Договір франчайзингу

ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)

м. Львів                                                                                 „___” _______________2011 р.

ТОВ „Рябий пес”, в особі директора ____________________, діючого на підставі Статуту, надалі – „Франчайзер”, з однієї сторони, та _________________________ , що діє на підставі ___________________________________-, надалі “Франчайзі”, з іншої сторони, а разом – „Сторони”, уклали даний договір (надалі “Договір”) про нижченаведене.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Торгова Марка (ТМ) – сукупність зареєстрованих Франчайзером в Державному департаменті інтелектуальної власності України прав на знаки для товарів та послуг, елементи фірмового стилю, уніформу, та інші об’єкти прав інтелектуальної власності Франчайзера, що використовуються у Франчайзинговій мережі „Рябий пес”.

Бізнес – підприємницька діяльність – виробництво  каркасних систем з пап’є-маше, яка являється результатом пошуків, зусиль, комерційного досвіду та ноу-хау Франчайзера під ТМ „Рябий пес”.

Послуги – спеціальні послуги, розроблені Франчайзером для використовування в Бізнесі.

Система – конфіденційна інформація, ноу-хау, а також асортиментна та технологічна політика, розроблена Франчайзером по управлінню та веденню Бізнесу, яка дозволяє вести і просувати цей Бізнес.

Франчайзингова мережа – мережа незалежних одне від одного підприємств, які працюють під ТМ „Рябий пес” з використанням ТМ та Системи Франчайзера.

Обладнання – основне технологічне обладнання, яке обов’язково використовується Франчайзі у Франчайзинговій мережі „Рябий пес” для ведення Бізнесу.

Уніформа – спеціально розроблена форма одягу для персоналу з торговим знаком „Рябий пес”, яка використовується для ведення Бізнесу у Франчайзинговій мережі.

Щомісячний валовий дохід – загальний дохід Франчайзі, отриманий за календарний місяць від ведення Бізнесу.

Приміщення – оформлені у відповідності до Фірмового стилю та згідно проектної документації приміщення та прилеглі території для ведення Бізнесу Франчайзі.

Дата відкриття – дата, з якої Франчайзі починає вести Бізнес в Приміщенні.

Час роботи – години роботи, під час яких Приміщення Франчайзі повинно бути відкритим для обслуговування клієнтів.

Початковий платіж – одноразова винагорода, яку сплачує Франчайзі Франчайзеру за право використання Франчайзі ТМ „Рябий пес”.

Роялті – щомісячна винагорода, яку сплачує Франчайзі за користування об’єктами прав інтелектуальної власності Франчайзера, за право ведення Бізнесу з використанням Системи та Торгової марки.

Документація – пакет документації, яка надається Франчайзером Франчайзі для ведення останнім Бізнесу.

Товарні запаси – кількість товарних запасів, які необхідні для ведення Бізнесу.

Невиключні права – права використання Франчайзі Торгової марки, Системи та ведення Бізнесу Франчайзера без можливості самостійної передачі цих прав іншим особам.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.        Згідно з Договором Франчайзер погоджується на вступ Франчайзі до Франчайзингової мережі „Рябий пес” по веденню Бізнесу Франчайзера. Такий вступ зобов’язує Франчайзі використовувати на умовах Не виключного права Систему, Торгову назву, Товарний знак Франчайзера.

2.2.        Франчайзер на строк дії Договору надає Франчайзі право:

2.2.1.  вести Бізнес Франчайзера;

2.2.2.  використовувати ТМ „Рябий пес”;

2.2.3.  використовувати Систему Франчайзера;

2.2.4.  використовувати Фірмовий стиль ТМ Франчайзера;

2.2.5.  використовувати Документацію та інші матеріали, що надаватимуться Франчайзером.

2.3.       Франчайзі за даним договором здійснює свою діяльність виключно на території м. _________.

 

ПЛАТЕЖІ

3.1.       Франчайзі сплачує Франчайзеру Вступний платіж у розмірі 6000,00 грн. (шість тисяч гривень), у вигляді щомісячних рівних платежів – по 100,00 грн. (сто гривень) протягом усього часу дії даного договору (60 місяців).

3.2.       Оплата даних платежів здійснюється Франчайзі до останнього числа кожного звітного місяця.

3.3.       Щомісяця, (не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту підписання Акту виконаних робіт за попередній місяць) починаючи з Дати відкриття, Франчайзі сплачує Франчайзеру роялті в розмірі 8 % від суми доходу за попередній місяць, але не менше 1000,00 грн. (однієї тисячі гривень). Франчайзер має право утримувати суму нарахованого роялті від суми належних до перерахунку суми доходу.

3.4.       У випадку непроплати частини вступного платежу, або роялті в зазначений строк, Франчайзі сплачує на користь Франчайзера штраф у розмірі 50 % від суми такого платежу.

3.5.       При перерахуванні грошових коштів після прострочення Франчайзер із отриманих коштів зараховує спочатку штраф, а потім належний платіж.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФРАНЧАЙЗЕРА ДО ДАТИ ВІДКРИТТЯ ПРИМІЩЕННЯ

4.1.       Затвердити Франчайзі бізнес-план.

4.2.       Надати Франчайзі консультації по вибору Приміщення.

4.3.       Затвердити для Франчайзі ескіз внутрішнього планування Приміщення, дизайнерський проект та проект декорування Приміщення, якщо він відповідає вимогам  Франчайзингової мережі

4.4.       Затвердити Франчайзі проект зовнішнього оформлення Приміщення.

4.5.       Надати необхідні консультації, пов’язані з ремонтом та облаштуванням Приміщення.

4.6.       Надати рекомендації щодо підбору персоналу, узгодити призначення фахівців на посади керівників підрозділів.

4.7.       Провести базове навчання персоналу згідно зі Розділу 6 Договору.

4.8.       Надавати Франчайзі Документацію.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФРАНЧАЙЗІ ДО ДАТИ ВІДКРИТТЯ ПРИМІЩЕННЯ

5.1.       Провести за власний рахунок ремонт та оформлення інтер’єру (декорування) Приміщення,  згідно з проектом, розробленим разом з Франчайзером, відповідно до стандартів Франчайзингової мережі.

5.2.       Узгодити з Франчайзером внутрішнє планування та зовнішній вигляд Приміщення.

5.3.       Затвердити за власний рахунок в необхідних державних інстанціях всю потрібну для відкриття та функціонування Приміщення документацію.

5.4.       Закупити за власний рахунок, підготувати до роботи, встановити і при необхідності зареєструвати необхідне комп’ютерне та контрольно-касове обладнання.

5.5.       Користуватися електронною скринькою, наданою Франчайзером, що зареєстрована на домені Франчайзера.

5.6.       Виготовити за власний рахунок інформаційні вивіски та рекламні матеріали за макетами Франчайзера.

5.7.       Закупити вказане Франчайзером Обладнання.

5.8.       Укласти Договір-доручення з Франчайзером.

5.9.       Укласти Договір про збереження комерційної таємниці.

5.10.   Укласти Договір про ексклюзивність надання послуг на фінансовому ринку.

5.11.   Здійснювати роботу на фінансовому ринку лише на умовах ексклюзивності.

5.12.   Розпочати ведення Бізнесу в Приміщенні не пізніше ніж через 1 місяць з дати підписання Договору. Після підписання Договору у зв’язку з непередбаченими обставинами та за взаємною згодою сторін цей строк може бути змінений, про що Сторони повинні скласти додатковий договір.

 

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

6.1.       Для успішного ведення Бізнесу Франчайзі Франчайзер зобов’язується провести базове, персоналу особливостям і принципам функціонування Системи і способам адміністрування і ведення Бізнесу.

6.2.       Персонал Франчайзі повинен пройти базове навчання  до Дати відкриття Приміщення.

6.3.       Франчайзер має право вимагати, щоб персонал Франчайзі пройшов повторні навчальні курси протягом дії Договору.

6.4.       Місце проведення, термін навчання та стажування персоналу Франчайзі визначає Франчайзер.

6.5.       Витрати, пов’язані з проведенням навчання персоналу Франчайзі оплачує Франчайзі. До таких витрат відносяться: проїзд до місця проведення навчальних курсів, проживання та харчування персоналу Франчайзі.

6.6.       Дати і строки приїзду спеціалістів Франчайзера для допомоги у відкритті Приміщення обумовлюються Сторонами додатково. Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням спеціалістів, оплачує Франчайзі.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ФРАНЧАЙЗЕРА

7.1.       У випадку належного виконання Франчайзі умов Договору Франчайзер протягом дії Договору зобов’язаний:

7.1.1. надати в користування Франчайзі ТМ;

7.1.2. надати в користування Франчайзі інші об’єкти прав інтелектуальної власності, які розроблені та запатентовані Франчайзером і використовуються у Бізнесі;

7.1.3. надавати Франчайзі консультації по всіх аспектах ведення ним Бізнесу та функціонування Системи;

7.1.4. своєчасно надавати персоналу Франчайзі консультації з функціонування Системи;

7.1.5. на прохання Франчайзі провести додаткове навчання персоналу Франчайзі, при цьому Франчайзі зобов’язується компенсувати витрати на проїзд, проживання та харчування свого персоналу;

7.1.6. на прохання Франчайзі відряджати своїх спеціалістів для проведення додаткового навчання персоналу Франчайзі або налагодження ведення Бізнесу після Дати відкриття, при цьому Франчайзі зобов’язується компенсувати витрати на проїзд, проживання та харчування спеціалістів Франчайзера

7.2.       Протягом дії Договору Франчайзер має право:

7.2.1. перевіряти виконання Франчайзі стандартів Системи; перевіряти Приміщення на предмет виконання Франчайзі вимог Франчайзера щодо оформлення Приміщення, утримання його в належному стані та відповідності Приміщення стандартам Франчайзингової мережі;

7.2.2. контролювати відповідність стандартам якості Бізнесу послуг, які надаються в Приміщенні та якість обслуговування клієнтів, при цьому уповноважена особа Франчайзера має право контактувати з персоналом та клієнтами Франчайзі, не повідомляючи про свій статус;

7.2.3. надавати в користування Франчайзі додаткові розроблені та запатентовані об’єкти прав інтелектуальної власності Франчайзера. В цьому випадку Сторони зобов’язані підписати ліцензійні договори, які будуть додані до Договору;

7.2.4. організовувати і проводити конференції, в яких братимуть участь керівники Франчайзингової мережі

7.2.5. розірвати в односторонньому порядку Договір згідно Розділу 10 Договору.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ФРАНЧАЙЗІ

8.1.       Протягом дії Договору Франчайзі зобов’язаний виконувати всі його умови.

8.2.       Франчайзі може використовувати всі заявлені в пункті 2.2 Договору права.

8.3.       Стосовно об’єктів прав інтелектуальної власності Франчайзера Франчайзі зобов’язаний:

8.3.1. під час підписання Договору підписати всі прикладені до нього Додатки, а також інші договори, що мають безпосередній зв’язок з Договором і стосуються використання об’єктів прав інтелектуальної власності Франчайзера в Бізнесі;

8.3.2. використовувати об’єкти прав інтелектуальної власності Франчайзера тільки в Приміщеннях на території вказаній в п.2.3. даного договору.

8.3.3. використовувати в Приміщенні тільки об’єкти прав інтелектуальної власності Франчайзера, передані безпосередньо Франчайзером;

8.3.4. в Приміщенні здійснювати діяльність пов’язану лише передбачену даним Договором;

8.3.5. при веденні Бізнесу використовувати Торгові знаки та Систему Франчайзера способами, визначеними в Договорі;

8.3.6. інформувати Франчайзера про всі відомі йому випадки порушення прав власника Франчайзера на його об’єкти прав інтелектуальної власності.

8.4.       Стосовно Приміщення Франчайзі зобов’язаний:

8.4.1. підтримувати Приміщення, включаючи фасад та інтер’єр, протягом дії Договору у відповідності до стандартів Франчайзера, пред’явленим до такого Приміщення;

8.4.2. підтримувати належний стан та чистоту в Приміщенні, дотримуватись норм відповідних інстанцій та стандартів;

8.4.3. вносити відповідне покращення в Приміщення та обладнання у відповідності з вказівками Франчайзера;

8.4.4. дозволити уповноваженому представнику Франчайзера здійснювати контроль за використанням об’єктів прав інтелектуальної власності Франчайзера, а також проводити огляд Приміщення на предмет дотримання стандартів Франчайзера;

8.4.5. не змінювати інтер’єр та екстер’єр Приміщення без згоди Франчайзера;

8.4.6. тримати Приміщення відкритим для клієнтів на весь Час роботи, тобто з 09:00 до 18:00. з понеділка по п’ятницю. Зміни Часу роботи погоджуються з Франчайзером;

8.4.7. використовувати в Приміщенні тільки Обладнання згідно зі стандартами Франчайзера;

8.4.8. не допускати діяльності інших суб’єктів підприємницької діяльності у Приміщенні без згоди Франчайзера.

8.5.       Стосовно конфіденційної інформації Франчайзі зобов’язаний:

8.5.1. затвердити та ввести в дію Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію (надану Франчайзером), ознайомити з даним положенням всіх співробітників та укласти з ними договори про нерозповсюдження комерційної таємниці;

8.5.2. зробити все можливе для збереження отриманої від Франчайзера інформації таким чином, щоб вона не стала відомою третім особам;

8.5.3. розкривати конфіденційну інформацію тільки такому персоналу, для якого вона призначена для виконання ним своїх обов’язків при веденні Бізнесу і в таких мінімальних межах, наскільки це необхідно для виконання персоналом своїх обов’язків при веденні Бізнесу;

8.6.       Стосовно персоналу Франчайзі зобов’язаний:

8.6.1. слідкувати за відповідністю персоналу об’єктивним кваліфікаційним критеріям, сформульованим Франчайзером для кожної категорії персоналу;

8.6.2. негайно повідомити Франчайзера, якщо Франчайзі вважає, що хтось з його персоналу потребує проходження додаткового навчання, і узгодити з Франчайзером умови та дату проведення такого навчання;

8.6.3. призначати на місце начальника підрозділу тільки таку людину, яка пройшла відповідне навчання у Франчайзера;

8.6.4. підписувати з персоналом та контрагентами лише договори затверджені Франчайзером;

8.6.5. слідкувати, щоб персонал був одягнений в чистий і відпрасований одяг ділового стилю.

8.7.       Стосовно бухгалтерських стандартів Франчайзі зобов’язаний вести бухгалтерський облік у повній відповідності до вимог законодавства України;

8.8.       Стосовно покращення та ведення Бізнесу Франчайзі зобов’язаний:

8.8.1. інформувати Франчайзера про всі можливі покращення Системи;

8.8.2. вносити розроблені Франчайзером зміни у Систему;

8.8.3. не вносити самовільно і без письмового погодження Франчайзера ніяких змін у Систему;

8.8.4. виконувати всі вимоги та дотримуватися рекомендацій Франчайзера.

8.9.       Також Франчайзі зобов’язаний:

8.9.1. здійснювати діяльність, обумовлену Договором, тільки в зазначеному в Договорі Приміщенні;

8.9.2. прикласти максимум зусиль для просування і розвитку Бізнесу та відкритті нових торгових точок (Приміщень) в своєму регіоні;

8.9.3. виконувати всі вимоги чинного законодавства України, що стосуються ведення Бізнесу чи необхідності одержання відповідних ліцензій чи дозволів;

8.9.4. забезпечити високу якість надання послуг відповідно до стандартів Франчайзера;

8.9.5. дозволяти і сприяти уповноваженій особі Франчайзера інспектувати Приміщення, якість обслуговування клієнтів, документацію Франчайзі;

8.9.6. вчасно і у відповідності до умов Договору виплачувати Франчайзеру всі платежі, що підлягають сплаті згідно з Договором;

8.9.7. у випадку виникнення проблем, пов’язаних з веденням Бізнесу, своєчасно надавати Франчайзеру необхідну інформацію, щоб останній міг надати своєчасну консультацію для вирішення цих проблем;

8.9.8. активно рекламувати Торгову марку, періодично проводити регіональні рекламні акції, погоджені з Франчайзером, розповсюджувати рекламні матеріали, надані Франчайзером, згідно рекомендацій Франчайзера. Проведення рекламних акцій без узгодження з Франчайзером, використання або розташування в Приміщенні не узгоджених з Франчайзером рекламних матеріалів вважається істотним порушенням Договору;

8.9.9. оформляти службовий автотранспорт з використанням Торгового знаку, макет оформлення погоджувати з Франчайзером;

8.9.10.       ні в якій формі не приймати участі у будь-якій діяльності, що може створити конкуренцію Франчайзинговій мережі або нанести їй будь-яких збитків (матеріальних, іміджевих тощо);

9. ПЕРЕУСТУПЛЕННЯ ПРАВ

9.1.       Приміщення, в якому використовується Система та об’єкти прав інтелектуальної власності Франчайзера можуть передаватися Франчайзі в оренду або суборенду суб’єктам підприємницької діяльності лише за умови згоди на це Франчайзера. В цьому випадку Франчайзі несе відповідальність за дотримання в Приміщенні стандартів Системи згідно з умовами Договору.

9.2.       Франчайзі не має права уступити або продати свої права та обов’язки згідно Договору будь якій особі без письмової згоди на це Франчайзера.

9.3.       Письмова згода Франчайзера на уступку або продаж Франчайзі своїх прав та обов’язків згідно Договору іншій особі (потенційному Франчайзі) можлива тільки в наступних випадках:

9.3.1. протягом дії Договору Франчайзі належним чином виконував свої обов’язки;

9.3.2. потенційний Франчайзі відповідає критеріям, що висуваються Франчайзером;

9.3.3. потенційний Франчайзі готовий підписати новий договір комерційної концесії (франчайзингу) та належним чином виконувати всі обов’язки, пов’язані з Договором.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1.   Франчайзер має право достроково припинити дію Договору, якщо:

10.1.1.  Франчайзі не виконує належним чином вимоги Договору;

10.1.2.  Франчайзі не дотримується стандартів Системи;

10.1.3.  Франчайзі не сплатив Франчайзеру належні платежі відповідно до Розділу 3 Договору і не зробив це протягом 10 днів з моменту одержання від Франчайзера відповідного нагадування;

10.1.4.  до Дати відкриття Приміщення Франчайзі допустив порушення стандартів Системи і відхилення від ремонтно-будівельних проектів, розроблених Франчайзером;

10.1.5.  своїми діями або бездіяльністю Франчайзі завдав шкоди репутації Франчайзингової мережі;

10.1.6.  Франчайзі не допускає представників Франчайзера для здійснення контролюючих функцій згідно Договору;

10.1.7.  Франчайзі продав чи переуступив свої корпоративні права та обов’язки згідно Договору третій особі без одержання на те письмової згоди Франчайзера;

10.1.8.  Франчайзі допустив розголошення конфіденційної інформації, переданої йому Франчайзером;

10.1.9.  протягом 10 календарних днів Франчайзі не надає Франчайзеру відповідної інформації згідно Договору;

10.1.10.   особи, які контролювали діяльність Франчайзі, неодноразово вказували на невідповідність наданих послуг стандартам Франчайзера та вимагали внесення відповідних коректив у роботу Франчайзі, проте Франчайзі не виправив зазначених недоліків;

10.1.11.   Франчайзі є неплатоспроможним чи проти нього розпочато процедуру банкрутства.

10.2.   Франчайзер повинен у письмовій формі повідомити Франчайзі про розрив Договору та вказати причину.

10.3.   У випадку дострокового або строкового припинення дії Договору, Франчайзі повинен протягом 10 робочих днів припинити експлуатацію Бізнесу, користування Системою, об’єктами прав інтелектуальної власності Франчайзера, зняти вивіски та рекламу, на яких використовується знак ТМ, припинити використання основного асортименту товарів. Протягом цього строку Франчайзі повинен привести Приміщення до такого стану, щоб споживач не асоціював це Приміщення з Франчайзинговою мережею.

10.4.   У випадку дострокового або строкового припинення дії Договору, з вини Франчайзі, Франчайзі зобов’язаний погасити залишок суми по Вступному платежу, якщо такий не був сплачений повністю.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРАВО ПРОЛОНГАЦІЇ

11.1.   Договір набирає сили з ___________________ р. і діє протягом п’яти років.

11.2.   Франчайзі має право на продовження дії Договору після закінчення його строку дії, якщо:

11.2.1.  він повідомив Франчайзера письмово про таке бажання не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку дії Договору;

11.2.2.  Франчайзі сумлінно виконував свої обов’язки згідно Договору;

11.2.3.  під час дії Договору Франчайзі не було допущено істотних порушень його положень;

11.2.4.  Франчайзі готовий провести оновлення Приміщення та Обладнання у відповідності до вказівок Франчайзера;

11.3.   Франчайзер письмово підтверджує готовність продовжити дію Договору на наступний строк після отримання відповідних письмових зобов’язань Франчайзі.

11.4.   Для продовження дії Договору складається спеціальне доповнення до Договору, яке набирає сили з моменту його підписання Сторонами.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1.   Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності відносно предмета, змісту і ходу виконання Договору і вжити всі можливі заходи для забезпечення дотримання конфіденційності особами, які знаходяться з відповідною Стороною в трудових відносинах та захисту конфіденційної інформації протягом усього часу дії договору та 2-х років з дня закінчення його дії.

12.2.   Кожна Сторона зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію, пов’язану з виконанням Договору, отриману нею від іншої Сторони, крім випадків, коли Сторона, що надала таку інформацію, не заперечує проти такого розголошення або просить про це.

12.3.   Кожна зі Сторін зобов’язується використовувати інформацію, пов’язану з виконанням Договору та отриману нею від іншої Сторони, виключно з метою виконання Договору.

12.4.   Умови конфіденційності не розповсюджуються на випадки, коли:

12.4.1.  Сторони надають інформацію третім особам в зв’язку із захистом своїх інтересів в суді;

12.4.2.  Сторони надають інформацію особам, які знаходяться з ними в трудових відносинах, з метою виконання службових обов’язків.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1.   Сторони звільнюються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань згідно Договору, якщо таке невиконання зобов`язань стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити чи запобігти власними діями. До таких обставин відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, рішення органами державної влади чи управління, що потягли за собою неможливість виконання умов Договору. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

13.2.   При настанні форс-мажорних обставин, вказаних у пункті 13.1 Договору, Сторона, для якої стало неможливим виконання її зобов`язань згідно з Договором, повинна протягом 24 годин сповістити про це іншу Сторону.

13.3.   При відсутності своєчасного сповіщення, передбаченого пунктом 13.2 Договору, Сторона, що допустила це, зобов`язана відшкодовувати іншій Стороні завдані цим збитки, за винятком, коли таке несповіщення стало можливим внаслідок дій обставин непереборної сили.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

14.1.   Сторони відповідають за належне виконання своїх зобов`язань згідно з Договором в порядку, встановленому діючим законодавством України.

14.2.   У випадку припинення дії Договору згідно з пунктом 10.1 Договору Франчайзі зобов’язаний сплатити Франчайзеру штраф у розмірі, рівному останній щомісячній винагороді відповідно до п.3.3. договору,  протягом одного місяця з дати отримання Франчайзі повідомлення від Франчайзера про розірвання Договору згідно пункту 10.2 Договору.

14.3.   У випадку припинення дії Договору згідно з пунктом 10.1 Договору Франчайзі зобов’язаний здійснити повну оплату Вступного платіж відповідно до п.3.1 даного договору,  протягом одного місяця з дати отримання Франчайзі повідомлення від Франчайзера про розірвання Договору згідно пункту 10.2 Договору.

14.4.   Якщо Франчайзі після припинення дії Договору згідно з пунктами 10.1 і 10.2 Договору не виконав зобов’язань, вказаних в пунктах 14.2 і 14.3 Договору та продовжує використовувати Систему Франчайзера, то додатково до штрафу, зазначеного в пункті 14.2 Договору, він повинен сплатити Франчайзеру штраф у такому ж розмірі, за кожен день фактичного використання Системи починаючи з дати отримання повідомлення згідно пункту 10.2 Договору.

14.5.   Сплата штрафів згідно з пунктами 14.2 -14.4 Договору не звільняє Франчайзі від виконання зобов’язань щодо припинення користування Системою Франчайзера.

14.6.   У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом Договору чи в зв`язку з ним, Сторони вживатимуть всі можливі заходи щодо їх вирішення шляхом переговорів.

14.7.   У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів Сторони звертаються до суду згідно з чинним законодавством України.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1.   Договір укладений українською мовою у трьох примірниках (по одному для кожної зі Сторін і один примірник для органів державної реєстрації), кожен з яких є рівно автентичним і має однакову юридичну силу.

15.2.   Всі підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін Додатки до Договору є його невід’ємними частинами.

15.3.   Будь-які зміни і доповнення до Договору повинні оформлятися у письмовій формі і бути підписаними належним чином уповноваженими представниками Сторін.

15.4.   Недійсність якого-небудь з положень Договору не спричиняє за собою недійсності Договору загалом.

16. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 708 переглядів