Поняття та значення свободи вираження поглядів

Свобода вираження поглядів являє собою основоположну цінність кожної людини та фундаментальну умову існування демократичного суспільства. Значущість цієї правової категорії полягає у тому, що саме завдяки їй існує толерантне суспільство пронизане ідейним плюралізмом. Свобода вираження поглядів покликана забезпечувати самобутність, унікальність та індивідуальність кожної людини; сприяти взаємодії членів суспільства та гарантувати їхню соціальну активність.

Свобода вираження поглядів впливає на утворення різноманітних думок, відстоювання власних поглядів, а також їх висловлювання вербальними і невербальними способами. Як наслідок — завжди існує обмін інформації, через яку людство постійно прогресує, вдосконалюється та еволюціонує.

Свобода вираження поглядів у філософському розумінні — це можливість суб’єкта вийти за межі чуттєвого пізнання й відкрити для себе оточуючий світ, засвоїти його відбитий образ тією мірою, якою це необхідно для практичного з’ясування й перетворення дійсності на відповідність інтересам і потребам людей.

Деякі вчені вважають, що свобода вираження поглядів являє собою сукупність інших прав людини і громадянина, а саме права шукати, отримувати і поширювати ті або інші думки, оцінки, міркування відомості, адже кожна людина є структурною одиницею суспільства, внаслідок чого вона обмінюється своїми думками, повідомленнями з іншими членами соціуму через засоби масової інформації. Побутує думка, що саме так реалізується право громадянина на свободу інформації та комунікації. Проте, таке судження досить суперечливе, оскільки людина може ділитися своїми судженнями не лише через засоби масової інформації, адже обмін інформацією відбувається і під час живого мовлення чи за допомогою невербальних засобів спілкування.

У ст. 34 Конституції України зазначається: “Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір”. З огляду на це, можна стверджувати, що зміст свободи вираження поглядів становить право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на вибір кожного громадянина.

Також варто зауважити, що визначення свободи вираження поглядів міститься у багатьох міжнародних актах. Зокрема, стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлює: “Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств”.

На основі вище наведеного можемо стверджувати, що свобода вираження поглядів — це вільне виявлення власних суджень та оцінок щодо певних подій, процесів, явищ та фактів дійсності, яке забезпечується як вербальними, так і невербальними способами та засобами.

Важливим є закріплення у законодавстві саме терміну “свободи вираження поглядів”, на противагу “свободі поглядів”, оскільки праву непідвладний внутрішній аспект свободи та її внутрішнє регламентування. Зокрема, свобода вираження поглядів може виражатися в усній чи письмовій формі, за допомогою аудіовізуальних та фото-відео засобів, також через живопис, архітектуру та музику.

Можливість вираження поглядів є продуктом мислення, який дає можливість пізнання, як навколишнього середовища, так і себе.

Значення свободи вираження поглядів полягає у тому, що вона сприяє взаємодії суспільства між собою, внаслідок чого відбувається спільне прийняття рішень, наближення людства до консенсусу. Адже завдяки даній свободі відображається уся сукупність поглядів людства, поширюється інформація, і відбираються найбільш вдалі судження, які слугують на користь усього суспільства. Дана свобода виступає природною рисою і водночас необхідністю людини, є втіленням індивідуальності кожного. Будучи пріоритетним правом кожного громадянина, вона носить узагальнюючий характер щодо інших прав і свобод. Свобода вираження поглядів захищає від ідеологічного контролю, ліквідує страх висловлювання власних думок з політичних питань. Також  вона  забезпечує індивідуальність, унікальність та самобутність кожної особи.

avtor: Solomia Vandyo

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 048 переглядів