

 

використано матеріал http.//fir e help.org.ua
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
3 365 переглядів