Посадова інструкція економіста

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Економіста відділу обліку

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Економіст відділу обліку   (в подальшому „Фахівець”) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, за поданням начальника відділу обліку  , у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця призначається особа, що має вищу, або незакінчену вищу економічну освіту.

1.4.  Фахівець підпорядковується Дирекції Товариства, та безпосередньо начальникові відділу обліку  .

1.5.  У своїй роботі Фахівець керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності Фахівця його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець зобов’язаний:

2.1.     Виконувати роботу з бухгалтерського обліку.

2.2.     Контролювати правильність і своєчасність складання та здачі звітів по полісах, актів виконаних робіт.

2.3.     Вести  облік  масових  продуктів що реалізуються Товариством.

2.4.     Вести облік усіх агентських угод  по офісу та структурних підрозділах Товариства.

2.5.     Консолідувати акти виконаних робіт  агентів за звітний період, їх підписання.

2.6.     Контролювати за своєчасною оплатою агентської винагороди.

2.7.     Своєчасно замовляти бланки полісів, які необхідні для нормальної роботи Товариства.

2.8.     Перевіряти достовірність актів виконаних робіт агентів та їх підписання

2.9.     Вчасно надавати підрозділам Товариства та агентам інформацію про зміну бланків полісів, умов співпраці та комісійної винагороди /в межах наданих повноважень/.

2.10. Здійснювати перевірку документів бухгалтерського обліку щодо операцій по надходженню та списанню грошових коштів, по обліку розрахунків.

2.11. Складати реєстр дебіторської і кредиторської заборгованості.

2.12. Контролювати правильність звірки розрахунків.

2.13. Проводити інвентаризацію документів суворої звітності.

2.14. Забезпечувати схоронність документів бухгалтерського обліку.

2.15. Оформляти документи бухгалтерського обліку для передачі в архів.

2.16. Здійснювати контроль за отриманням, збереженням, видачею та використанням документів суворої звітності.

2.17. Проводити видачу документів суворої звітності та подальшу їх здачу в кінці звітного періоду.

2.18. Вести нумерацію та контроль за видачею рахунків Товариства та інших бухгалтерських документів.

2.19. Здійснювати прийом та здачу готівки у відповідні банківські установи.

2.20. Підтримувати на робочому місці атмосферу ввічливості і доброзичливості.

2.21. Дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правила і норми охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

2.22. Щотижнево звітуватися начальникові відділу та керівництву  Товариства.

2.23. Здійснювати бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності Товариства.

2.24. Забезпечувати збереження майна, та матеріально-технічних засобів Товариства, що знаходиться в користуванні.

2.25. Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення документів, платежів у банківські установи.

2.26. Проводити економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

2.27. Вживати заходів по попередженню нестач документів суворої звітності та інших товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

2.28.  Брати участь в оформленні матеріалів по нестачах коштів  і товарно-матеріальних цінностей.

2.29. Контролювати передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

2.30. Надавати методичну допомогу працівникам інших підрозділів Товариства з питань бухгалтерського, контролю, звітності й економічного аналізу.

2.31. Виконувати положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, та зобов’язання про її нерозголошення.

2.32. Знаходитися протягом усього робочого часу на своєму робочому місці /у випадку необхідності виїзду з робочого місця повідомити про це начальника відділу.

2.33. Створювати та підтримувати позитивний імідж Товариства поза його межами.

2.34. Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.35. Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.36. Постійно працювати над підвищенням свого, та своїх підлеглих освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.37. Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець має право:

3.1.     Вступати у взаємини з працівниками підрозділів Товариства, сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить у його компетенцію.

3.2.     Надавати необхідну інформацію про профільні продукти Товариства структурним підрозділам товариства, фінансовим установам, посередникам, корпоративним та потенційним клієнтам.

3.3.     Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.4.     Вимагати від безпосереднього керівника та Керівництва Товариства забезпечення нормальних умов для виконання службових обов’язків і зберігання всіх документів, створених під час діяльності Товариства.

3.5.     Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.6.    Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.7.    Брати участь оперативних нарадах, що проводяться директором Товариства з питань, що стосуються його діяльності.

3.8.    Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець повинен знати:

4.1.    Основні принципи та засади діяльності Товариства.

4.2.    Структуру Товариства, стратегію і перспективи його розвитку.

4.3.    Правові основи розвитку та здійснення діяльності.

4.4.    Цивільне, фінансове, податкове і господарське законодавство.

4.5.    Постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації обліку і складання звітності, а також стосуються діяльності Товариства.

4.6.    Форми і порядок фінансових розрахунків.

4.7.    Правила розрахунку з дебіторами і кредиторами.

4.8.    Умови оподатковування юридичних і фізичних осіб.

4.9.    Порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших витрат.

4.10.       Правила проведення інвентаризації коштів і документів суворої звітності.

4.11.       Правила проведення перевірок і документальних ревізій.

4.12.       Вітчизняний і закордонний досвід удосконалювання організації обліку.

4.13.       Ринкові методи господарювання.

4.14.       Основи законодавства про працю.

4.15.       Правила і норми охорони праці.

4.16.       Законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність в частині що стосується його безпосередніх обов’язків.

4.17.        Положення й інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.18.       Порядок оформлення операцій і організацію документообігу по об’єктах обліку.

4.19.       Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

4.20.       Порядок приймання, збереження і видачі документів суворої звітності та інших цінностей.

4.21.        Основи економіки, організації роботи Товариства.

4.22.       Завдання та інструментарій бухгалтерського та фінансового обліку.

4.23.       Тарифну політику Товариства та принципи ціноутворення.

4.24.       Обов’язки керівників інших підрозділів Товариства та  принципи їх взаємодії з Відділом обліку  .

4.25.       Перелік послуг, що надається Товариством.

4.26.       Діючи форми звітності та обліку.

4.27.       Порядок і терміни складання та здачі звітності.

4.28.       Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.29.       Положення та інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.30.       Профільні продукти, основні їхні властивості, характеристики особливості.

4.31.       Принципи документообігу в Товаристві та порядок оформлення документів.

4.32.       Основи кредитування та банківської діяльності.

4.33.       Основи психології та принципів управління.

4.34.       Основи естетики і соціальної психології.

4.35.       Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію  Товариства.

4.36.       Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.37.       Сучасні засоби обчислювальної техніки і можливості їхнього застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт і аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності Товариства.

4.38.       Правила користування офісною технікою, в т.ч. володіння ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Access).

4.39.       Методи ведення ділових бесід і переговорів, правила встановлення ділових контактів

4.40.       Етику ділового спілкування.

4.41.       Правила внутрішнього трудового розпорядку, законодавство про працю.

4.42.       Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях Товариства.

4.43.       Вимоги даної посадової інструкції, та посадових інструкцій всіх працівників відділу

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За неналежну організацію роботи відділу.

5.3. За подання недостовірної інформації про стан роботи в відділі, показники, несвоєчасне подання звітності.

5.4. За невиконання наказів, розпоряджень і доручень Дирекції Товариства.

5.5. За неправильне складання звітності, несвоєчасне подання звітів та актів.

5.6. За неналежне збереження чи втрату документів суворої звітності.

5.7. За втрату, псування, недостачу готівкових коштів ввірених для внесення у відповідні банківські установи.

5.8. За якість ведення та оформлення документів.

5.9.   За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.10.    За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.11.    За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.12.    За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
15 307 переглядів