Посадова інструкція комірника

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Комірника

Мета посади: Здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, раціональне розміщення товару на складі, ефективна взаємодія з клієнтом.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Комірник відноситься до категорії “Робітники”.

1.2.  Комірник приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням начальника складу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду комірника призначається особа, що має середню фахову освіту і досвід роботи в аналогічній посаді не менш 1 року.

1.4.  Комірник входить в склад пункту продажу товару і підпорядковується безпосередньо старшому комірникові.

1.5.  В своїй  роботі комірник  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Комірник зобов’язаний:

2.1.  Здійснювати вантажно – розвантажувальні роботи на складі.

2.2.  Приймати товарно-матеріальні цінності по якості, кількості і розміщати на складі.

2.3.  Перевіряти цілісність товару.

2.4.  Повідомляти начальника складу про надходження товарів, що не відповідають маркуванню або накладній.

2.5.  Забезпечувати правильне збереження товару і належний товарний вигляд.

2.6.  При необхідності відновлювати консервацію товару.

2.7.  Відбирати і видавати товар замовникові згідно видаткових накладних.

2.8.  Забезпечувати швидке і якісне обслуговування замовників.

2.9.  Робити консультації, пропонувати супутній товар.

2.10.  Знати товарну базу взаємозамінності запасних частин.

2.11.  Ретельно і правильно вести облікову складську документацію й оформляти видаткові накладні.

2.12.  Брати участь у проведенні ремонтно-будівельних і інших робіт, зв’язаних з удосконаленням і реконструкцією устаткування складських приміщень.

2.13.  Не допускати зауважень зі сторони замовників, бухгалтерії, начальника складу.

2.14.  Приймати участь в інвентаризації товару на складі.

2.15.  Приймати активну участь у навчанні нових працівників.

2.16.  Стежити за чистотою на складі.

2.17.  Оформляти і слідкувати за охайністю вітрини на складі.

2.18.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.19.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.20.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.21.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.22.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.23.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.24.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу, носити бейдж, а також дотримуватися правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.25.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.26.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.27.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Комірник має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Комірник повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Організацію і технологію складського господарства.

4.5.  Організацію обліку складських операцій, необхідну документацію на складовані товарно-матеріальні цінності.

4.6.  Умови прийому, збереження, відпуску складованих товарно-матеріальних цінностей.

4.7.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.8.  Етику ділового спілкування.

4.9.  Правила оформлення документації.

4.10.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.11.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.12.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Комірник несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Якісне виконання вантажно-розвантажувальних робіт і збереження товару на  складі.

6.2.      Своєчасне і якісне обслуговування клієнтів при одержанні ними товару на складі.

6.3.      Відсутність скарг і претензій з боку клієнтів.

6.4.      Виконання вимог посадової інструкції.

6.5.      Відсутність скарг із боку клієнтів.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  комірник взаємодіє із всіма підрозділами підприємства з питань:

–          проведення вантажно- розвантажувальних робіт;

–          видачі замовлень клієнтам;

–          участі в інвентаризаціях;

–          щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
42 247 переглядів