Як закладу ресторанного господарства отримати дозвіл на викиди

Згідно ст. ст. 10, 11 Закону України « Про охорону атмосферного повітря» – підприємства, установи,  організації та громадяни –  суб’єкти підприємницької  діяльності,  що  здійснюють  викиди  забруднюючих речовин в  атмосферне  повітря  та  діяльність  яких  пов’язана  з впливом   фізичних   та   біологічних   факторів   на  його  стан, зобов’язані: здійснювати організаційно-господарські,   технічні   та  інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та  нормативами  екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо. Викиди    забруднюючих    речовин    в   атмосферне   повітря стаціонарними   джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  виданого  суб’єкту господарювання обласними державними адміністраціями.  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами  (далі – дозвіл) – це офіційний документ, який  дає  право   підприємствам,   установам,   організаціям   та громадянам   –  підприємцям   (далі   –  суб’єкт  господарювання) експлуатувати  об’єкти,  з  яких  надходять  в атмосферне повітря забруднюючі   речовини   або   їх   суміші,  за  умови  дотримання встановлених  відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог  до  технологічних  процесів  у  частині  обмеження  викидів
забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Зобов’язання отримувати дозволи на викиди забруднюючих речовин встановлено статтями 31, 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтями 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», постановою КМУ № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи».Тобто, якщо у закладі використовується обладнання, яке здійснює викиди, то  потрібно отримати такий дозвіл.

Відповідальність: Відповідно, за умови відсутності зазначеного дозволу, чи несвоєчасного його отримання згідно ст.ст. 10,11,22,33 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься таким, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.

Ст. 78 КУпАП встановлює відповідальність за порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів: «Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Окрім того, дається припис на усунення недоліків, і якщо недоліки у встановлений термін усунуті не будуть, це стане причиною за примусового призупинення роботи закладу.

Порядок отримання дозволу:

Об’єкти, які повинні отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин поділяються на 3 групи:

Перша група – об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Друга група – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Третя група – об’єкти, які не входять до першої і другої груп.

Відповідно до постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи» для отримання дозволу суб’єкт господарювання:

·        оформляє заяву;

·        готує документи,  в  яких  обґрунтовуються   обсяги   викидів
забруднюючих речовин;

·        проводить інвентаризацію    стаціонарних    джерел    викидів забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря,  видів  та  обсягів викидів  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

·        проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на  стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;

·        розробляє плани   заходів   щодо:   досягнення   встановлених нормативів граничнодопустимих викидів  для  найбільш  поширених  і небезпечних забруднюючих речовин;  охорони атмосферного повітря на випадок   виникнення   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного  характеру;  ліквідації  причин і наслідків забруднення атмосферного   повітря;   остаточного    припинення    діяльності, пов’язаної  з  викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності  у  задовільний  стан;  запобігання перевищенню  встановлених  нормативів граничнодопустимих викидів у процесі   виробництва;   здійснення   контролю   за    дотриманням встановлених  нормативів  граничнодопустимих  викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди;

·        обґрунтовує розміри   нормативних   санітарно-захисних   зон, проводить оцінку витрат,  пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;

·        проводить оцінку та аналіз витрат,  пов`язаних з  реалізацією
запланованих  заходів  щодо  запобігання  забрудненню атмосферного
повітря;

·        готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства.

Суб’єкт господарювання може залучати для розроблення документів установи та організації, які відповідно до законодавства мають право на розроблення таких документів.

Процедура одержання дозволу буде наступна:

 1. Обстеження підприємства з метою виявлення кількості та якості джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР).
 2. Узгодження технічного завдання та підписання договору на виконання робіт.
 3. Початок роботи згідно умов договору.
 4. Передача замовником, згідно умов договору, вихідних данних про джерела викидів, технологічні схеми, потужність виробництва, паспорти ГОУ і т.д..
 5. Розробка інвентаризації стаціонарних джерел викидів ЗР в атмосферу.
 6. Визначення групи підприємства згідно переліку (ступень впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря).
 7. Якщо підприємство віднесено до І чи ІІ груп, замовляються кліматичні характеристики та фонові концентрації у центральній геофізичній обсерваторії.
 8. Визначення географічних координат-центроїду підприємства.
 9. Публікація у місцевих засобах масової інформації стислого резюме проекту з метою ознайомлення з ним громадськості .
 10. Розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів ЗР.
 11. Отримання листа-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності чи відсутності зауважень громадян та громадських організацій стосовно публікації стислого резюме у засобах масової інформації (по закінченні 31-денного терміну з моменту публікації).
 12. Подача документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів ЗР на розгляд до управління санепідемслужби та отримання висновку.
 13. Подача документів (згідно переліку) на розгляд до державного управління охорони навколишнього природного середовища.
 14. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

                                                                                                                        

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 

І) Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які вже перебувають в експлуатації:

 1. заява встановленого взірця;
 2. документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (в 2 примірниках) в письмовій та електронній формах – XML-файли;
 3. звіт з інвентаризації стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання (в 2 примірниках);
 4. позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної служби;
 5. інформація про наміри отримання дозволу в місцевих друкованих засобах масової інформації;
 6. лист-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень окремих громадян та громадських організацій з приводу отримання підприємством дозволу на викиди.
 7. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

 

ІІ) Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які є новозбудованими або реконструйованими:

 1. заява встановленого взірця;
 2. пропозиції на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців;
 3. позитивний висновок комплексної державної експертизи. Для об’єктів будівництва, які відповідно до законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи, – позитивні висновки держаної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз;
 4. інформація про наміри отримання дозволу в місцевих друкованих засобах масової інформації;
 5. лист-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності зауважень окремих громадян та громадських організацій з приводу отримання підприємством дозволу на викиди;
 6. розділ ОВНС робочого проекту;
 7. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 856 переглядів