Відмінність валового доходу від прибутку

Чи є відмінність в поняттях «валовий доход» та «прибуток»?

Перед усім просимо зважити, що до уваги слід брати саме нормативно-правові акти, що прийняті (затверджені) уповноваженими на це державними органами, та те, що інша інформація яка міститься у вільному доступі в мережі Інтернет (наприклад на ресурсі «Вікіпедія») може не мати ознак правдивої, достовірної та обов’язкової до застосування, а бути лише думкою окремих не уповноважених осіб.

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

 Відповідно до ст. 142 Господарського кодексу України: Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

Податковий кодекс також чітко розділяє поняття «дохід» та «прибуток». Так, п. 134.1.1. визначає, що прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови:

Доход – Гроші або матеріальні цінності, одержувані в результаті якої-небудь діяльності.

Прибуток – Сума, яка складає різницю між доходом і витратами.

Отже, як ми бачимо із вищенаведеного, валовий дохід – це дохід, який господарюючий суб’єкт отримує від своєї діяльності: продажу товару чи надання послуг споживачам, а прибуток – це різниця між доходом і витратами які підприємство понесло, щоб отримати дохід.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
7 608 переглядів