Посадова інструкція диспетчера

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Диспетчера

Мета посади: Оптимізація роботи підприємства шляхом оперативного збору і передачі інформації.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Диспетчер відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Диспетчер приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням заступника директора з продажу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду диспетчера призначається особа, що має середньо-спеціальну, професійну або вищу освіту, і досвід роботи в сфері продажу запчастин  від 1 року.

1.4.  Диспетчер підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  Диспетчер входить в склад відділу управління товаром та керує роботою водія автотранспортних засобів.

1.6.  На час відсутності диспетчера його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй роботі диспетчер керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій диспетчер зобов’язаний:

2.1.  Приймати замовлення на продукцію від представників торговельних  по електронній пошті, телефону, факсу, у письмовому вигляді при здачі вечірнього звіту.

2.2.  Обробляти заявки і виписувати видаткові документи.

2.3.  Передавати видаткові документи на склад підприємства.

2.4.  Інформувати представників торговельних  про терміни виконання замовлення.

2.5.  У випадку відсутності товару на складі, передавати заявку фахівцю по управлінню товарними запасами, або особі, що його заміняє.

2.6.  Контролювати своєчасне виконання замовлення.

2.7.  У разі потреби коректувати терміни  й умови виконання замовлень, інформувати представників торговельних  про поточні зміни.

2.8.  Вести облік виконаних замовлень.

2.9.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.10.  Керувати роботою водія автотранспортних засобів.

2.11.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.12.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.13.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.14.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня, носити бейдж.

2.15.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.16.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.17.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Диспетчер має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Диспетчер повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Структуру підприємства.

4.5.  Вимоги до оформлення замовлень.

4.6.  Порядок контролю за проходженням і виконанням замовлення.

4.7.  Основи обліку замовлень.

4.8.  Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.9.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.10.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.11.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.12.  Методи і техніку  ефективного продажу.

4.13.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.14.  Етику ділового спілкування.

4.15.  Правила оформлення документації.

4.16.  Основи економіки, управління та трудового законодавства.

4.17.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.18.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.19.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Диспетчер несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Ефективне забезпечення взаємодії всіх структурних підрозділів, що  беруть участь у виконанні замовлень.

6.2.      Точність і оперативність у зборі, обробці і передачі заявок на продукцію.

6.3.      Своєчасне виконання всіх замовлень, що надходять.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  диспетчер взаємодіє:

7.1. Представниками торговельними – з питань прийому та уточнення заявок.

7.2. Бухгалтерією – з питань проведення документів.

7.3. Складом – з питань видачі запчастин згідно накладних.

7.4. Заступником директора з продажу, директором підприємства – з питань отримання завдань та здачі звітів.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
9 796 переглядів